നായ്ക്കളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.ചിഹ്വാഹ്വ (സങ്കര ഇനം നായ) ഉം ഗ്രേറ്റ് ഡെയ്ൻ ഉം ;രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നായ ജനുസ്സുകൾ.


നായ ജനുസ്സുകളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇനം ഉത്ഭവം FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC ചിത്രം
Affenpinscher ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്[1] Group 02 Section 01 #186 Toy Group[1] Group 01 (Toys) Group 05 - (Toys) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
അഫ്ഘാൻ ഹൗണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്താൻ[2] Group 10 Section 01 #228 Hound Group[2] Group 04 (Hounds) Group 02 - (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah
Africanis ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Aidi മൊറോക്കൊ Group 02 Section 02 #247 കാവൽ നായ
Airedale Terrier ഇംഗ്ലണ്ട്[3] Group 03 Section 01 #007 Terrier Group[3] Group 02 (Terriers) Group 04 - (Terriers) Terrier Terrier Terrier
Akbash Dog തുർക്കി കാവൽ നായ
അകിത ഇനു ജപ്പാൻ[4] Group 05 Section 05 #255 Working Group[4] Group 06 (Utility) Group 03 - (Working Dogs) Utility Utility Northern Breed
Alangu Mastiff ഇന്ത്യ
Alano Español സ്പെയിൻ
Alapaha Blue Blood Bulldog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Alaskan Klee Kai അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Northern Breed
Alaskan Malamute അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ[5] Group 05 Section 01 #243 Working Group[5] Group 06 (Utility) Group 03 – (Working Dogs) Working Utility Northern Breed
Alaunt Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Alopekis
Alpine Dachsbracke ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 02 #254 Scenthound
American Alsatian അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
അമേരിക്കൻ അകിത ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #344
അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ കാവൽ നായ
അമേരിക്കൻ ബുള്ളി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
അമേരിക്കൻ കോക്കർ സ്പാനിയൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 02 #167 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
അമേരിക്കൻ എസ്കിമോ നായ ജർമ്മനി[6] Non-Sporting Group[6] Group 06, Non-sporting Northern Breed
അമേരിക്കൻ ഫോക്സ്‌ഹൗണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 06 Section 01 #303 Hound Group Group 02 (Hounds) Scenthound
American Hairless Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier
അമേരിക്കൻ മാസ്റ്റിഫ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
അമേരിക്കൻ പിറ്റ് ബുൾ ടെറിയർ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier
American Staffordshire Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 03 Section 03 #286 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier
അമേരിക്കൻ വാട്ടർ സ്പാനിയൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 03 #301 Sporting Group Group 01 (Sporting Dogs) Gun Dog Gun Dog
Anatolian Shepherd Dog തുർക്കി Group 02 Section 02 #331 Working Group Group 06(Utility) Pastoral Utility കാവൽ നായ
Anglo-Français de Petite Vénerie ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #032 Scenthound
Antebellum Bulldog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Appenzeller Sennenhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #406 FSS കാവൽ നായ
Argentine Dogo അർജന്റീന Group 02 Section 02 #292 കാവൽ നായ
Ariege Pointer ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #177 Gun Dog
Ariegeois ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #020 Scenthound
Armant ഈജിപ്റ്റ്‌
Armenian Gampr dog അർമേനിയ
Artois Hound ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #028
ഓസ്ട്രേലിയൻ ബുൾഡോഗ് ഓസ്ട്രേലിയ
Australian Cattle Dog ഓസ്ട്രേലിയ Group 01 Section 02 #287 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog
Australian Kelpie ഓസ്ട്രേലിയ Group 01 Section 01 #293 Working Group Group 07 (Herding) Working Herding Dog
Australian Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 01 Section 01 #342 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog
Australian Silky Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 03 Section 04 #236 Toy Group Group 1 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy Terrier
Australian Stumpy Tail Cattle Dog ഓസ്ട്രേലിയ Group 05 - (Working dogs) Group 07 (Herding) Working Herding Dog
Australian Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 03 Section 02 #008 Terrier Group Group 02 (Terrier) Group 04 - Terriers Terriers Terrier Terrier
Austrian Black and Tan Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #063
Austrian Pinscher ഓസ്ട്രിയ Group 02 Section 01 #064 Terrier
Azawakh മാലി Group 10 Section 03 #307 FSS Hound Sighthound and Pariah
Bakharwal Dog ഇന്ത്യ
Barbet ഫ്രാൻസ് Group 08 Section 03 #105 FSS Group 01 (Sporting) Gun Dog
ബാസെഞ്ജി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ Group 05 Section 06 #043 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Basque Shepherd Dog സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്
Basset Artésien Normand ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #034 Scenthound
Basset Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #035 Hound Scenthound
Basset Fauve de Bretagne ഫ്രാൻസ് Hound
Grand Basset Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Scenthound
Petit Basset Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #067 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hound Hound Hounds Scenthound
Basset Hound ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #163 Hound Group 4 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound
Bavarian Mountain Hound ജർമ്മനി
Beagle ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 01 #161 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 – Hounds Hound Hound Scenthound
