നേപ്പാളിലെ പട്ടണങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Municipality

Kathmandu, the largest city (Metro city)
CategoryMunicipality
LocationNepal
Created1975 / 08 /16
എണ്ണം6 Metro City
11 Sub-metro city
276 Urban Municipality (as of 20 September 2015)
ജനസംഖ്യ975,453 - 8,370
വിസ്തീർണ്ണം547.43 square kilometres (211.36 sq mi) - 6.89 square kilometres (2.66 sq mi)
സർക്കാർMayor–council
സബ്ഡിവിഷനുകൾWards

നേപ്പാളിലെ പട്ടണങ്ങളുടെ പട്ടിക.

Rank മുനിസപ്പാലിറ്റി Census 1991 Census 2001 Census 2011 Census 2011 incl. incorporated VDC District
1. കാഠ്മണ്ഡു 421 258 671 846 975 453 1 003 285 Kathmandu
2. പൊഖാറ 95 288 156 312 255 465 323 367 കാസ്‍കി
3. ലളിത്പൂർ 115 865 162 991 220 802 260 234 ലളിത്‍പൂർ
4. ബിർഗൻജ് 69 005 112 484 135 904 207 980 പാർസ
5. ബിരാട്നഗർ 129 338 166 674 201 125 204 949 മരോങ്
6. ഭരത്പൂർ 54 670 89 323 143 836 203 808 ചിത്‍വാൻ
7. ജനക്പൂർ 54 710 67 192 97 776 169 287 ധനുഷ
8. ഹെതൌഢ 53 836 68 482 84 671 153 857 മൿവാൻപൂർ
9. നേപ്പാൾഗഞ്ച് 47 819 57 535 72 503 147 700 ബാൻകെ
10. ഇത്തഹരി 26 824 41 210 74 501 142 885 Sunsari
11. ധരൻ 66 457 95 332 116 181 141 439 Sunsari
12. ബട്ട്‍വാൾ 44 272 75 384 118 462 141 262 Rupandehi
13. ധൻഗഥി 44 753 67 447 101 970 139 743 Kailali
14. ബുധനിൽകാൻത --- --- 107 918 Kathmandu
15. ഗോകർണേശ്വർ --- --- 107 351 Kathmandu
16. ഭീംദത്ത 62 050 80 839 104 599 106 666 Kanchanpur
17. തിലോത്തമ --- --- 100 149 Rupandehi
18. തോഖ --- --- 99 032 Kathmandu
19. ബീരേന്ദ്രനഗർ 22 973 31 381 74 816 97 941 Surkhet
20. കലൈയ 18 498 32 260 42 826 86 629 Bara
21. തുൾസിപൂർ 22 654 33 876 51 537 86 288 Dang Deukhuri
22. ചന്ദ്രഗിരി --- --- 85 198 Kathmandu
23. മാദ്ധ്യംപൂർ തിമി 31 970 47 751 83 036 84 142 Bhaktapur
24. ഭക്തപൂർ 61 405 72 543 81 748 83 658 Bhaktapur
25. ഗധിമായി --- --- 83 367 Bara
26. താരകേശ്വർ --- --- 81 443 Kathmandu
27. ലഹാൻ 19 018 27 654 33 653 79 963 Siraha
28. ദമക് 41 321 35 009 75 102 75 743 Jhapa
29. ബംഗ്‍ഗംഗ --- --- 75 242 Kapilvastu
30. അട്ടാരിയ --- --- 72 521 Kailali
31. ലുംബിനി സാൻക്രിതിക് --- --- 72 479 Rupandehi
32. ചന്ദ്രപൂർ --- --- 72 059 Rautahat
33. ത്രിയുഗ 37 512 55 291 70 000 71 405 Udayapur
34. രത്നനഗർ 25 118 37 791 46 367 70 091 Chitwan
35. ലെഖ്നാത് 30 107 41 369 58 816 69 304 Kaski
36. നാഗാർജ്ജുൻ --- --- 67 420 Kathmandu
37. കീർത്തിപൂർ 31 338 40 835 65 602 67 171 Kathmandu
38. ഘോറാഹി 29 050 43 126 62 928 65 107 Dang
39. സിത്ഥാർഥ്നഗർ 39 473 52 569 63 483 64 566 Rupandehi
