നെടുങ്കിള്ളി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നെടുങ്കിള്ളി
മുൻഗാമി കരികാലൻ, കരികാല ചോള
പിൻഗാമി നളൻകില്ലി
പിതാവ് ?കരികാല ചോള

സംഘ സാഹിത്യത്തിൽ [1]പരാമർശിച്ച ആദ്യകാല ചോളന്മാരുടെ ഒരു തമിഴ് രാജാവായിരുന്നു നെടുങ്കിള്ളി. അദ്ദേഹവും മറ്റൊരു ചോളരാജാവ് നളൻകിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നെടുങ്കിള്ളിയെ പരാമർശിക്കുന്നത്.[2] ഈ ചോളരാജാവിനെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. സംഘകാല കവിതകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സംഘകാല സാഹിത്യത്തിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് നെടുങ്കിള്ളിയെക്കുറിച്ച് ലഭ്യമായ ഏക ഉറവിടം. സംഘത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പരിധിവരെ നിശ്ചയദാർഢ്യയത്തോടെ നിർണ്ണയിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ചിലപ്പതികാരം, [3]മണിമേഖല [4][5]എന്നിവപോലുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒഴികെ, സംഘകാലത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെടുന്ന കവിതകൾ ചിട്ടയായ പദ്യസമാഹാര രൂപത്തിൽ ആണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിഗത കവിതയും പൊതുവെ കവിതയുടെ കർത്തൃത്വത്തെയും വിഷയത്തെയും കുറിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട രാജാവിന്റെയോ തലവന്റെയോ പേര്, ശ്ലോകം രചിച്ച സന്ദർഭം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പോടെ കാണപ്പെടുന്നു.

ഈ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും അപൂർവ്വമായി കവിതകളുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പല രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പേരുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സമകാലികരുടെ വിവിധ തലമുറകളെ പരസ്പരം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലൂടെ കവികളുടെയും പേരുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കുറിപ്പുകളെ പിൽക്കാല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളായും ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ അവിശ്വസനീയമായും അപലപിച്ചു.

ഈ കവിതകളിൽ നിന്ന് ചിട്ടയായ കാലഗണനയും വസ്തുതയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏതൽരു ശ്രമവും ഈ കവിതകളുടെ ആകസ്മിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കവിതകൾ ശേഖരിച്ച പദ്യസമാഹാരണക്കാരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ചരിത്രകാരന്റെ ശ്രമങ്ങളും നിരന്തരമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

നളൻകിള്ളിയും നെടുങ്കിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം[തിരുത്തുക]

കരിയാറുവിൽ നളൻകിള്ളിയുമായി നെടുങ്കിള്ളി നടത്തിയ മാരകയുദ്ധത്തിന്റെ കഥ മണിമേഖലയിൽ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മണിമേഖലയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നുദുമുഡിക്കില്ലി, കില്ലിവാലവൻ[6] എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മവങ്കില്ലിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇളമുറക്കാരനായ ഒരു ചോള രാജകുമാരനാണ് യുദ്ധം നടത്തിയത്. നളൻ‌കില്ലി ഇളയരാജകുമാരനും നെദുമുഡിക്കില്ലിയുടെ ഇളയ സഹോദരനുമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. പുറനാനൂറ് കവിതകളിൽ ചിലത് (കവിത 27) നളൻകിള്ളിയെ ‘സെറ്റ്സെന്നി നളൻകിള്ളി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കരികാലചോളന്റെ [7]പിതാവായ ഇളംചേട്ചെനിയും നളൻകിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (ഒരുപക്ഷേ മുത്തച്ഛൻ-ചെറുമകൻ) ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നളൻ‌കില്ലിക്ക് ഒരു ഇളയ സഹോദരൻ മാവാലട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു (പുറനാനൂറ്- 43). കരികാലചോളന്റെ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് നളൻകിള്ളി, നെടുങ്കിള്ളി, മാവാലട്ടൻ എന്ന് K.A.N. ശാസ്ത്രി അനുമാനിക്കുന്നു.

പുറനാനൂരിലും [8] മണിമേഖലയിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കരിയരു എന്ന പേര് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. പുറനാനൂരിൽ നിന്ന് കാണുന്നതുപോലെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള നിസ്സാര കലഹത്തെക്കാൾ ചോള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തെ മണിമേഖല വ്യക്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പുറനാനൂറ് കവിതകളിൽ ചേര, പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

നെടുങ്കിള്ളിയും നളൻകിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം[തിരുത്തുക]

കരിയൂരിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നെടുങ്കിള്ളിയുടെ മരണം വരെ നീണ്ടുനിന്ന രണ്ട് ചോളരാജാക്കന്മാർ നളൻകിള്ളിയും നെടുങ്കിള്ളിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുറനാനൂറ് പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് ചോളന്മാർ പൂമ്പുഹാറിൽ നിന്നും ഉറയൂരിൽ നിന്നും അവരുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളായി ഭരിച്ചിരുന്ന ചോള കുടുംബങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ ശാഖകളിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം.

ഉറയൂരിൽ നിന്ന് ഭരിച്ച നെടുങ്കിള്ളി നളൻ‌കില്ലിയുടെ എതിരാളിയായിരുന്നു. കവി കോവർ കിലാർ രണ്ട് കവിതകളിൽ (പുറനാനൂറ്- 44, 45) നെടുങ്കിള്ളിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തര കലഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കവിതകൾ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ അവൂരിലെ ഒരു കോട്ട നെടുങ്കിള്ളി അടച്ചതിനാൽ നളൻകിള്ളി ഉപരോധിച്ചു. ഉപരോധം കാരണം സാധാരണക്കാർ നേരിട്ട കലഹത്തെ കവി ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ മനസ്സിൽ പതിയത്തക്കവണ്ണം വിവരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നെടുങ്കിള്ളി പുറത്തുവന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ കവിതയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Kamil Veith Zvelebil, Companion Studies to the History of Tamil Literature, p. 12
  2. Harrison, Barbara J.; Sastri, K. A. Nilakanta (1956-05). "A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar". The Far Eastern Quarterly. 15 (3): 452. doi:10.2307/2941900. ISSN 0363-6917. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  3. Cilappatikaram : The Tale Of An Anklet. Penguin Books India. Retrieved 13 April 2014.Silappadikaram figuratively means 'the chapter on the anklet'
  4. Manimekalai - Original Text in Tamil
  5. Manimekalai - English transliteration of Tamil original
  6. Goodfriend, Douglas E. (1984-02). "Delhi Between Two Empires, 1803–1931: Society, Government, and Urban Growth. By Narayani Gupta. New Delhi: Oxford University Press, 1981. xix, 234 pp. Members of Delhi Municipality, 1863–1931, Glossary, Bibliography, Index. N.p." The Journal of Asian Studies. 43 (2): 355–356. doi:10.2307/2055348. ISSN 0021-9118. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  7. Ca. Vē Cuppiramaṇiyan̲, Ka. Ta Tirunāvukkaracu. Historical Heritage of the Tamils. International Institute of Tamil Studies, 1983 - Tamil (Indic people) - 672 pages. p. 254.
  8. Nagarajan, Vijaya (2013). Discretion and Public Benefit in a Regulatory Agency. ANU Press. ISBN 9781922144355.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നെടുങ്കിള്ളി&oldid=4070936" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്