നോൺ പൊലൂട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക്

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
നോൺ പൊലൂട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക്
Certifying agencyCentral Pollution Control Board of India
Effective regionഇന്ത്യ
Product categoryമോട്ടോർവാഹനം
Legal statusMandatory

ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധിത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അടയാളമാണ് നോൺ പൊലൂട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക്. ഭാരത് സ്റ്റേജ് എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ പതിപ്പുമായി മോട്ടോർ വാഹനം യോജിക്കുന്നുവെന്ന് മാർക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.[1] [2] ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിനായുള്ള ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വാഹനം വിറ്റ തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് പരിമിതമായ സാധുതയുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം, വാഹനം പുതുതായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. അംഗീകൃത പരിശോധനാകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ച് വാഹനം പരിശോധിക്കുകയും പുതുക്കിയ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും വേണം. ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊലൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് .

പരാമർശങ്ങൾ[edit]