നായ്ക്കളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.ചിഹ്വാഹ്വ (സങ്കര ഇനം നായ) ഉം ഗ്രേറ്റ് ഡെയ്ൻ ഉം ;രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നായ ജനുസ്സുകൾ.


നായ ജനുസ്സുകളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇനം ഉത്ഭവം FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC ചിത്രം
Affenpinscher ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്[1] Group 02 Section 01 #186 Toy Group[1] Group 01 (Toys) Group 05 - (Toys) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Affenpinscher.jpg
അഫ്ഘാൻ ഹൗണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്താൻ[2] Group 10 Section 01 #228 Hound Group[2] Group 04 (Hounds) Group 02 - (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah Afghan Hound.jpg
Africanis ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക Canis Africanis.jpg
Aidi മൊറോക്കൊ Group 02 Section 02 #247 കാവൽ നായ Aidi.jpg
Airedale Terrier ഇംഗ്ലണ്ട്[3] Group 03 Section 01 #007 Terrier Group[3] Group 02 (Terriers) Group 04 - (Terriers) Terrier Terrier Terrier Airedale Terrier.jpg
Akbash Dog തുർക്കി കാവൽ നായ Turkish akbash.jpg
അകിത ഇനു ജപ്പാൻ[4] Group 05 Section 05 #255 Working Group[4] Group 06 (Utility) Group 03 - (Working Dogs) Utility Utility Northern Breed Akita11b.jpg
Alangu Mastiff ഇന്ത്യ
Alano Español സ്പെയിൻ Alano-espanol-0003.jpg
Alapaha Blue Blood Bulldog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Alapahabulldog.jpg
Alaskan Klee Kai അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Northern Breed Alaskan Klee Kai.jpg
Alaskan Malamute അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ[5] Group 05 Section 01 #243 Working Group[5] Group 06 (Utility) Group 03 – (Working Dogs) Working Utility Northern Breed Alaskanmalamute0b.jpg
Alaunt Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Alopekis
Alpine Dachsbracke ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 02 #254 Scenthound Alpejski gończy krótkonożny g99.jpg
American Alsatian അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ CanyonAS.jpg
അമേരിക്കൻ അകിത ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #344 American akita.jpg
അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ കാവൽ നായ Saylor's Doc Holliday.jpg
അമേരിക്കൻ ബുള്ളി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
അമേരിക്കൻ കോക്കർ സ്പാനിയൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 02 #167 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog AmericanCockerSpaniel wb.jpg
അമേരിക്കൻ എസ്കിമോ നായ ജർമ്മനി[6] Non-Sporting Group[6] Group 06, Non-sporting Northern Breed American Eskimo Dog.jpg
അമേരിക്കൻ ഫോക്സ്‌ഹൗണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 06 Section 01 #303 Hound Group Group 02 (Hounds) Scenthound AmericanFoxhound2.jpg
American Hairless Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier TagnonPond9-6-03.jpg
അമേരിക്കൻ മാസ്റ്റിഫ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ American Mastiff.jpg
അമേരിക്കൻ പിറ്റ് ബുൾ ടെറിയർ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier American Pit Bull Terrier - Seated.jpg
American Staffordshire Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 03 Section 03 #286 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier
അമേരിക്കൻ വാട്ടർ സ്പാനിയൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 03 #301 Sporting Group Group 01 (Sporting Dogs) Gun Dog Gun Dog Chien d'eau americain champion 1.JPG
Anatolian Shepherd Dog തുർക്കി Group 02 Section 02 #331 Working Group Group 06(Utility) Pastoral Utility കാവൽ നായ Anatolian 589.jpg
Anglo-Français de Petite Vénerie ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #032 Scenthound Anglo-Français de petite vénerie.jpg
Antebellum Bulldog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Antebellum Bulldog Puppies.jpg
Appenzeller Sennenhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #406 FSS കാവൽ നായ Appenzeller czerń 045.jpg
Argentine Dogo അർജന്റീന Group 02 Section 02 #292 കാവൽ നായ Dogo.jpg
Ariege Pointer ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #177 Gun Dog Pointer of Ariege from 1915.JPG
Ariegeois ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #020 Scenthound Gończy 059.jpg
Armant ഈജിപ്റ്റ്‌
Armenian Gampr dog അർമേനിയ Armenian Gampr 01.jpg
Artois Hound ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #028
ഓസ്ട്രേലിയൻ ബുൾഡോഗ് ഓസ്ട്രേലിയ
Australian Cattle Dog ഓസ്ട്രേലിയ Group 01 Section 02 #287 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog Australian Cattle Dogs red and blue.jpg
Australian Kelpie ഓസ്ട്രേലിയ Group 01 Section 01 #293 Working Group Group 07 (Herding) Working Herding Dog Hilu the Australian Kelpie dog.jpg
Australian Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 01 Section 01 #342 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog Redtriaussie01.jpg
Australian Silky Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 03 Section 04 #236 Toy Group Group 1 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy Terrier Silkyterrier125.jpg
Australian Stumpy Tail Cattle Dog ഓസ്ട്രേലിയ Group 05 - (Working dogs) Group 07 (Herding) Working Herding Dog
Australian Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 03 Section 02 #008 Terrier Group Group 02 (Terrier) Group 04 - Terriers Terriers Terrier Terrier Australian Terrier 002 U.jpg
Austrian Black and Tan Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #063 Brandlbracke.JPG
Austrian Pinscher ഓസ്ട്രിയ Group 02 Section 01 #064 Terrier Pinczer austiacki 678.jpg
Azawakh മാലി Group 10 Section 03 #307 FSS Hound Sighthound and Pariah Azawakh-Red male black mantle.jpg
Bakharwal Dog ഇന്ത്യ
Barbet ഫ്രാൻസ് Group 08 Section 03 #105 FSS Group 01 (Sporting) Gun Dog Chien de race Barbet.jpg
ബാസെഞ്ജി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ Group 05 Section 06 #043 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Basenji 600.jpg
Basque Shepherd Dog സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ് Pastor vasco m 14months loby 3018.jpg
Basset Artésien Normand ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #034 Scenthound Basset artezyjsko-normandzki. Umbra z Romiszówki.jpg
Basset Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #035 Hound Scenthound Basset bleu de Gascogne.jpg
Basset Fauve de Bretagne ഫ്രാൻസ് Hound Basset Fauve de Bretagne 600.jpg
Grand Basset Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Scenthound G Basset Griffon Vendeen 600.jpg
Petit Basset Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #067 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hound Hound Hounds Scenthound P Basset Griffon Vendeen 600.jpg
Basset Hound ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #163 Hound Group 4 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound Bluebasset.jpeg
Bavarian Mountain Hound ജർമ്മനി Zoran Spod Ruskiej Granicy the Bavarian Mountain Hound.jpg
Beagle ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 01 #161 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 – Hounds Hound Hound Scenthound Beagle 600.jpg
Beagle-Harrier ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #290 Scenthound Beagle-Harrier-fr.jpg
