പഞ്ചാബിലെ നിയമസഭ സ്പീക്കർമാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Name Term
കപൂർ സിങ് 1947–1951
സത്യപാൽ 1952–1954
ഗുർദയൽ സിങ് ധില്ലൺ 1954–1962
പർബോധ് ചന്ദ്ര 1962–1964
ഹർബൻസ് ലാൽ 1964–1967
ജൊഗീന്ദർ സിങ് മൻ 1967–1969
ദർബാറാ സിംഗ് 1969–1973
കേവൽ കൃഷ്ണൻ 1973–1977
രവി ഇന്ദർ സിങ് 1977–1980
ബ്ലിജ് ബൂഷൺ മെഹ്ര 1985–1986
രവി ഇന്ദർ സിങ് 1985–1986
സുർജിത് സിങ് മിർഹാസ് 1986–1992
ഹർചരൺ സിങ് അജ്നാല 1992–1993
ഹർനാം ദാസ് ജോഹർ 1993–1996
ദിൽബഗ് സിങ് ദിലേക്കാ 1996–1997
ചരൺജിത് സിങ് അട്വാല 1997–2002
കേവൽ കൃഷൻ 2002–2007
നിർമ്മൽ സിങ് കഹ്ലോൺ 2007-2012
ചരൺജിത് സിങ് അട്വാൽ 2012–present