Beagle-Harrier ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #290 Scenthound
Bearded Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #271 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog
Beauceron ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #044 Herding Group Working Herding Dog
Bedlington Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 03 Section 01 #009 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Belgian Shepherd Dog (Groenendael) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Belgian Shepherd Dog (Laekenois) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Belgian Shepherd Dog (Malinois) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Belgian Shepherd (Tervuren) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Bergamasco Shepherd ഇറ്റലി Group 01 Section 01 #194 FSS Pastoral Working Herding Dog
Berger Blanc Suisse സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 01 Section 01 #347 Provisional
Berger Picard ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 07 #176 FSS Group 07 (Herding) Herding Dog
Berner Laufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്
Bernese Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #045,046 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ
Bichon Frisé സ്പെയിൻ, ബെൽജിയം Group 09 Section 01 #215 Non-Sporting Group Group 01 (Toys) Group 06 - Non-Sporting Toy Toy Companion Dog
Billy ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #025 Scenthound
Bisben ഇന്ത്യ
Black and Tan Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 06 Section 01 #300 Hound Group Group 02 - Hounds Hound Scenthound
Black and Tan Virginia Foxhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Bullenbeisser ജർമ്മനി Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Black Norwegian Elkhound നോർവെ Group 05 Section 02 #242,268 Group 04 (Hounds) Hounds
Black Russian Terrier Union of Soviet Socialist Republics Group 02 Section 01 #327 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ
Blackmouth Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound
Grand Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #022 Scenthound
Petit Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #031 Scenthound
ബ്ലഡ്‌ഹൗണ്ട് ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #084 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound
Blue Lacy അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Blue Paul Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Bluetick Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 04 (Hounds) Hound Scenthound
Boerboel ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക FSS
Bohemian Shepherd ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌
Bolognese ഇറ്റലി Group 09 Section 01 #196 Toy Toy Companion Dog
ബോർഡർ കോളി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, Wales Group 01 Section 01 #297 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog
Border Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #010 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Borzoi റഷ്യ Group 10 Section 01 #193 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Bosnian Coarse-haired Hound ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന Group 06 Section 01 #155 Scenthound
Boston Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 09 Section 11 #140 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting Utility Non Sporting Companion Dog
Bouvier des Ardennes ബെൽജിയം
Bouvier des Flandres ബെൽജിയം Group 01 Section 02 #191 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Working Working Herding Dog
ബോക്സർ ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #144 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ
Boykin Spaniel അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miscellaneous Class Gun Dog
Bracco Italiano ഇറ്റലി Group 07 Section 01 #202 FSS Gundogs Gundogs Gun Dog
Braque d'Auvergne ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #180 Gun Dog
Braque du Bourbonnais ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #179 Gun Dog
Braque du Puy ഫ്രാൻസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Braque Francais ഫ്രാൻസ് #133, 134
Braque Saint-Germain ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #115 Gun Dog
ബ്രസീലിയൻ ടെറിയർ ബ്രസീൽ Group 03 Section 01 #341
Briard ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #113 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Briquet Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #019
Brittany ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #095 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Broholmer ഡെന്മാർക്ക് Group 02 Section 02 #315 കാവൽ നായ
Bruno Jura Hound സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്, ഫ്രാൻസ്
Bucovina Shepherd Dog റൊമാനിയ Group 02 Section 02
Bull and Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം
ബുൾ ടെറിയർ ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #011 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Bull Terrier (Miniature) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #011b Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
ബുൾഡോഗ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #149 Non-sporting Group Group 7 (Non-Sporting) Group 06 - (Non-sporting) Utility Non Sporting Companion Dog
ബുൾമാസ്റ്റിഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #157 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ
Bully Kutta പാകിസ്താൻ
Cairn Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #004 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Canaan Dog ഇസ്രയേൽ Group 05 Section 06 #273 Herding Group Group 07 (Nonsporting) Group 03 - Working Dogs Utility Non Sporting Sighthound and Pariah