40. കാഹാൽപൂർ --- --- 62 177 Banke
41. മഹാലക്ഷ്മി --- --- 62 172 Lalitpur
42. ലംക്രി ചുഹ --- --- 61 172 Kailali
43. ഘോഡഘോടി --- --- 60 531 Kailali
44. കഗേശ്വരി-മനോഹര --- --- 60 237 Kathmandu
45. ബിർതമോദ് --- --- 60 174 Jhapa
46. സിഹാര 21 866 23 988 28 442 59 426 Siraha
47. മെച്ചിനഗർ 37 108 49 060 57 545 57 909 Jhapa
48. ഗുലാരിയ 30 621 46 011 55 747 57 232 Bardiya
49. ടിക്കാപൂർ 25 639 38 722 56 127 56 983 Kailali
50. കാവാസോട്ടി --- --- 56 788 Nawalparasi
51. ഖൈരഹാനി --- --- 56 094 Chitwan
52. ബാൻസ്ഗധി --- --- 55 875 Bardiya
53. ഗൈഡകോട്ട് --- --- 55 205 Nawalparasi
54. ബെലൌരി --- --- 53 544 Kanchanpur
55. രാജാപൂർ --- --- 52 438 Bardiya
56. ഭദ്രപൂർ 15 210 18 145 18 164 50 731 Jhapa
57. ബരാഹത്വ --- --- 50 424 Sarlahi
58. ശിവരാജ് --- --- 49 988 Kapilvastu
59. പതരി സനിഷെയർ --- --- 49 808 Morang
60. ബെട്കോട്ട് --- --- 49 479 Kanchanpur
61. ഗോൽബസാർ --- --- 47 763 49 042 Siraha
62. കാഞ്ചൻ രൂപ് --- --- 48 691 Saptari
63. കോശി ഹരയ്ച --- --- 47 723 Morang
64. ബ്യാസ് 20 124 28 245 42 899 47 593 Tanahu
65. ധൻഗഡിമായി --- --- 47 449 Siraha
66. ഗൌരദഹ --- --- 47 393 Jhapa
67. റാപ്തി --- --- 46 510 Chitwan
68. മിർചയ്യ --- --- 45 716 Siraha
69. സൈനമിന --- --- 45 178 Rupandehi
70. ഷാനി-അർജ്ജുൻ --- --- 45 174 Jhapa
71. ധനുഷധാം --- --- 45 008 Dhanusha
72. ജലേശ്വർ 18 088 22 046 23 533 44 052 Mahottari
73. പുനർവാസ് --- --- 43 996 Kanchanpur
74. കപിലവസ്തു 17 126 27 170 30 428 43 933 Kapilvastu
75. ചിരേശ്വർനാത് --- --- 43 745 Dhanusha
76. ദേവാദാഹ --- --- 42 953 Rupandehi
77. ഹരിവൻ‌ --- --- 42 783 Sarlahi
78. ജലാരി പിപാൽടി --- --- 42 026 Kanchanpur
79. ത്രിപുർ --- --- 41 183 Dang
80. കമലാമൈ 24 368 32 838 39 413 41 117 Sindhuli
81. ഗോർഖ 20 633 25 783 32 473 40 654 Gorkha
82. ഈശ്വർപൂർ --- --- 40 511 Sarlahi
83. സൂര്യബിനായക് --- --- 40 501 Bhaktapur
84. സാൻധിഖർഗ --- --- 40 422 Arghakhanchi
85. കൻകയി --- --- 40 141 Jhapa
86. നാരായണി --- --- 39 907 Chitwan
87. സുൻവാൽ --- --- 39 843 Nawalparasi
88. ശിവസതക്ഷി --- --- 39 689 Jhapa
89. ഗരുഡ --- --- 39 637 Rautahat
90. നീലകാന്ത --- --- 39 578 Dhading
91. ദൊധാര-ചന്ദനി --- --- 39 253 Kanchanpur
92. ബജ്രബരഹി --- --- 39 203 Lalitpur
93. മഹാഗതിമായി --- --- 38 751 Bara
94. കലിക --- --- 38 666 Chitwan
95. ധൻകുത 17 073 20 668 26 440 38 543 Dhankuta
96. പ്യൂതൻ --- --- 38 536 Pyuthan
97. ശുക്ലഗന്ധകി --- --- 38 307 Tanahu
98. രാജ്ബിരാജ് 24 227 30 353 37 738 38 241 Saptari
99. ഭജനി-ത്രിശക്തി --- --- 38 149 Kailali