Bearded Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #271 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog Bearded Collie 600.jpg
Beauceron ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #044 Herding Group Working Herding Dog Owczarek francuski beauceron 009pl.jpg
Bedlington Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 03 Section 01 #009 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Bedlington Terriers.jpg
Belgian Shepherd Dog (Groenendael) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog European Groenendael male.jpg
Belgian Shepherd Dog (Laekenois) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Fang-sitt-040728.jpg
Belgian Shepherd Dog (Malinois) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Malinois rybnik-kamien pl.jpg
Belgian Shepherd (Tervuren) ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #015 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Tervueren.jpg
Bergamasco Shepherd ഇറ്റലി Group 01 Section 01 #194 FSS Pastoral Working Herding Dog Ortensia di Valle Scrivia.jpg
Berger Blanc Suisse സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 01 Section 01 #347 Provisional A-Wurf von den Spessartraeubern.jpg
Berger Picard ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 07 #176 FSS Group 07 (Herding) Herding Dog BergerPicard.jpg
Berner Laufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Gonczy bernenski pl1.jpg
Bernese Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #045,046 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ Berner sennhund.jpg
Bichon Frisé സ്പെയിൻ, ബെൽജിയം Group 09 Section 01 #215 Non-Sporting Group Group 01 (Toys) Group 06 - Non-Sporting Toy Toy Companion Dog Bichon Frisé - studdogbichon.jpg
Billy ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #025 Scenthound
Bisben ഇന്ത്യ
Black and Tan Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 06 Section 01 #300 Hound Group Group 02 - Hounds Hound Scenthound Black and Tan Coonhound.jpg
Black and Tan Virginia Foxhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Bullenbeisser ജർമ്മനി Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Black Norwegian Elkhound നോർവെ Group 05 Section 02 #242,268 Group 04 (Hounds) Hounds Norwegian elkhound puppy.jpg
Black Russian Terrier Union of Soviet Socialist Republics Group 02 Section 01 #327 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ Czarny terier rosyjski 64.jpg
Blackmouth Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound MurphysKassieBlackmouthAlabama2.jpg
Grand Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #022 Scenthound Grand Bleu de Gascogne in a blue dogcollar.jpg
Petit Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #031 Scenthound Mały gończy gaskoński Cita z Beckova Cb5.jpg
ബ്ലഡ്‌ഹൗണ്ട് ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #084 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound Bloodhound 800.jpg
Blue Lacy അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ BlueLacyPhoto1.jpg
Blue Paul Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Bluetick Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 04 (Hounds) Hound Scenthound BluetickCoonhound.jpg
Boerboel ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക FSS Boerboel.jpg
Bohemian Shepherd ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Gabslalom.jpg
Bolognese ഇറ്റലി Group 09 Section 01 #196 Toy Toy Companion Dog Bolończyk 5e3.jpg
ബോർഡർ കോളി സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, Wales Group 01 Section 01 #297 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog Border Collie 600.jpg
Border Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #010 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Border Terrier.jpg
Borzoi റഷ്യ Group 10 Section 01 #193 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Borzoi female.jpg
Bosnian Coarse-haired Hound ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന Group 06 Section 01 #155 Scenthound
Boston Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 09 Section 11 #140 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting Utility Non Sporting Companion Dog BostonTerrierBrindleStand w.jpg
Bouvier des Ardennes ബെൽജിയം
Bouvier des Flandres ബെൽജിയം Group 01 Section 02 #191 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Working Working Herding Dog Bouvier.JPG
ബോക്സർ ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #144 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ Boxer (dog).jpg
Boykin Spaniel അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miscellaneous Class Gun Dog Boykin spaniel.jpg
Bracco Italiano ഇറ്റലി Group 07 Section 01 #202 FSS Gundogs Gundogs Gun Dog Umago.dei.Ronchi.JPG
Braque d'Auvergne ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #180 Gun Dog Braque d Auvergne.jpg
Braque du Bourbonnais ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #179 Gun Dog Braque du Bourbonnais.jpg
Braque du Puy ഫ്രാൻസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Dupuy Pointer from 1915.JPG
Braque Francais ഫ്രാൻസ് #133, 134 Wyżeł pirenejski 308.jpg
Braque Saint-Germain ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #115 Gun Dog Braque saint-germain 666.jpg
ബ്രസീലിയൻ ടെറിയർ ബ്രസീൽ Group 03 Section 01 #341 Brazilian terrier.JPG
Briard ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #113 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Briard fauve.JPG
Briquet Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #019 Briquet Griffon Vendeen.jpg
Brittany ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #095 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Epagneul Breton.jpg
Broholmer ഡെന്മാർക്ക് Group 02 Section 02 #315 കാവൽ നായ Ivarr03.JPG
Bruno Jura Hound സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്, ഫ്രാൻസ് 09057110 Jura Laufhund.jpg
Bucovina Shepherd Dog റൊമാനിയ Group 02 Section 02 Bucovina Sheepdog.jpg
Bull and Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Benjamin Marshall - Dustman - Bulldog and Terrier Mix.jpg
ബുൾ ടെറിയർ ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #011 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Bull Terrier Chico 10.jpg
Bull Terrier (Miniature) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #011b Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Bull terier i bull terier miniatura d46.jpg
ബുൾഡോഗ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #149 Non-sporting Group Group 7 (Non-Sporting) Group 06 - (Non-sporting) Utility Non Sporting Companion Dog Racibórz 2007 082.jpg
ബുൾമാസ്റ്റിഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #157 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ Brutus bullmastiff.jpg
Bully Kutta പാകിസ്താൻ BullyKutta1.jpg
Cairn Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #004 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Cairn-Terrier-Garten1.jpg
Canaan Dog ഇസ്രയേൽ Group 05 Section 06 #273 Herding Group Group 07 (Nonsporting) Group 03 - Working Dogs Utility Non Sporting Sighthound and Pariah CanaanDog3.jpg