Canadian Eskimo Dog കാനഡ Group 06 (Utility) Working Dogs Working Utility Northern Breed
Canadian Pointer അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Cane Corso ഇറ്റലി Group 02 Section 02 #343 Working Group Utility കാവൽ നായ
Cão da Serra de Aires പോർച്ചുഗൽ Group 01 Section 01 #093 Herding Dog
Cão de Castro Laboreiro പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #015 കാവൽ നായ
Cão Fila de São Miguel പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #340
Carolina Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Sighthound and Pariah
Carpathian Shepherd Dog റൊമാനിയ Group 01 Section 01 #305 Pastoral Herding Dog
Catahoula Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Herding Dog
Catalan Sheepdog സ്പെയിൻ Group 01 Section 01 #087
Caucasian Shepherd Dog Georgia, അർമേനിയ, അസർബെയ്ജാൻ Group 02 Section 02 #328 FSS കാവൽ നായ
Cavalier King Charles Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 07 #136 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy Companion Dog
Central Asian Shepherd Dog റഷ്യ Group 02 Section 02 #335 FSS Utility കാവൽ നായ
Cesky Fousek ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Group 07 Section 01 #245 Gundogs Gun Dog
Cesky Terrier ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Group 03 Section 02 #246 Miscellaneous Class Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Chesapeake Bay Retriever അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 01 #263 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Chien-gris ഫ്രാൻസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Chien Français Blanc et Noir ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #220 Scenthound
Chien Français Blanc et Orange ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #316 Scenthound
Chien Français Tricolore ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #219 Scenthound
ചിഹ്വാഹ്വ മെക്സിക്കോ Group 09 Section 06 #218 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05—Toys Toy Toy Companion Dog
Chilean Fox Terrier ചിലി
Chinese Chongqing Dog ചൈന
Chinese Crested Dog ചൈന Group 09 Section 04 #288 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05—Toys Toy Toy Companion Dog
Chinese Imperial Dog ചൈന
Chinook അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Northern Breed
ചിപ്പിപ്പാറ ഇന്ത്യ
Chow Chow ചൈന Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 Non-sporting Utility Non Sporting Northern Breed
Cimarrón Uruguayo ഉറുഗ്വേ Group 02 Section 02 #353 Provisional കാവൽ നായ
Cierny Sery സ്ലോവാക്യ Group canpanion dog Herding Dog
Cirneco dell'Etna ഇറ്റലി Group 05 Section 07 #199 FSS Hound
Clumber Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #109 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Rough Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #156 Herding Group Group 05 (Working dogs) Group 07 - Herding dogs Pastoral Working Herding Dog
Smooth Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #296 Herding Group Group 05 (Working dogs) Group 07 - Herding dogs Pastoral Working Herding Dog
Combai ഇന്ത്യ
Cordoba Fighting Dog അർജന്റീന Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Coton de Tulear മഡഗാസ്കർ Group 01 Section 01 #283 Toy Group Toy Toy Companion Dog
Cretan Hound ഗ്രീസ്
Croatian Sheepdog ക്രൊയേഷ്യ Group 01 Section 01 #277 Herding Dog
Cumberland Sheepdog ഇംഗ്ലണ്ട് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Curly Coated Retriever ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 01 #110 Sporting Group Group 01 - Sporting Gundogs Gundogs Gun Dog
Czechoslovakian Wolfdog ചെക്കൊസ്ലൊവാക്യ Group 01 Section 01 #332 Hunting group
ഡാഷ്ഹണ്ട് ജർമ്മനി Group 06 Section 01 #148 Hound Group Group 04 (Hounds) Hound Scenthound
ഡാൽമേഷൻ ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 03 #153 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 (Non-Sporting) Utility Non Sporting Companion Dog
ഡാൻഡി ഡിൻമൊന്റ് ടെറിയർ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #168 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Danish Swedish Farmdog ഡെന്മാർക്ക്, സ്വീഡൻ
ഡോബർമാൻ പിൻഷർ ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #143 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ
Dogue de Bordeaux ഫ്രാൻസ് Group 02 Section 02 #116 Working Group Group 6 (Utility) Working Utility കാവൽ നായ
Dogo Cubano ക്യൂബ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Dogo Guatemalteco ഗ്വാട്ടിമാല
Dogo Sardesco ഇറ്റലി
Drentse Patrijshond നെതർലന്റ്സ് Group 07 Section 01 #224 FSS Gun Dog
Drever സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #130 Canadian Kennel Club Group 02 Scenthound
Dunker നോർവെ Group 06 Section 01 #203 Scenthound
Dutch Shepherd Dog നെതർലന്റ്സ് Group 01 Section 01 #223 Herding Dog
Dutch Smoushond നെതർലന്റ്സ് Group 02 Section 01 #308 Terrier
East-European Shepherd റഷ്യ
East Siberian Laika റഷ്യ
Elo ജർമ്മനി
English Cocker Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #005 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundog Gun Dog
English Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound
English Foxhound ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 01 #159 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound
ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റിഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #264 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ
English Pointer ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #001 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #002 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
English Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Herding Dog