100. കാര്യബിനായക് --- --- 38 036 Lalitpur
101. ആനന്ദലിംഗേശ്വർ --- --- 37 989 Bhaktapur
102. മാഡി --- --- 37 683 Chitwan
103. ബർദിബാസ് --- --- 37 048 Mahottari
104. സുഖിപൂർ --- --- 36 883 Siraha
105. കൃഷ്ണപൂർ --- --- 36 706 Kanchanpur
106. രാംപൂർ --- --- 35 936 Palpa
107. ഗൌർ 20 434 25 383 34 937 35 370 Rautahat
108. നിജ്ഗധ് --- --- 35 335 Bara
109. ഉർലബാരി --- --- 35 166 Morang
110. പരശുറാം --- --- 34 983 Dadeldhura
111. ചിത്രവാൻ --- --- 34 913 Chitwan
112. ഗണേഷ്മാൻ ചരനാത് --- --- 34 770 Dhanusha
113. ബർദഘട്ട് --- --- 34 417 Nawalparasi
114. ലമാനി --- --- 34 285 Dang Deukhuri
115. പഞ്ച്ഘാൽ --- --- 33 847 Kavrepalanchok
116. ശാരദ --- --- 33 730 Salyan
117. ഭെരിമാലിക --- --- 33 515 Jajarkot
118. സുന്ദർ ദുലാരി --- --- 32 795 Morang
119. ചന്ഗുനാരായൺ --- --- 32 522 Bhaktapur
120. ഭേരിഗംഗ --- --- 32 511 Surkhet
121. കുസ്മ --- --- 32 419 Parbat
122. ഗൌശാല --- --- 32 111 Mahottari
123. ബെൽബാരി --- --- 31 647 Morang
124. മിഥില --- --- 31 575 Dhanusha
125. ദേവ്ചുലി --- --- 31 484 Nawalparasi
126. പുതലിബസാർ 25 870 29 667 30 704 31 338 Syangja
127. താൻസെൻ 13 599 20 431 29 095 31 161 Palpa
128. ലാൽബന്ദി --- --- 30 785 Sarlahi
129. ബഗ്‍ലങ് 15 219 20 852 29 366 30 763 Baglung
130. ദുല്ലു --- --- 30 457 Dailekh
131. മലങ്വ 14 142 18 484 25 102 30 333 Sarlahi
132. ശംഭുനാത് --- --- 30 207 Saptari
133. ബാഗ്‍ചൌർ --- --- 30 039 Salyan
134. ബേസിസഹർ --- --- 29 604 Lamjung
135. രാംഗ്രാം 18 911 22 630 25 990 28 973 Nawalparasi
136. മെലാംചി --- --- 28 955 Sindhupalchok
137. ഇനാരുവ 18 547 20 300 28 454 28 923 Sunsari
138. ഗോതാവരി --- --- 28 793 Lalitpur
139. രെസുങ്ക --- --- 28 736 Gulmi
140. മൻതാലി --- --- 28 657 Ramechhap
141. രാംധുനി-ഭാസി --- --- 28 549 Sunsari
142. രന്ഗേലി --- --- 28 516 Morang
143. ബേനി --- --- 28 511 Myagdi
144. പനൌതി 20 467 25 563 27 358 28 312 Kavrepalanchok
145. മദ്ധ്യബിന്ദു --- --- 28 224 Nawalparasi
146. കതാരി --- --- 28 123 Udayapur
147. ബിദൂർ 18 694 21 193 26 750 27 953 Nuwakot
148. ബബായി --- --- 27 838 Bardiya
149. പൊഖാരിയ --- --- 27 672 Parsa
150. സുയോദയ --- --- 27 040 Ilam
151. ഖന്ദ്ബാരി 18 756 21 789 26 301 26 658 Sankhuwasabha
152. ദിപയാൽ-സിൽഗധി 12 360 22 061 23 416 26 508 Doti
153. സനോശ്രി തരാതൽ --- --- 26 431 Bardiya
154. ഭ്രികുതി --- --- 26 282 Kapilvastu
155. ദുഹാബി-ഭലുവ --- --- 25 545 Sunsari
156. ശൻഖർപൂർ --- --- 25 338 Kathmandu
157. ദുധൌളി --- --- 24 944 Sindhuli
158. സബൈല --- --- 24 896 Dhanusha