Canadian Eskimo Dog കാനഡ Group 06 (Utility) Working Dogs Working Utility Northern Breed Spoonsced.jpg
Canadian Pointer അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Canadian pointer.jpg
Cane Corso ഇറ്റലി Group 02 Section 02 #343 Working Group Utility കാവൽ നായ Cane corso temi 2 1024x768x24.png
Cão da Serra de Aires പോർച്ചുഗൽ Group 01 Section 01 #093 Herding Dog Cao de Serra de Aires600.jpg
Cão de Castro Laboreiro പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #015 കാവൽ നായ Cao de castro laboreiro.jpg
Cão Fila de São Miguel പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #340 Caofila.jpg
Carolina Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Sighthound and Pariah American Dingo aka Carolina Dog1.jpg
Carpathian Shepherd Dog റൊമാനിയ Group 01 Section 01 #305 Pastoral Herding Dog Carpatin.jpg
Catahoula Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Herding Dog Ch-Catahoula 002.jpg
Catalan Sheepdog സ്പെയിൻ Group 01 Section 01 #087 Gos d'Atura Català.JPG
Caucasian Shepherd Dog Georgia, അർമേനിയ, അസർബെയ്ജാൻ Group 02 Section 02 #328 FSS കാവൽ നായ CaucasianOvcharka-Julius.jpg
Cavalier King Charles Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 07 #136 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy Companion Dog Miss Betty.jpg
Central Asian Shepherd Dog റഷ്യ Group 02 Section 02 #335 FSS Utility കാവൽ നായ Centralasianovcharka.jpg
Cesky Fousek ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Group 07 Section 01 #245 Gundogs Gun Dog Czeski fousek 777.jpg
Cesky Terrier ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Group 03 Section 02 #246 Miscellaneous Class Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Cesky-Terier.jpg
Chesapeake Bay Retriever അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Group 08 Section 01 #263 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog CH Chesapeake.jpg
Chien-gris ഫ്രാൻസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Chien Français Blanc et Noir ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #220 Scenthound
Chien Français Blanc et Orange ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #316 Scenthound
Chien Français Tricolore ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #219 Scenthound
ചിഹ്വാഹ്വ മെക്സിക്കോ Group 09 Section 06 #218 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05—Toys Toy Toy Companion Dog Chihuahua1 bvdb.jpg
Chilean Fox Terrier ചിലി Fox terrier chileno.JPG
Chinese Chongqing Dog ചൈന
Chinese Crested Dog ചൈന Group 09 Section 04 #288 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05—Toys Toy Toy Companion Dog IndyStands.jpg
Chinese Imperial Dog ചൈന Chinese Imperial Dog.jpg
Chinook അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Northern Breed Mountan Laurel Ajax the Chinook dog.jpg
ചിപ്പിപ്പാറ ഇന്ത്യ Female Chippiparai sitting.jpg
Chow Chow ചൈന Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 Non-sporting Utility Non Sporting Northern Breed ChowChow2Szczecin.jpg
Cimarrón Uruguayo ഉറുഗ്വേ Group 02 Section 02 #353 Provisional കാവൽ നായ Boqueron de Quilligan.JPG
Cierny Sery സ്ലോവാക്യ Group canpanion dog Herding Dog 8s45heryprobaobraz 018.jpg
Cirneco dell'Etna ഇറ്റലി Group 05 Section 07 #199 FSS Hound Cirneco dell Etna 611.jpg
Clumber Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #109 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Clumber spaniel 767.jpg
Rough Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #156 Herding Group Group 05 (Working dogs) Group 07 - Herding dogs Pastoral Working Herding Dog Rough Collie 600.jpg
Smooth Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #296 Herding Group Group 05 (Working dogs) Group 07 - Herding dogs Pastoral Working Herding Dog SmoothCollieTri2 wb.jpg
Combai ഇന്ത്യ
Cordoba Fighting Dog അർജന്റീന Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Cordoba profile.jpg
Coton de Tulear മഡഗാസ്കർ Group 01 Section 01 #283 Toy Group Toy Toy Companion Dog Coton de Tular 1.jpg
Cretan Hound ഗ്രീസ് Kritikosichnilatis 1.jpg
Croatian Sheepdog ക്രൊയേഷ്യ Group 01 Section 01 #277 Herding Dog Gera062005sed.jpg
Cumberland Sheepdog ഇംഗ്ലണ്ട് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Curly Coated Retriever ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 01 #110 Sporting Group Group 01 - Sporting Gundogs Gundogs Gun Dog Curly Coated Retriever.jpg
Czechoslovakian Wolfdog ചെക്കൊസ്ലൊവാക്യ Group 01 Section 01 #332 Hunting group TWH-jolly.JPG
ഡാഷ്ഹണ്ട് ജർമ്മനി Group 06 Section 01 #148 Hound Group Group 04 (Hounds) Hound Scenthound Short-haired-Dachshund.jpg
ഡാൽമേഷൻ ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 03 #153 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 (Non-Sporting) Utility Non Sporting Companion Dog Dalmatian liver stacked.jpg
ഡാൻഡി ഡിൻമൊന്റ് ടെറിയർ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #168 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Dandie Dinmont Terrier 600.jpg
Danish Swedish Farmdog ഡെന്മാർക്ക്, സ്വീഡൻ Danish Swedish Farmdog.jpg
ഡോബർമാൻ പിൻഷർ ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #143 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ European Dobermann.jpg
Dogue de Bordeaux ഫ്രാൻസ് Group 02 Section 02 #116 Working Group Group 6 (Utility) Working Utility കാവൽ നായ Dogo de Burdeos.jpg
Dogo Cubano ക്യൂബ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex DogoCubano2.jpg
Dogo Guatemalteco ഗ്വാട്ടിമാല Dogo1.jpg
Dogo Sardesco ഇറ്റലി
Drentse Patrijshond നെതർലന്റ്സ് Group 07 Section 01 #224 FSS Gun Dog Drentse Patrijshond.jpg
Drever സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #130 Canadian Kennel Club Group 02 Scenthound Drever NUCh Tanjo.jpg
Dunker നോർവെ Group 06 Section 01 #203 Scenthound Dunker.jpg
Dutch Shepherd Dog നെതർലന്റ്സ് Group 01 Section 01 #223 Herding Dog Hollandse herder ruwhaar.jpg
Dutch Smoushond നെതർലന്റ്സ് Group 02 Section 01 #308 Terrier Hollandsche smoushonden 2.JPG
East-European Shepherd റഷ്യ Owczarek wschodnioeuropejski MB 01.jpg
East Siberian Laika റഷ്യ East Siberian Laika.jpg
Elo ജർമ്മനി Elo.jpg
English Cocker Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #005 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundog Gun Dog EnglishCockerSpaniel wb.jpg
English Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound English Coonhound.jpg
English Foxhound ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 01 #159 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound English Foxhound portrait.jpg
ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റിഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് Group 02 Section 02 #264 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ EnglishMastiffChurchill.JPG
English Pointer ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #001 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog English pointer.jpg
ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #002 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog EnglishSetter9 fx wb.jpg
English Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Herding Dog TricolorEnglishShepherdDog.jpg