English Springer Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #125 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
English Toy Terrier (Black & Tan) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 04 #013 Toy Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
English Water Spaniel യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
English White Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Entlebucher Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #047 FSS Group 03 - Working Dogs Working കാവൽ നായ
Épagneul Bleu de Picardie ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #106 Group 01 - Sporting Gun Dog
Estonian Hound എസ്റ്റോണിയ
Estrela Mountain Dog പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #173 Herding Group Pastoral Utility കാവൽ നായ
Eurasier ജർമ്മനി Group 05 Section 05 #291 FSS Group 07 (Non-Sporting) Group 03 - Working Dogs Utility Non Sporting Northern Breed
Field Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #123 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Fila Brasileiro ബ്രസീൽ Group 02 Section 02 #225 Utility
Finnish Hound ഫിൻലാന്റ് Group 06 Section 01 #051 Scenthound
Finnish Lapphund ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 03 #189 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 Pastoral Working Northern Breed
Finnish Spitz ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 02 #049 Non-Sporting Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Northern Breed
Flat-Coated Retriever യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 08 Section 01 #121 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Formosan Mountain Dog തായ്‌വാൻ Group 05 Section 07 #348
Fox Terrier (Smooth) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #012 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Wire Fox Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #169 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
French Brittany ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01
French Bulldog ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 11 #101 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting Utility Non Sporting Companion Dog
French Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #175 Group 01 (Sporting) Gun Dog
Galgo Español സ്പെയിൻ Group 10 Section 03 #285 Sighthound and Pariah
German Longhaired Pointer ജർമ്മനി FSS Group 01 (Sporting) Gundogs Gun Dog
German Pinscher ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #184 Working Group Group 06 (Utility) Group 06 - Non-Sporting Working Utility Terrier
ജർമൻ ഷെപ്പേർഡ് ജർമ്മനി Group 01 Section 01 #166 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
German Shorthaired Pointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #119 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
German Spaniel ജർമ്മനി Group 08 Section 02 #104 Gun Dog
German Spitz ജർമ്മനി Group 05 Section 04 #097 FSS Group 07 (Non Sporting) Utility Non Sporting Northern Breed
German Wirehaired Pointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #098 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Giant Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #181 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility Herding Dog
Glen of Imaal Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #302 Terrier Group Group 02 (Terriers) Terrier Terrier Terrier
ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 08 Section 01 #111 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Sporting Dog Gundogs Gun Dog
Gordon Setter സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 07 Section 02 #006 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Grand Anglo-Français Blanc et Noir ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #322 Scenthound
Grand Anglo-Français Blanc et Orange ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #324 Scenthound
Grand Anglo-Français Tricolore ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #322 Scenthound
Grand Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #282
Gran Mastín de Borínquen Puerto Rico
ഗ്രേറ്റ് ഡെയ്ൻ ഡെന്മാർക്ക് or ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #235 Working Group Working Non Sporting കാവൽ നായ
Great Pyrenees ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #137 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Pastoral Utility കാവൽ നായ
Greater Swiss Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #058 Working Group Working കാവൽ നായ
Greenland Dog ഗ്രീൻലാൻഡ് Group 05 Section 01 #274 Group 03 - Working Dogs Working Northern Breed
Greyhound Group 10 Section 03 #158 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Griffon Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #032 Scenthound
Griffon Bruxellois ബെൽജിയം Group 09 Section 03 #080,081,082 Toy Group Group 01 (Toy) Group 05(Toy) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Griffon Fauve de Bretagne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #066 Scenthound
Griffon Nivernais ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #017 Scenthound
Gull Dong പാകിസ്താൻ
Gull Terr പാകിസ്താൻ
Hare Indian Dog കാനഡ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Hamiltonstövare സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #132 Group 04 (Hounds) Hound Hound Scenthound
Hanover Hound ജർമ്മനി Group 06 Section 02 #213 Scenthound
Harrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 06 Section 01 #295 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 (Hounds) Hound Scenthound
Havanese Western Mediterranean Region Group 09 Section 01 #250 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 — Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Hawaiian Poi Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Himalayan Sheepdog നേപ്പാൾ