159. ബാനെപ 12 537 15 822 24 764 24 894 Kavrepalanchok
160. ഫിദിം --- --- 24 768 Panchthar
161. ചെയിൻപൂർ --- --- 24 735 Sankhuwasabha
162. സിംറൌങ്കാദ് --- --- 24 615 Bara
163. ശുഭഘട്ട്-ഗംഗാമാല --- --- 24 339 Surkhet
164. ദക്ഷിൺകാളി --- --- 24 297 Kathmandu
165. വാലിങ് 16 712 20 414 24 006 24 199 Syangja
166. ബെൽതാർ-ബസാഹ --- --- 23 918 Udayapur
167. ലെതാങ് ഭോഗതെനി --- --- 23 907 Morang
168. കോൽഹാബി --- --- 23 765 Bara
169. പലുങ്ടർ --- --- 23 461 Gorkha
170. ഭീമേശ്വർ 19 260 21 916 22 537 23 337 Dolakha
171. മംഗൾസെൻ --- --- 23 150 Achham
172. മഹാമഞ്ജുശ്രി-നാഗർകോട്ട് --- --- 22 908 Bhaktapur
173. അമർഗന്ധി 16 494 18 390 21 245 22 241 Dadeldhura
174. നാരായൺ 15 738 19 446 21 110 21 995 Dailekh
175. ബെൽഡാൻടി --- --- 21 959 Kanchanpur
176. താഹ --- --- 21 717 Makwanpur
177. ഡാപ്‍ച്ച കാശിഖണ്ഡ --- --- 21 324 Kavrepalanchok
178. ധലിഖെൽ n.a. --- 14 283 21 190 Kavrepalanchok
179. സപ്തകോശി n.a. --- 21 131 Saptari
180. ഹനുമാൻനഗർ യോഗിനിമായി n.a. --- 20 915 Saptari
181. അപി --- --- 20 797 Darchula
182. സുന്ദർബസാർ --- --- 20 475 Lamjung
183. കൃഷ്ണനഗർ --- --- 20 395 Kapilvastu
184. ജയപ്രിഥ്വി --- --- 20 280 Bajhang
185. ബൂദ്ധബതിക --- --- 20 158 Kapilvastu
186. പതാൻ --- --- 19 911 Baitadi
187. മ്യാങ്‍ലങ് --- --- 19 659 Tehrathum
188. ഇലാം 13 197 16 237 18 633 19 427 Ilam
189. ടാപ്പിൾജങ് --- --- 19 085 Taplejung
190. ചന്ദന്നാദ് --- --- 19 047 Jumla
191. റെയ്‍നാസ് --- --- 18 527 Lamjung
192. മുസികോട്ട് --- --- 18 431 Rukum
193. ഭാനു --- --- 18 249 Tanahun
194. സൻഫെബഗർ --- --- 18 239 Achham
195. ബദിമാലിക --- --- 18 207 Bajura
196. ഭിർകോട്ട് --- --- 18 134 Syangja
197. പഖ്രിബാസ് --- --- 17 949 Dhankuta
198. ഡികടെൽ --- --- 17 793 Khotang
199. ദശരത്‍ചന്ദ് 18 054 18 345 17 427 Baitadi
200. ലാലിഗുരാസ് --- --- 16 934 Tehrathum
201. സിദ്ധിചരൺ --- --- 16 696 Okhaldhunga
202. അൻപു ഖൈറേനി --- --- 16 382 Tanahu
203. ഭോജ്പൂർ --- --- 16 102 Bhojpur
204. കമൽബസാർ --- --- 15 740 Achham
205. ചൌട്ടാര --- --- 15 606 Sindhupalchok
206. ബന്ദിപ്പൂർ --- --- 15 591 Tanahu
207. ചൌർജഹരി --- --- 14 489 Rukum
208. മാഡി --- --- 14 470 Sankhuwasabha
209. ജിരി --- --- 13 648 Dolakha
210. ലിവാങ് --- --- 13 477 Rolpa
211. ശതാനന്ദ് --- --- 13 272 Bhojpur
212. ചപാകോട്ട് --- --- 12 742 Syangja
213. രാമെഛാപ് --- --- 12 263 Ramechhap
214. ദുധ്കുണ്ട --- --- 11 247 Solukhumbu
215. ഡ്യൂമായി --- --- 10 964 Ilam
216. മദ്ധ്യനേപ്പാൾ --- --- 10 852 Lamjung
217. കരപുത്തർ --- --- 10 836 Lamjung