English Springer Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #125 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog English-Springer-Spaniel show.jpg
English Toy Terrier (Black & Tan) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 04 #013 Toy Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ English Toy Terrier 600 01.jpg
English Water Spaniel യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
English White Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Old English White Terrier.jpg
Entlebucher Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #047 FSS Group 03 - Working Dogs Working കാവൽ നായ Elio v Schaerlig im Juni 2007 klein.jpg
Épagneul Bleu de Picardie ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #106 Group 01 - Sporting Gun Dog Epagneul bleu de picardie 868.jpg
Estonian Hound എസ്റ്റോണിയ
Estrela Mountain Dog പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #173 Herding Group Pastoral Utility കാവൽ നായ Estrela Mountain Dog 6 month old male.jpg
Eurasier ജർമ്മനി Group 05 Section 05 #291 FSS Group 07 (Non-Sporting) Group 03 - Working Dogs Utility Non Sporting Northern Breed Eurasier Image 001.jpg
Field Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #123 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Field spaniel 581.jpg
Fila Brasileiro ബ്രസീൽ Group 02 Section 02 #225 Utility Fila brasileiro ppk9.jpg
Finnish Hound ഫിൻലാന്റ് Group 06 Section 01 #051 Scenthound Nuori-suomenajokoira.jpg
Finnish Lapphund ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 03 #189 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 Pastoral Working Northern Breed Finnish Lapphund Glenchess Revontuli.jpg
Finnish Spitz ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 02 #049 Non-Sporting Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Northern Breed Finnish Spitz 600.jpg
Flat-Coated Retriever യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 08 Section 01 #121 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Flat Coated Retriever - black.jpg
Formosan Mountain Dog തായ്‌വാൻ Group 05 Section 07 #348 Formosan nina.jpg
Fox Terrier (Smooth) ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #012 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Patrick the Smooth Fox Terrier.jpg
Wire Fox Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #169 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Elias1červen2006.jpg
French Brittany ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 Timba arret.jpg
French Bulldog ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 11 #101 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting Utility Non Sporting Companion Dog Tiger the French Bulldog.jpg
French Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #175 Group 01 (Sporting) Gun Dog 04031137 Epagneul Francais.jpg
Galgo Español സ്പെയിൻ Group 10 Section 03 #285 Sighthound and Pariah Galgo espagnol Hembra.jpg
German Longhaired Pointer ജർമ്മനി FSS Group 01 (Sporting) Gundogs Gun Dog DeutschLanghaarneu.jpg
German Pinscher ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #184 Working Group Group 06 (Utility) Group 06 - Non-Sporting Working Utility Terrier German Pinscher.JPG
ജർമൻ ഷെപ്പേർഡ് ജർമ്മനി Group 01 Section 01 #166 Herding Group Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog German Shepherd Vienna.jpg
German Shorthaired Pointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #119 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Duitse staande korthaar 10-10-2.jpg
German Spaniel ജർമ്മനി Group 08 Section 02 #104 Gun Dog Deutscher Wachtel 2.jpg
German Spitz ജർമ്മനി Group 05 Section 04 #097 FSS Group 07 (Non Sporting) Utility Non Sporting Northern Breed Un chien Spitz allemand.jpg
German Wirehaired Pointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #098 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog GermanWirehrPtr1 wb.jpg
Giant Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #181 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility Herding Dog GiantSchnauzer.jpg
Glen of Imaal Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #302 Terrier Group Group 02 (Terriers) Terrier Terrier Terrier Glen of Imaal Terrier.jpg
ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 08 Section 01 #111 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Sporting Dog Gundogs Gun Dog Golden Retriever standing Tucker.jpg
Gordon Setter സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 07 Section 02 #006 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Orrvilas enska w800px.jpg
Grand Anglo-Français Blanc et Noir ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #322 Scenthound Grand anglo francais noir.jpg
Grand Anglo-Français Blanc et Orange ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #324 Scenthound 06101298 Grand anglo francais orange.jpg
Grand Anglo-Français Tricolore ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 02 #322 Scenthound Grand anglo francais tricol.jpg
Grand Griffon Vendéen ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #282
Gran Mastín de Borínquen Puerto Rico
ഗ്രേറ്റ് ഡെയ്ൻ ഡെന്മാർക്ക് or ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #235 Working Group Working Non Sporting കാവൽ നായ Kehleyr1.jpg
Great Pyrenees ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #137 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Pastoral Utility കാവൽ നായ Pyreneittenkoira.jpg
Greater Swiss Mountain Dog സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 03 #058 Working Group Working കാവൽ നായ Testagrandebovaro.jpg
Greenland Dog ഗ്രീൻലാൻഡ് Group 05 Section 01 #274 Group 03 - Working Dogs Working Northern Breed Greenland Dog.jpg
Greyhound Group 10 Section 03 #158 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah GraceTheGreyhound.jpg
Griffon Bleu de Gascogne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #032 Scenthound 04031124 Griffon Bleu de Gascogne.jpg
Griffon Bruxellois ബെൽജിയം Group 09 Section 03 #080,081,082 Toy Group Group 01 (Toy) Group 05(Toy) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Brussels Griffon Rembrant.png
Griffon Fauve de Bretagne ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #066 Scenthound 08115500 Griffon Fauve Bretagne.jpg
Griffon Nivernais ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #017 Scenthound Griffon nivernais.jpg
Gull Dong പാകിസ്താൻ
Gull Terr പാകിസ്താൻ
Hare Indian Dog കാനഡ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Hareindiandog.jpg
Hamiltonstövare സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #132 Group 04 (Hounds) Hound Hound Scenthound Hamiltonstovare 600.jpg
Hanover Hound ജർമ്മനി Group 06 Section 02 #213 Scenthound Hannoverscher Schweisshund.jpg
Harrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 06 Section 01 #295 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 (Hounds) Hound Scenthound Harrier tricolour.jpg
Havanese Western Mediterranean Region Group 09 Section 01 #250 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 — Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Havanese0315.jpg
