നവഗ്രഹ ദേവത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

ബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം


സുര്യൻ ശിവൻ സുര്യനും ഗ്രഹപുജ ശിവഭജനം

ചന്ദ്രൻ ദേവി ദുർഗ ആദിത്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹപുജ ഭഗവതിസേവ

കുജൻ ദേവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭദ്രകാളി കുജഗ്രഹപുജ

രാഹു സര്പഗണങ്ങൾ രഹുഗ്രഹപുജ കേതു കേതുഗ്രഹപുജ

വ്യാഴം വിഷ്ണു വിഷ്ണുപുജ വ്യഴഗ്രഹപുജ

ശനി ശാസ്താവ് ശാസ്തപുജ ശനിഗ്രഹപുജ

ബുധൻ വിഷ്ണു വിഷ്ണുപുജ

ശുക്രൻ മഹാലക്ഷ്മി ഗണപതി പൂജ


ദോഷമുള്ള ദശാപഹാര കാലങ്ങളിൽ അതാത് ഗ്രഹങ്ങൾക് പുജചെയ്തുകൊള്ലുക

നവഗ്രഹപുജചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫലം ചെയ്യും

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നവഗ്രഹ_ദേവത&oldid=2283721" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്