നിരോഷ്ഠ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് നിരോഷ്ഠ. പൊതുവിൽ 29ആം മേളകർത്താരാഗമായ ശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഔഢവ ഔഢവ രാഗമാണ്. ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും അഞ്ച് സ്വരങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്.

നിരോഷ്ഠയുടെ അർത്ഥം ചുണ്ടുകളില്ലാതെ എന്നാണ്. മ, പ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഉച്ഛരിക്കാൻകഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവ ഈ രാഗത്തിലില്ല.

വളരെ ഉന്മേഷം നൽകുന്ന ഒരു രാഗമാണിത്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ആരോഹണം സ രി₂ ഗ₃ ധ₂ നി₃ സ

അവരോഹണം സ നി₃ ധ₂ ഗ₃ രി₂ സ

ഈ രാഗത്തിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ ഷഡ്ജം, ചതുശ്രുതി ഋഷഭം, അന്തര ഗാന്ധാരം, ചതുശ്രുതി ധൈവതം, കാകളി നിഷാദം എന്നിവയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നിരോഷ്ഠ&oldid=2903185" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്