Hawaiian Poi Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Himalayan Sheepdog നേപ്പാൾ
Hokkaido ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #261 Hokkaidou inu.jpg
Hortaya Borzaya യുക്രെയിൻ, Russia, ബെലാറുസ് Hortaya Borzaya.jpg
Hovawart ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #190 Group 02 - Working Working കാവൽ നായ Hovawart black and tan.jpg
Hungarian Hound ഹങ്കറി Group 06 Section 01 #241 Scenthound Erdelyi kopo VadaszNimrodSzeder01.jpg
New Zealand Huntaway ന്യൂസിലൻഡ് Huntaway.JPG
Hygenhund നോർവെ
Ibizan Hound സ്പെയിൻ Group 05 Section 07 #089 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Podenco z ibizy 645.jpg
Icelandic Sheepdog ഐസ്‌ലാന്റ് Group 05 Section 03 #289 Group 07 - Herding Working Northern Breed Ulfur.jpg
Indian Spitz ഇന്ത്യ പ്രമാണം:Indian Un chien Spitz allemand.jpg
Irish Bull Terrier അയർലണ്ട്
Irish Red and White Setter അയർലണ്ട് Group 07 Section 02 #330 Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Irish Red And White Setter 2005.jpg
Irish Setter അയർലണ്ട് Group 07 Section 02 #120 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Can Setter dog GFDL.jpg
Irish Staffordshire Bull Terrier അയർലണ്ട് Irish Staffordshire Bull Terrier.jpg
Irish Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #139 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier Terrier Terrier
Irish Water Spaniel അയർലണ്ട് Group 08 Section 03 #124 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Irlandzki spaniel wodny 676.jpg
ഐറിഷ് വുൾഫ്ഹൗണ്ട് അയർലണ്ട് Group 10 Section 02 #160 Hound Group Group 04 (Hound) Group 02 (Hound) Hound Hound Sighthound and Pariah Irish Wolfhound Sam.jpg
Istrian Shorthaired Hound ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 01 #151 Scenthound Istrische Bracke.jpg
Istrian Coarse-haired Hound ക്രൊയേഷ്യ Group 06 Section 01 #152 Scenthound Istrian hound2.jpg
Italian Greyhound ഇറ്റലി Group 10 Section 03 #200 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Italian Greyhound standing gray.jpg
Jack Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 02 #345 Group 2 (Terriers) Terrier Terrier Jrt02.jpg
Jagdterrier ജർമ്മനി Group 03 Section 01 #103 Terrier Jagdterrier.jpg
Jämthund സ്വീഡൻ Group 05 Section 02 #042 Northern Breed Jämthund.jpg
Japanese Chin ജപ്പാൻ Group 09 Section 08 #206 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 (Toys) Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Czin japoński 554.jpg
Japanese Spitz ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #262 7 (Non-Sporting) VI, Non-Sporting Utility Non Sporting Northern Breed Japspitzpup.jpg
Japanese Terrier ജപ്പാൻ Group 03 Section 02 #259
Jonangi ഇന്ത്യ
Kaikadi ഇന്ത്യ
Kai Ken ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #317 FSS Image of Kai (dog).jpg
Kangal Dog Turkey Group 06 (Utility) Utility കാവൽ നായ Varish.jpg
കന്നി ഇന്ത്യ വേട്ടനായ Kanni.png
Karakachan Dog Bulgaria Karakatschan.jpg
Karelian Bear Dog ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 02 #048 FSS Group 03 - Working Dogs Northern Breed Karelski pies na niedźwiedzie 123.jpg
Karst Shepherd Slovenia Group 02 Section 02 #278 കാവൽ നായ Owczarek kraski 654.jpg
Keeshond നെതർലന്റ്സ്, ജർമ്മനി Group 05 Section 04 #097 Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 (Non-sporting) Utility Non Sporting Northern Breed Keeshond Majic standing cropped.jpg
Kerry Beagle അയർലണ്ട് Kerry Beagle from 1915.JPG
Kerry Blue Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #003 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier Kerry blue terier 545.jpg
King Charles Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 09 Section 07 #128 Toy Group Group 01 Toys Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ King Charles Spaniel 200.jpg
King Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ SabreKingShepherd.JPG
Kintamani Indonesia Kintamani dog black.jpg
കിഷു ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #318 FSS Kishu.jpg
Komondor ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #053 Working Group Group 05 (Working Dogs) Group 03 - Working Dogs Pastoral Working കാവൽ നായ Komondor delvin.jpg
Kooikerhondje നെതർലന്റ്സ് Group 08 Section 02 #314 FSS Gundog Gun Dog Kooiker03.jpg
Koolie ഓസ്ട്രേലിയ Pete may01 web.JPG
Korean Jindo Dog South Korea Group 05 Section 05 #334 Non-Sporting Group (FSS) Northern Breeds Korean Jindo Dog.jpg
Korean Mastiff Korea
Kromfohrländer ജർമ്മനി Group 09 Section 10 #192 Terrier Kromfohrlaender glatt.jpg
Kunming Wolf-dog ചൈന
Kurī ന്യൂസിലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Kuvasz ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #054 Working Group Group 05 (Working Dogs) Group 03 - Working Dogs Pastoral Working കാവൽ നായ Kuvasz Prince Juninho Poster.jpg
Kyi-Leo അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ KyiLeoGus.jpg
Labrador Husky കാനഡ
ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ കാനഡ, ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 01 #122 Sporting Group Group 03 (Gun dogs) Group 01 — Sporting Dogs Gun dog Gundogs Gun Dog YellowLabradorLooking new.jpg
Lagotto Romagnolo ഇറ്റലി Group 08 Section 03 #298 FSS Group 03 Gundogs Gundogs Gundogs Gun Dog Lagotto Romagnolo.jpg
Lakeland Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #070 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terrier Terrier Terrier Terrier Lakeland Terrier.jpg
Lancashire Heeler ഇംഗ്ലണ്ട് FSS Pastoral Lancashire Heeler 600.jpg
Landseer കാനഡ Group 02 Section 02 #226 Landseer.jpg
Lapponian Herder ഫിൻലാന്റ് Group 05 Section 03 #284 Herding Dog Lapskvallhund.jpg
Leonberger ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #145 FSS Group 06 (Utility) Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ Leonberg-Male-Adulte-Ursus.jpg
Lhasa Apso ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #227 Non-Sporting Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-sporting Dogs Utility Non Sporting Companion Dog Aishia.jpg
Lithuanian Hound ലിത്വാനിയ
Longhaired Whippet അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Lottatore Brindisino ഇറ്റലി
Löwchen ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, നെതർലന്റ്സ്, സ്പെയിൻ Group 09 Section 01 #233 Non-Sporting Group Group 01(Toys) Group 06 (Non-Sporting) Toys Toys Companion Dog Lowchen.jpg
Magyar Agár ഹങ്കറി, Transylvania Magyar agár male.jpg
Majestic Tree Hound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Maltese ഇറ്റലി Group 09 Section 01 #065 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Maltese 600.jpg
Manchester Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #071 Terrier Group, Toy Group Terrier Terrier Terrier Mancherster Terrier.jpg
Maremma Sheepdog ഇറ്റലി Group 01 Section 01 #201 Group 05 (Working Dogs) Pastoral Working കാവൽ നായ Cane Pastore Abruzzese Abruzzo.jpg
McNab അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ McNab (dog).jpg
Mexican Hairless Dog മെക്സിക്കോ Group 05 Section 06 #234 Non-Sporting Group Toys/Non Sporting Utility Sighthound and Pariah Mexico.Xoloitzcuintle.01.jpg