Hokkaido ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #261
Hortaya Borzaya യുക്രെയിൻ, Russia, ബെലാറുസ്
Hovawart ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #190 Group 02 - Working Working കാവൽ നായ
Hungarian Hound ഹങ്കറി Group 06 Section 01 #241 Scenthound
New Zealand Huntaway ന്യൂസിലൻഡ്
Hygenhund നോർവെ
Ibizan Hound സ്പെയിൻ Group 05 Section 07 #089 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Icelandic Sheepdog ഐസ്‌ലാന്റ് Group 05 Section 03 #289 Group 07 - Herding Working Northern Breed
Indian Spitz ഇന്ത്യ പ്രമാണം:Indian Un chien Spitz allemand.jpg
Irish Bull Terrier അയർലണ്ട്
Irish Red and White Setter അയർലണ്ട് Group 07 Section 02 #330 Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Irish Setter അയർലണ്ട് Group 07 Section 02 #120 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Irish Staffordshire Bull Terrier അയർലണ്ട്
Irish Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #139 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier Terrier Terrier
Irish Water Spaniel അയർലണ്ട് Group 08 Section 03 #124 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
ഐറിഷ് വുൾഫ്ഹൗണ്ട് അയർലണ്ട് Group 10 Section 02 #160 Hound Group Group 04 (Hound) Group 02 (Hound) Hound Hound Sighthound and Pariah
Istrian Shorthaired Hound ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 01 #151 Scenthound
Istrian Coarse-haired Hound ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 01 #152 Scenthound
Italian Greyhound ഇറ്റലി Group 10 Section 03 #200 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Jack Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 02 #345 Group 2 (Terriers) Terrier Terrier
Jagdterrier ജർമ്മനി Group 03 Section 01 #103 Terrier
Jämthund സ്വീഡൻ Group 05 Section 02 #042 Northern Breed
Japanese Chin ജപ്പാൻ Group 09 Section 08 #206 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 (Toys) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Japanese Spitz ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #262 7 (Non-Sporting) VI, Non-Sporting Utility Non Sporting Northern Breed
Japanese Terrier ജപ്പാൻ Group 03 Section 02 #259
Jonangi ഇന്ത്യ
Kaikadi ഇന്ത്യ
Kai Ken ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #317 FSS
Kangal Dog Turkey Group 06 (Utility) Utility കാവൽ നായ
കന്നി ഇന്ത്യ വേട്ടനായ
Karakachan Dog Bulgaria
Karelian Bear Dog ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 02 #048 FSS Group 03 - Working Dogs Northern Breed
Karst Shepherd Slovenia Group 02 Section 02 #278 കാവൽ നായ
Keeshond നെതർലന്റ്സ്, ജർമ്മനി Group 05 Section 04 #097 Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 (Non-sporting) Utility Non Sporting Northern Breed
Kerry Beagle അയർലണ്ട്
Kerry Blue Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #003 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
King Charles Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 07 #128 Toy Group Group 01 Toys Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
King Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Kintamani Indonesia
കിഷു ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #318 FSS
Komondor ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #053 Working Group Group 05 (Working Dogs) Group 03 - Working Dogs Pastoral Working കാവൽ നായ
Kooikerhondje നെതർലന്റ്സ് Group 08 Section 02 #314 FSS Gundog Gun Dog
Koolie ഓസ്ട്രേലിയ
Korean Jindo Dog South Korea Group 05 Section 05 #334 Non-Sporting Group (FSS) Northern Breeds
Korean Mastiff Korea
Kromfohrländer ജർമ്മനി Group 09 Section 10 #192 Terrier
Kunming Wolf-dog ചൈന
Kurī ന്യൂസിലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Kuvasz ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #054 Working Group Group 05 (Working Dogs) Group 03 - Working Dogs Pastoral Working കാവൽ നായ
Kyi-Leo അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Labrador Husky കാനഡ
ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ കാനഡ, ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 01 #122 Sporting Group Group 03 (Gun dogs) Group 01 — Sporting Dogs Gun dog Gundogs Gun Dog
Lagotto Romagnolo ഇറ്റലി Group 08 Section 03 #298 FSS Group 03 Gundogs Gundogs Gundogs Gun Dog
Lakeland Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #070 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier Terrier Terrier
Lancashire Heeler ഇംഗ്ലണ്ട് FSS Pastoral
Landseer കാനഡ Group 02 Section 02 #226
Lapponian Herder ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 03 #284 Herding Dog
Leonberger ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #145 FSS Group 06 (Utility) Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ
Lhasa Apso ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #227 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-sporting Dogs Utility Non Sporting Companion Dog
Lithuanian Hound ലിത്വാനിയ
Longhaired Whippet അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Lottatore Brindisino ഇറ്റലി
Löwchen ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, നെതർലന്റ്സ്, സ്പെയിൻ Group 09 Section 01 #233 Non-Sporting Group Group 01(Toys) Group 06 (Non-Sporting) Toys Toys Companion Dog
Magyar Agár ഹങ്കറി, Transylvania
Majestic Tree Hound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Maltese ഇറ്റലി Group 09 Section 01 #065 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Manchester Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #071 Terrier Group, Toy Group Terrier Terrier Terrier
Maremma Sheepdog ഇറ്റലി Group 01 Section 01 #201 Group 05 (Working Dogs) Pastoral Working കാവൽ നായ
McNab അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Mexican Hairless Dog മെക്സിക്കോ Group 05 Section 06 #234 Non-Sporting Group Toys/Non Sporting Utility Sighthound and Pariah
