ദൊരകുനാഇടുവണ്ടിസേവ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ബിലഹരിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് ദൊരകുനാഇടുവണ്ടിസേവ.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ദൊരകുനാഇടുവണ്ടിസേവ

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

ദൊരകുനാ അല്പതപമൊനരിഞ്ചിന ഭൂ-
സുര വരുലകൈന സുരലകൈന

ചരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തുമ്പുരു നാരദുലു സുഗുണ
കീർത്തനം ബുലനാലാപമു സേയഗ
അംബരീഷ മുഖ്യുലു നാമമു
സേയഗ ജാജുലു പൈ ചല്ലഗ
ബിംബാധരുലഗു സുരവാരയലി
വേണുലു നാട്യമുലാഡഗ
അംബുജഭവ പാകാരുലിരു-
ഗഡലനന്വയ ബിരുദാവളിനി പൊഗഡഗ
അംബരവാസ സതുലുകര
കങ്കണംബുലു ഘല്ലനി വിസരഗമണി
ഹാരംബുലു കദലഗനൂചേ ഫണി
തൽപ്പംബുന നെലകൊന്ന ഹരിനി കനുഗൊന

മരകതമണിസന്നിഭ ദേഹംബുന
മെരുഗു കനക ചേലമു ശോഭില്ല
ചരണയുഗ നഖാവളി കാന്തുലു
ചന്ദുരു പില്ലലനു കേര
വരനൂപുരമു വെലുഗ കര യുഗമുന
വജ്രപു ഭൂഷണമുലു മെരയ
ഉരമുന മുക്താഹാരമുലു മരിയു
ഉചിതമൈന മകരകുണ്ഡലംബുലു
ചിരു നവ്വുലു കല വദനംബുന
മുംഗുരുലദ്ദമ്പു കപോലമു മുദ്ദു
കുരിയുദിവ്യ ഫാലബുനതിലകമു
മെരയു ഭുവിലാവണ്യനിധിനി കന

താമസഗുണരഹിതമുനുലകു പൊഗഡ
തരമുഗാകനേ ഭ്രമസി നിൽവക
ശ്രീമദ്‌കനകപു തൊട്‌ല പൈനി
ചെലുവൊന്ദക കൊലുവുണ്ഡഗ
കാമിതഫലദായകിയൌ സീതാ
കാന്തുനി കനിയുപ്പൊംഗക
രാമബ്രഹ്മതനയുഡൌ
ത്യാഗരാജു താപാഡുചുനൂചഗ
രാമുനി ജഗദുദ്ധാരുനിസുരരിപു
ഭീമുനി ത്രിഗുണാതീതുനി പൂർണ്ണ
കാമുനി ചിന്മയരൂപുനിസദ്ഗുണ
ധാമുനി കനുലാരമദിനികനുഗൊന

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദൊരകുനാഇടുവണ്ടിസേവ&oldid=3130984" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്