Miniature Australian Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miniature Australian Shepherd red tricolour.jpg
Miniature Fox Terrier ഓസ്ട്രേലിയ
Miniature Pinscher ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #185 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05 - Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Gotti.JPG
Miniature Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #183 Terrier Group Group 06 (Utility) Group 04 - Terriers Utility Utility Terrier Miniature Schnauzer 02.jpg
Miniature Siberian Husky അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miniature Siberian Husky.jpg
Mioritic റൊമാനിയ Group 01 Section 01 #349 Mioritic.jpg
Molossus ഗ്രീസ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Montenegrin Mountain Hound മോണ്ടെനെഗ്രൊ Group 06 Section 01 #279
Moscow Watchdog റഷ്യ Moscowwatchdog.jpg
Moscow Water Dog റഷ്യ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Mountain Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound MountainCur.jpg
Mountain View Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Mountain View Cur.jpg
Mucuchies Venezuela
Mudi ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #238 FSS Herding Dog Hondenras Mudi.jpg
Mudhol Hound ഇന്ത്യ Caravan hound Closeupfire.jpg
Large Münsterländer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #118 Group 03 (Gundogs) Gundog Gundogs Gun Dog GrosserMuensterlaender.jpg
Small Münsterländer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #102 FSS Miscellaneous Gundog Gun Dog Kleiner Munsterlander edit.jpg
Murray River Curly Coated Retriever ഓസ്ട്രേലിയ
Neapolitan Mastiff ഇറ്റലി Group 02 Section 02 #197 Working Group Group 06 (Utility) Miscellaneous Working Utility കാവൽ നായ Cannon - Male Neapolitan Mastiff 1998.jpeg
Newfoundland കാനഡ Group 02 Section 02 #050 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Working Utility കാവൽ നായ Bear the brown Newfoundland dog meets Sparkle the chihuahua mix.jpg
New Guinea Singing Dog New Guinea New Guinea Singing Dog profile.jpg
Norfolk Spaniel യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Norfolk Terrier Great Britain Group 03 Section 02 #272 Terrier Group Group 02 Terriers Terrier Terrier Terrier Terrier Norfolk show.jpg
Norrbottenspets സ്വീഡൻ Group 05 Section 02 #276 FSS Group 02 - Hounds Northern Breed പ്രമാണം:Nordic Un chien Spitz allemand.jpg
North Country Beagle Great Britain Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Northern Inuit Dog ഇംഗ്ലണ്ട്
Norwegian Buhund നോർവെ Group 05 Section 03 #237 FSS Group 05 (Working Dogs) Group 07 - Herding Pastoral Working Northern Breed Norwegian Buhund 600.jpg
Norwegian Elkhound നോർവെ Group 05 Section 02 #242 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Northern Breed Norwegian Elkhound.jpg
Norwegian Lundehund നോർവെ Group 05 Section 02 #269 Non-Sporting Group Group 02 - Hounds Northern Breed Lundehund-2003.jpg
Norwich Terrier യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം Group 03 Section 02 #072 Terrier Group Group 02 (Terriers) Group 04 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Nova Scotia Duck-Tolling Retriever കാനഡ Group 08 Section 01 #312 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Tollers.jpg
Old Croatian Sighthound ക്രൊയേഷ്യ
Old Danish Pointer ഡെന്മാർക്ക് Group 07 Section 01 #281 Wyżeł duński 123.jpg
Old English Sheepdog ഇംഗ്ലണ്ട് Group 01 Section 01 #016 Herding Group Working Group Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Old english sheepdog Ch Bobbyclown's Dare for More.jpg
Old English Bulldog ഇംഗ്ലണ്ട് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex CribandRosa1811.jpg
Old English Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Old english terrier 041.jpg
Old German Shepherd Dog ജർമ്മനി Altdeutscher Schaeferhund cropped.jpg
Olde English Bulldogge അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ CDHPR Barkley In Pose.jpg
Old Time Farm Shepherd അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Sable and White Female OTFS Dog.JPG
Otterhound ഇംഗ്ലണ്ട് Group 06 Section 02 #294 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Scenthound
Pachon Navarro സ്പെയിൻ
Paisley Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Papillon സ്പെയിൻ, ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് Group 09 Section 09 #077 Toy Group Group 01 (Toys) Group 02- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ RileyPapillon.JPG
Parson Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 01 #339 Terrier Group Group 02 (Terrier) Terrier Terrier Terrier Terrier 05052881 PRT braun rau.jpg
Patterdale Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Terrier Truf2.JPG
Pekingese ചൈന Group 09 Section 08 #207 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Pekingese1904.jpg
Perro de Presa Canario സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #346 FSS കാവൽ നായ Dogo Canario.jpg
Perro de Presa Mallorquin സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #249 കാവൽ നായ Ca de bou dog.jpg
Peruvian Hairless Dog Peru Group 05 Section 06 #310 FSS Non Sporting Sighthound and Pariah PHDStandardStanding - Perro Sin Pelo del Perú.jpg
Phalène ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ Spaniel miniaturowy kontynentalny phalene 00.jpg
Pharaoh Hound Malta Group 05 Section 06 #248 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Pies faraona e34.jpg
Picardy Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #108 Miscellaneous Gun Dog Epagneul picard 685.jpg
Plott Hound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Hound Group Scenthound Plotthound.jpg
Podenco Canario സ്പെയിൻ Group 05 Section 07 #329 FSS Sighthound and Pariah Podenco canario hembra.jpg
Pointer ഇംഗ്ലണ്ട് Group 07 Section 02 #001 Sporting Group Group 03 (Gundogs) Group 01 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog English pointer.jpg
Polish Greyhound പോളണ്ട് Group 10 Section 03 #333 Miscellaneous Sighthound and Pariah Chart polski 67u7.jpg
Polish Hound പോളണ്ട് Group 06 Section 01 #052 PolishHound-MlChPl-OKSANA-ZOstregoBoru-wl.JoannaZembrzuska 3.JPG
Polish Hunting Dog പോളണ്ട് Group 06 Section 01 #354 PolishScenthound-"NUTKA Klusujaca Sfora wl A.Balcerzak.jpg
Polish Lowland Sheepdog പോളണ്ട് Group 01 Section 01 #251 Herding Group Group 05 (Working) Group 07 - Herding Pastoral Working Herding Dog Polski owczarek nizinny rybnik-kamien pl.jpg
Polish Tatra Sheepdog പോളണ്ട് Group 01 Section 01 #252 കാവൽ നായ Polski Owczarek Podhalanski.jpg
Pomeranian ജർമ്മനി, പോളണ്ട് Group 05 Section 04 #097 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Pomeranian 600.jpg
Pont-Audemer Spaniel ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #114 04031158 Epagneul Pont Audemer.jpg
Poodle ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് Group 09 Section 02 #172 Non-Sporting Group, Toy Group Group 07 (Non-Sporting) Group 06 - Non-Sporting, Group 05 - Toys Utility Utility Companion Dog, Gun Dog Silver Miniature Poodle stacked.jpg
Porcelaine ഫ്രാൻസ് Group 06 Section 01 #030 Porcelaine.jpg