Miniature Australian Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Miniature Fox Terrier ഓസ്ട്രേലിയ
Miniature Pinscher ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #185 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Miniature Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #183 Terrier Group Group 06 (Utility) Group 04 - Terriers Utility Utility Terrier
Miniature Siberian Husky അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Mioritic റൊമാനിയ Group 01 Section 01 #349
Molossus ഗ്രീസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Montenegrin Mountain Hound മോണ്ടെനെഗ്രൊ Group 06 Section 01 #279
Moscow Watchdog റഷ്യ
Moscow Water Dog റഷ്യ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Mountain Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound
Mountain View Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Mucuchies Venezuela
Mudi ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #238 FSS Herding Dog
Mudhol Hound ഇന്ത്യ
Large Münsterländer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #118 Group 03 (Gundogs) Gundog Gundogs Gun Dog
Small Münsterländer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #102 FSS Miscellaneous Gundog Gun Dog
Murray River Curly Coated Retriever ഓസ്ട്രേലിയ
Neapolitan Mastiff ഇറ്റലി Group 02 Section 02 #197 Working Group Group 06 (Utility) Miscellaneous Working Utility കാവൽ നായ
Newfoundland കാനഡ Group 02 Section 02 #050 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ
New Guinea Singing Dog New Guinea
Norfolk Spaniel യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Norfolk Terrier Great Britain Group 03 Section 02 #272 Terrier Group Group 02 Terriers Terrier Terrier Terrier Terrier
Norrbottenspets സ്വീഡൻ Group 05 Section 02 #276 FSS Group 02 - Hounds Northern Breed പ്രമാണം:Nordic Un chien Spitz allemand.jpg
North Country Beagle Great Britain Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Northern Inuit Dog ഇംഗ്ലണ്ട്
Norwegian Buhund നോർവെ Group 05 Section 03 #237 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Northern Breed
Norwegian Elkhound നോർവെ Group 05 Section 02 #242 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Northern Breed
Norwegian Lundehund നോർവെ Group 05 Section 02 #269 Non-Sporting Group Group 02 - Hounds Northern Breed
Norwich Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 03 Section 02 #072 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Nova Scotia Duck-Tolling Retriever കാനഡ Group 08 Section 01 #312 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Old Croatian Sighthound ക്രൊയേഷ്യ
Old Danish Pointer ഡെന്മാർക്ക് Group 07 Section 01 #281
Old English Sheepdog ഇംഗ്ലണ്ട് Group 01 Section 01 #016 Herding Group Working Group Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Old English Bulldog ഇംഗ്ലണ്ട് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Old English Terrier ഇംഗ്ലണ്ട്
Old German Shepherd Dog ജർമ്മനി
Olde English Bulldogge അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ CDHPR
Old Time Farm Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Otterhound ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 02 #294 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound
Pachon Navarro സ്പെയിൻ
Paisley Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Papillon സ്പെയിൻ, ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് Group 09 Section 09 #077 Toy Group Group 01 (Toys) Group 02- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Parson Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #339 Terrier Group Group 02 (Terrier) Terrier Terrier Terrier Terrier
Patterdale Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Terrier
Pekingese ചൈന Group 09 Section 08 #207 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Perro de Presa Canario സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #346 FSS കാവൽ നായ
Perro de Presa Mallorquin സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #249 കാവൽ നായ
Peruvian Hairless Dog Peru Group 05 Section 06 #310 FSS Non Sporting Sighthound and Pariah
Phalène ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ
Pharaoh Hound Malta Group 05 Section 06 #248 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Picardy Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #108 Miscellaneous Gun Dog
Plott Hound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Hound Group Scenthound
Podenco Canario സ്പെയിൻ Group 05 Section 07 #329 FSS Sighthound and Pariah
Pointer ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #001 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Polish Greyhound പോളണ്ട് Group 10 Section 03 #333 Miscellaneous Sighthound and Pariah
Polish Hound പോളണ്ട് Group 06 Section 01 #052
Polish Hunting Dog പോളണ്ട് Group 06 Section 01 #354
Polish Lowland Sheepdog പോളണ്ട് Group 01 Section 01 #251 Herding Group Group 05 (Working) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog
Polish Tatra Sheepdog പോളണ്ട് Group 01 Section 01 #252 കാവൽ നായ
Pomeranian ജർമ്മനി, പോളണ്ട് Group 05 Section 04 #097 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Pont-Audemer Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #114
Poodle ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് Group 09 Section 02 #172 Non-Sporting Group, Toy Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting, Group 05 - Toys Utility Utility Companion Dog, Gun Dog
Porcelaine ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #030
Portuguese Podengo പോർച്ചുഗൽ Group 05 Section 07 #094 FSS Hound Sighthound and Pariah
Portuguese Pointer പോർച്ചുഗൽ Group 07 Section 01 #187 FSS Gun Dog
