പലായദ്ധ്വം പലായദ്ധ്വം (ശ്ലോകം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

"പലായദ്ധ്വം പലായദ്ധ്വം

രേ രേ ദുഷ്കവി കുഞ്ജരാഃ

വേദാന്തവനസഞ്ചാരീ

ഹ്യായാത്യുദ്ദണ്ഡകേസരീ"