Portuguese Podengo പോർച്ചുഗൽ Group 05 Section 07 #094 FSS Hound Sighthound and Pariah Evitarocks.jpg
Portuguese Pointer പോർച്ചുഗൽ Group 07 Section 01 #187 FSS Gun Dog Portuguese pointer 11yo.jpg
Portuguese Water Dog പോർച്ചുഗൽ Group 08 Section 03 #037 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working dogs Working Utility Gun Dog Cão de agua Português 2.jpg
Pražský Krysařík ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ Prazsky krysarik 1.jpg
Pudelpointer ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #216 Group 01 - Sporting Dogs Gun Dog Pudelpointer on point.jpg
Pug ചൈന Group 09 Section 11 #253 Toy Group Group 01 (Toys) Group 05- Toys Toy Toy Companion Dog
Puli ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #055 Herding Group Group 05 (Working) Group 07 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog PuliBlack wb.jpg
Pumi ഹങ്കറി Group 01 Section 01 #056 FSS Group 05 (Working) Working Herding Dog Pumi 2.jpg
Pungsan Dog North Korea
Pyrenean Mastiff സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #092 Utility MasPiri-Puma-FIN.jpg
Pyrenean Shepherd ഫ്രാൻസ് Group 01 Section 01 #141 Herding Group Group 07 (Herding) Pastoral Utility Herding Dog PyreneanShepSmooth wb.jpg
Rafeiro do Alentejo പോർച്ചുഗൽ Group 02 Section 02 #096 FSS കാവൽ നായ Rafeiro male.jpg
രാജപാളയം നായ ഇന്ത്യ Rajapalayam Hound.PNG
Rampur Greyhound ഇന്ത്യ Rampurgreyhound.jpg
Rastreador Brasileiro ബ്രസീൽ Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Ratonero Bodeguero Andaluz സ്പെയിൻ Ratonero Bodeguero Andaluz.jpg
Rat Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS AmRatTerr2 wb.jpg
Redbone Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Miscellaneous Scenthound Memphis the Redbone Coonhound (7 Nov 2004).jpg
Rhodesian Ridgeback Zimbabwe Group 06 Section 03 #146 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Rhodesian Ridgeback 600.jpg
റോട്ട്‌വൈലർ ജർമ്മനി Group 02 Section 02 #147 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Working Utility കാവൽ നായ Rottweiler.jpg
Russian Spaniel റഷ്യ Russpaniel.jpg
Russian Toy റഷ്യ Group 09 Section 09 #352 Provisional FSS Companion Dog RusskiyToyWelpe.jpg
Russo-European Laika റഷ്യ Group 05 Section 02 #304 Russo European Laika 2.jpg
Russell Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 02 #345 Terrier Group Group 02 (Terriers) Terrier FCI JRT.jpg
Saarlooswolfhond നെതർലന്റ്സ്, ജർമ്മനി Group 01 Section 01 #311 Herding Dog Bow bow.jpg
Sabueso Español സ്പെയിൻ Group 06 Section 01 #204 Scenthound Angoi de A Fonsagrada.JPG
Sakhalin Husky ജപ്പാൻ
Saluki മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യ Group 10 Section 01 #269 Hound Group Group 04 (Hounds) Group 02 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Saluki dog breed.jpg
Samoyed റഷ്യ Group 05 Section 01 #212 Working Group Group 06 (Utility) Group 03 - Working Dogs Pastoral Utility Northern Breed Samoyed 600.jpg
Sapsali Korea Sapsali.jpg
Šarplaninac സെർബിയ, Republic of Macedonia Group 02 Section 02 #041 Miscellaneous List കാവൽ നായ Шарпланинецот од Св.Јован Бигорски.jpg
Schapendoes നെതർലന്റ്സ് Group 03 Section 01 #313 FSS Herding Group Herding Dog Nederlandse-schapendoes-02.jpg
Schillerstövare സ്വീഡൻ Group 06 Section 01 #131 Scenthound Schillerstövare bearbeitet.jpg
Schipperke ബെൽജിയം Group 01 Section 01 #083 Non-Sporting Group Group 07 (Non-sporting) Group 06 (Non-sporting) Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Schipperke gismo 12.jpg
Giant Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #181 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 - Working Dogs Working Utility Herding Dog GiantSchnauzer.jpg
Miniature Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #183 Terrier Group Group 6 (Utility) Group 4 - Terriers Utility Utility Terrier Miniature Schnauzer 02.jpg
Standard Schnauzer ജർമ്മനി Group 02 Section 01 #182 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 - Working Dogs Working Utility Herding Dog Emppumenossa.jpg
Schweizer Laufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 06 Section 01 #059 Swiss Hound.jpg
Schweizerischer Niederlaufhund സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 06 Section 01 #060 Scenthound 08115491 Schwyzer Niederlaufhund.jpg
Scotch Collie സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Smooth Collie 600.jpg
Scottish Deerhound സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 10 Section 02 #164 Hound Group Group 4 (Hounds) Group 2 - Hounds Hound Hound Sighthound and Pariah Deerhound. F's K.jpg
Scottish Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #073 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier ScottishTerrier.jpg
Sealyham Terrier Wales Group 03 Section 02 #074 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terrier Terrier Terrier Terrier SealyhamTerrier2.jpg
Segugio Italiano ഇറ്റലി Group 06 Section 01 #337 #198 Hound Segugioitalianopelorasofulvo.JPG
Seppala Siberian Sleddog കാനഡ Seppala Siberian Sleddog.jpg
Serbian Hound സെർബിയ Group 06 Section 01 #150 Serbian Hound Face.JPG
Serbian Tricolour Hound സെർബിയ Group 06 Section 01 #229 Srpski Trobojni Gonic.gif
Shar Pei ചൈന Group 02 Section 02 #309 Non-Sporting Group Group 7 (Non-Sporting) Group 6 - Non-Sporting Utility Non Sporting Northern Breed BandWSharPei.JPG
Shetland Sheepdog സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 01 Section 01 #088 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Shetland Sheepdog 600.jpg
Shiba Inu ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #257 Non-Sporting Group Group 6 (Utility) Group 6 - Non-Sporting Utility Utility Northern Breed Taka Shiba.jpg
Shih Tzu ചൈന Group 09 Section 05 #208 Toy Group Group 7 - Non-Sporting Group 6 - Non-Sporting Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Shih-Tzu.JPG
Shikoku ജപ്പാൻ Group 05 Section 05 #319 Northern Breed Shikokuken.jpg
Shiloh Shepherd Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Siberian Husky റഷ്യ Group 05 Section 01 #270 Working Group Group 6 (Utility) Group 3 (Working) Working Utility Northern Breed Siberian-husky.jpg
Silken Windhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Fallon the Silken Windhound.jpg
Sinhala Hound Sri Lanka
Skye Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #072 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 (Terriers) Terrier Terrier Terrier Skye terrier 800.jpg
Sloughi മൊറോക്കൊ Group 10 Section 03 #188 FSS Group 4 (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah Sloughi sandcolor.jpg
Slovak Cuvac Slovakia Group 01 Section 01 #142 കാവൽ നായ Cuvac 1.jpg
Slovakian Rough-haired Pointer Slovakia Group 07 Section 01 #320 ICh Brita z Ruzenice.jpg
Slovenský Kopov Slovakia Group 06 Section 01 #244 Scenthound MVP Nitra 2004 (8).jpg
Smålandsstövare സ്വീഡൻ Smaland-Stövare.jpg
Small Greek Domestic Dog ഗ്രീസ് SmallGreekDomesticDog.jpg
Soft-Coated Wheaten Terrier അയർലണ്ട് Group 03 Section 01 #040 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier Dog2wheaten.jpg
