നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സി. അന്തപ്പായിയുടെ നോവലാണു് നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം. സാഹിത്യ രംഗത്തെ വരേണ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി 1893-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ‘നാലുപേരിലൊരുത്തൻ’ ഒരു പ്രഹസനമാണെന്നു് മുണ്ടശ്ശേരി പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.[1] നാലദ്ധ്യായങ്ങളാണു് ഇതിനുള്ളതു്. കഥാഖ്യാനം ഏറെയും സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണു്. ഇതുമൂലമാകാം ഇതൊരു നാടകമാണെന്നു പലരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു്. ഭാഷാ നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിമർശനമാണു് ഇതിലുള്ളതു്.

- ഇങ്ങനെയാണു് കൃതിയുടെ തുടക്കം.

കാഴ്ച്ചപ്പാട്[തിരുത്തുക]

നോവൽ ചർച്ചകളിൽ അന്തപ്പായിയും ഈ കൃതിയും വളരെയൊന്നും കടന്നുവന്നിട്ടില്ല.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം എന്ന താളിലുണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. നാലുപേരിലൊരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം, സി.അന്തപ്പായി, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, 2013, പഠനം-ഉദയകുമാർ, പുറം-11