Portuguese Water Dog പോർച്ചുഗൽ Group 08 Section 03 #037 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working dogs Working Utility Gun Dog
Pražský Krysařík ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌
Pudelpointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #216 Group 01 - Sporting Dogs Gun Dog
Pug ചൈന Group 09 Section 11 #253 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy Companion Dog
Puli ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #055 Herding Group Group 05 (Working) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Pumi ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #056 FSS Group 05 (Working) Working Herding Dog
Pungsan Dog North Korea
Pyrenean Mastiff സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #092 Utility
Pyrenean Shepherd ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #141 Herding Group Group 07 (Herding) Pastoral Utility Herding Dog
Rafeiro do Alentejo പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #096 FSS കാവൽ നായ
രാജപാളയം നായ ഇന്ത്യ
Rampur Greyhound ഇന്ത്യ
Rastreador Brasileiro ബ്രസീൽ Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Ratonero Bodeguero Andaluz സ്പെയിൻ
Rat Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS
Redbone Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miscellaneous Scenthound
Rhodesian Ridgeback Zimbabwe Group 06 Section 03 #146 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
റോട്ട്‌വൈലർ ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #147 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ
Russian Spaniel റഷ്യ
Russian Toy റഷ്യ Group 09 Section 09 #352 Provisional FSS Companion Dog
Russo-European Laika റഷ്യ Group 05 Section 02 #304
Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 02 #345 Terrier Group Group 02 (Terriers) Terrier
Saarlooswolfhond നെതർലന്റ്സ്, ജർമ്മനി Group 01 Section 01 #311 Herding Dog
Sabueso Español സ്പെയിൻ Group 06 Section 01 #204 Scenthound
Sakhalin Husky ജപ്പാൻ
Saluki മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യ Group 10 Section 01 #269 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Samoyed റഷ്യ Group 05 Section 01 #212 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Pastoral Utility Northern Breed
Sapsali Korea
Šarplaninac സെർബിയ, Republic of Macedonia Group 02 Section 02 #041 Miscellaneous List കാവൽ നായ
Schapendoes നെതർലന്റ്സ് Group 03 Section 01 #313 FSS Herding Group Herding Dog
Schillerstövare സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #131 Scenthound
Schipperke ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #083 Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 (Non-sporting) Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Giant Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #181 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 - Working Dogs Working Utility Herding Dog
Miniature Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #183 Terrier Group Group 6 (Utility) Group 4 - Terriers Utility Utility Terrier
Standard Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #182 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 - Working Dogs Working Utility Herding Dog
Schweizer Laufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 06 Section 01 #059
Schweizerischer Niederlaufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 06 Section 01 #060 Scenthound
Scotch Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്
Scottish Deerhound സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 10 Section 02 #164 Hound Group Group 4 (Hounds) Group 2 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah
Scottish Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #073 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Sealyham Terrier Wales Group 03 Section 02 #074 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terrier Terrier Terrier Terrier
Segugio Italiano ഇറ്റലി Group 06 Section 01 #337 #198 Hound
Seppala Siberian Sleddog കാനഡ
Serbian Hound സെർബിയ Group 06 Section 01 #150
Serbian Tricolour Hound സെർബിയ Group 06 Section 01 #229
Shar Pei ചൈന Group 02 Section 02 #309 Non-Sporting Group Group 7 (Non-Sporting) Group 6 - Non-Sporting Utility Non Sporting Northern Breed
Shetland Sheepdog സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #088 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Shiba Inu ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #257 Non-Sporting Group Group 6 (Utility) Group 6 - Non-Sporting Utility Utility Northern Breed
Shih Tzu ചൈന Group 09 Section 05 #208 Toy Group Group 7 - Non-Sporting Group 6 - Non-Sporting Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Shikoku ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #319 Northern Breed
Shiloh Shepherd Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Siberian Husky റഷ്യ Group 05 Section 01 #270 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 (Working) Working Utility Northern Breed
Silken Windhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Sinhala Hound Sri Lanka
Skye Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #072 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 (Terriers) Terrier Terrier Terrier
Sloughi മൊറോക്കൊ Group 10 Section 03 #188 FSS Group 4 (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah
Slovak Cuvac Slovakia Group 01 Section 01 #142 കാവൽ നായ
Slovakian Rough-haired Pointer Slovakia Group 07 Section 01 #320
Slovenský Kopov Slovakia Group 06 Section 01 #244 Scenthound
Smålandsstövare സ്വീഡൻ
Small Greek Domestic Dog ഗ്രീസ്
Soft-Coated Wheaten Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #040 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier
South Russian Ovcharka റഷ്യ Group 01 Section 01 #326 കാവൽ നായ