South Russian Ovcharka റഷ്യ Group 01 Section 01 #326 കാവൽ നായ South Russian Ovcharka.jpg
Southern Hound Britain Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Southern Hound.jpg
Spanish Mastiff സ്പെയിൻ Group 02 Section 02 #091 FSS Mastif hiszpanski pl.jpg
Spanish Water Dog സ്പെയിൻ Group 08 Section 03 #336 FSS Gundog Gundogs Gun Dog Perro agua.jpg
Spinone Italiano ഇറ്റലി Group 07 Section 01 #165 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Sporting Gundog Gundogs Gun Dog Spinone italiano Oliver.jpg
Sporting Lucas Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Terrier
St. Bernard ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് Group 02 Section 02 #061 Working Group Utility Group Working Group Working Group Utility കാവൽ നായ Stbernardinsnow.jpg
St. John's Water Dog Newfoundland, കാനഡ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex St Johns dog.jpg
Stabyhoun നെതർലന്റ്സ് Group 07 Section 01 #222 FSS Gun Dog Frisianstaby.jpg
Staffordshire Bull Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 03 #076 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terriers Terrier Terrier Terrier
Stephens Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Scenthound Stephens Cur.jpg
Styrian Coarse-haired Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #062 Scenthound Steirische Rauhhaarbracke.jpg
Sussex Spaniel ഇംഗ്ലണ്ട് Group 08 Section 02 #127 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Sussex spaniel t43.jpg
Swedish Lapphund സ്വീഡൻ Group 05 Section 03 #135 FSS Working Svensk lapphund.JPG
Swedish Vallhund സ്വീഡൻ Group 05 Section 03 #014 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 (Herding Dogs) Pastoral Working Herding Dog SwedishVallhundAgility wb.jpg
Tahltan Bear Dog കാനഡ Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex Tahltan Bear Dog sketch2.jpg
Taigan കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ Taigan.jpg
Tamaskan Dog ഫിൻലാന്റ് Tamaskan.jpg
Teddy Roosevelt Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Terrier Teddyterrier.jpg
Telomian മലേഷ്യ Telomian.jpg
Tenterfield Terrier ഓസ്ട്രേലിയ Group 2 (Terriers) Terrier TenterfieldTerrier.jpg
Thai Bangkaew Dog തായ്‌ലാന്റ്
Thai Ridgeback തായ്‌ലാന്റ് Group 05 Section 08 #338 FSS Sighthound and Pariah Thai-Ridgeback.jpg
Tibetan Mastiff ചൈന Group 02 Section 02 #230 Working Group Group 6 (Utility) Working Utility കാവൽ നായ
Tibetan Spaniel ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #231 Non-Sporting Group Group 1 (Toys) Group 6 - Non-Sporting Dogs Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Tibetansk spaniel.jpg
Tibetan Terrier ടിബറ്റ് Group 09 Section 05 #209 Non-Sporting Group Group 1 (Toys) Group 6 - Non-Sporting Dogs Utility Non Sporting കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Tibetan-terrier-Blue-Blossom-Guldborg-Denmark.jpg
Tornjak ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന, ക്രൊയേഷ്യ Group 02 Section 02 #355 (provisional)
Tosa ജപ്പാൻ Group 02 Section 02 #260 FSS കാവൽ നായ Tosa inu - głowa.jpg
Toy Bulldog Extinct Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Toy Fox Terrier അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Toy Group Terrier Toy Fox Terrier 2.jpg
Toy Manchester Terrier ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Toy Group Toy Group Terrier Toy-manchester-terrier-weave.png
Treeing Cur അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
Treeing Walker Coonhound അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ FSS Scenthound Treeing-walker-coonhound-standing.jpg
Tyrolean Hound ഓസ്ട്രിയ Group 06 Section 01 #068 Tiroler Bracke.jpg
Utonagan യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം
Vizsla ഹങ്കറി Group 07 Section 01 #057 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gundogs Gun Dog Vizsla.jpg
Volpino Italiano ഇറ്റലി Group 05 Section 04 #195 Volpino04.jpg
Weimaraner ജർമ്മനി Group 07 Section 01 #099 Sporting Group Group 3 (Gun dogs Group 1 - Sporting Gun dog Gundogs Gun Dog Weimaraner wb.jpg
Cardigan Welsh Corgi Wales Group 01 Section 01 #038 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Cardigan Welsh Corgi 600.jpg
Pembroke Welsh Corgi Wales Group 01 Section 08 #039 Herding Group Group 5 (Working Dogs) Group 7 - Herding Dogs Pastoral Working Herding Dog Pembroke Welsh Corgi 600.jpg
Welsh Sheepdog Wales Welsh Sheepdog.jpg
Welsh Springer Spaniel Wales Group 08 Section 02 #126 Sporting Group Group 3 (Gundogs) Sporting dogs Gundog Gundogs Gun Dog Welsh Springer Spaniel 1.jpg
Welsh Terrier Wales Group 03 Section 01 #078 Terrier Group Group 2 (Terriers) Group 4 - Terrier Terrier Terrier Terrier Welch Terrier on sand - 2007.png
West Highland White Terrier സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് Group 03 Section 02 #085 ടെറിയർ Group Group 2 (ടെറിയർ) Group 4 - ടെറിയർ ടെറിയർ ടെറിയർ ടെറിയർ West Highland White Terrier Krakow.jpg
West Siberian Laika റഷ്യ Group 05 Section 02 #306 West Siberian Laika.jpg
Westphalian Dachsbracke ജർമ്മനി Group 06 Section 01 #100 Scenthound Westfälische Dachsbracke.jpg
Wetterhoun നെതർലന്റ്സ് Group 08 Section 03 #221 Gun Dog Fryzyjski pies wodny u68.jpg
Whippet ഇംഗ്ലണ്ട് Group 10 Section 03 #162 Hound Group Group 4 (Hounds) Group 2 (Hounds) Hound Hound Sighthound and Pariah WhippetWhiteSaddled wb.jpg
വൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുൾഡോഗ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Hedden's Buddy Roe.jpg
White Shepherd Dog അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ Working Herding Dog Schweizer Schäferhund, 9 Monate.JPG
Wirehaired Vizsla ഹങ്കറി Group 07 Section 01 ##239 FSS Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gun Dog Drahthaarvizsla.jpg
Wirehaired Pointing Griffon നെതർലന്റ്സ്, ഫ്രാൻസ് Group 07 Section 01 #107 Sporting Group Group 1 - Sporting Dogs Gundog Gun Dog Korthalsgriffon.jpg
Yorkshire Terrier ഇംഗ്ലണ്ട് Group 03 Section 04 #086 Toy Group Group 1 (Toys) Group V, Toys Toy Group Toy കൂട്ടിനായി വളർത്തുന്ന നായകൾ Yorkshire Terrier WA Mozart Dolce Sinfonia.jpg
ഇനം ഉത്ഭവം FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC ചിത്രം

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

  • dog ]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 "American Kennel Club - Affenpinscher". Akc.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15.
  2. 2.0 2.1 "American Kennel Club - Afghan Hound". Akc.org. 1948-09-14. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15.
  3. 3.0 3.1 "Airedale Terrier | American Kennel Club". Akc.org. 1959-07-14. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2009-09-30-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15.
  4. 4.0 4.1 "American Kennel Club - Akita". Akc.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15.
  5. 5.0 5.1 "American Kennel Club - Alaskan Malamute". Akc.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15.
  6. 6.0 6.1 "American Kennel Club - American Eskimo Dog". Akc.org. ശേഖരിച്ചത് 2010-08-15."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നായ്ക്കളുടെ_പട്ടിക&oldid=3798138" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്