Southern Hound Britain Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Spanish Mastiff സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #091 FSS
Spanish Water Dog സ്പെയിൻ Group 08 Section 03 #336 FSS Gundog Gundogs Gun Dog
Spinone Italiano ഇറ്റലി Group 07 Section 01 #165 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Sporting Gundog Gundogs Gun Dog
Sporting Lucas Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Terrier
St. Bernard ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 02 #061 Working Group Utility Group Working Group Working Group Utility കാവൽ നായ
St. John's Water Dog Newfoundland, കാനഡ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Stabyhoun നെതർലന്റ്സ് Group 07 Section 01 #222 FSS Gun Dog
Staffordshire Bull Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #076 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Stephens Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound
Styrian Coarse-haired Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #062 Scenthound
Sussex Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #127 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Swedish Lapphund സ്വീഡൻ Group 05 Section 03 #135 FSS Working
Swedish Vallhund സ്വീഡൻ Group 05 Section 03 #014 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog
Tahltan Bear Dog കാനഡ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Taigan കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ
Tamaskan Dog ഫിൻലാന്റ്
Teddy Roosevelt Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier
Telomian മലേഷ്യ
Tenterfield Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 2 (Terriers) Terrier
Thai Bangkaew Dog തായ്‌ലാന്റ്
Thai Ridgeback തായ്‌ലാന്റ് Group 05 Section 08 #338 FSS Sighthound and Pariah
Tibetan Mastiff ചൈന Group 02 Section 02 #230 Working Group Group 6 (Utility) Working Utility കാവൽ നായ
Tibetan Spaniel ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #231 Non-Sporting Group Group 1 (Toys) Group 6 - Non-Sporting Dogs Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Tibetan Terrier ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #209 Non-Sporting Group Group 1 (Toys) Group 6 - Non-Sporting Dogs Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
Tornjak ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന, ക്രൊയേഷ്യ Group 02 Section 02 #355 (provisional)
Tosa ജപ്പാൻ Group 02 Section 02 #260 FSS കാവൽ നായ
Toy Bulldog Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Toy Fox Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Toy Group Terrier
Toy Manchester Terrier ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Toy Group Toy Group Terrier
Treeing Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Treeing Walker Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Scenthound
Tyrolean Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #068
Utonagan യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം
Vizsla ഹങ്കറി Group 07 Section 01 #057 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Volpino Italiano ഇറ്റലി Group 05 Section 04 #195
Weimaraner ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #099 Sporting Group Group 3 (Gun dogs Group 1 - Sporting Gun dog Gundogs Gun Dog
Cardigan Welsh Corgi Wales Group 01 Section 01 #038 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Pembroke Welsh Corgi Wales Group 01 Section 08 #039 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog
Welsh Sheepdog Wales
Welsh Springer Spaniel Wales Group 08 Section 02 #126 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Sporting dogs Gundog Gundogs Gun Dog
Welsh Terrier Wales Group 03 Section 01 #078 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terrier Terrier Terrier Terrier
West Highland White Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #085 ടെറിയർ Group Group 2 (ടെറിയർ) Group 4 - ടെറിയർ ടെറിയർ ടെറിയർ ടെറിയർ
West Siberian Laika റഷ്യ Group 05 Section 02 #306
Westphalian Dachsbracke ജർമ്മനി Group 06 Section 01 #100 Scenthound
Wetterhoun നെതർലന്റ്സ് Group 08 Section 03 #221 Gun Dog
Whippet ഇംഗ്ലണ്ട് Group 10 Section 03 #162 Hound Group Group 4 (Hounds) Group 2 (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah
വൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുൾഡോഗ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
White Shepherd Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Working Herding Dog
Wirehaired Vizsla ഹങ്കറി Group 07 Section 01 ##239 FSS Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gun Dog
Wirehaired Pointing Griffon നെതർലന്റ്സ്, ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #107 Sporting Group Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gun Dog
Yorkshire Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 04 #086 Toy Group Group 1 (Toys) Group V, Toys Toy Group Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ
ഇനം ഉത്ഭവം FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC ചിത്രം

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

  • dog ]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 "American Kennel Club - Affenpinscher". Akc.org. Retrieved 2010-08-15.
  2. 2.0 2.1 "American Kennel Club - Afghan Hound". Akc.org. 1948-09-14. Retrieved 2010-08-15.
  3. 3.0 3.1 "Airedale Terrier | American Kennel Club". Akc.org. 1959-07-14. Archived from the original on 2009-09-30. Retrieved 2010-08-15.
  4. 4.0 4.1 "American Kennel Club - Akita". Akc.org. Retrieved 2010-08-15.
  5. 5.0 5.1 "American Kennel Club - Alaskan Malamute". Akc.org. Retrieved 2010-08-15.
  6. 6.0 6.1 "American Kennel Club - American Eskimo Dog". Akc.org. Retrieved 2010-08-15."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നായ്ക്കളുടെ_പട്ടിക&oldid=4063502" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്