ദേശീയ സഫായി കരംചാരിസ് കമ്മീഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ സഫായി കരംചാരിസ് (NCSK)
കമ്മീഷൻ അവലോകനം
രൂപപ്പെട്ടത് 12 ഓഗസ്റ്റ് 1994; 29 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1994-08-12)
അധികാരപരിധി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ

നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ സഫായി കരംചാരിസ് (NCSK), നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ സഫായി കരംചാരികളുടെ (മാലിന്യ ശേഖരണക്കാർ) അവസ്ഥകൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. നിലവിൽ ഒരു താൽക്കാലിക നോൺ-സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്.

NCSK 1994 ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് NCSK ACT, 1993 പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു നിയമപരമായ ബോഡിയായി രൂപീകരിച്ചു. പ്രസക്തമായ നിയമം കാലഹരണപ്പെടുന്ന 2004 ഫെബ്രുവരി വരെ അത് തുടർന്നു. 1994 നും 2004 നും ഇടയിൽ ഇത് ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ്. 2004 മുതൽ, NCSK നിരവധി തവണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, 2022 മാർച്ച് 31-ന് കാലഹരണപ്പെടേണ്ട അവസാന വിപുലീകരണം. [1][2][3]

പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ സഫായി കരംചാരികൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് NCSK പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരുടെ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരവും നൽകുന്നു.

NCSK ഫംഗ്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു;

 • പദവിയിലും സൗകര്യങ്ങളിലുമുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും, സഫായി കരംചാരികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
 • സഫായി കരംചാരികളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പരിപാടികളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിർദ്ദിഷ്‌ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുകയും സ്വമേധയാ നോട്ടീസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക :
  • സഫായി കരംചാരികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമുകൾ;
  • സഫായി കരംചാരികളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള നടപടികളോടെ സഫായി കരംചാരികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ;
  • സഫായി കരംചാരികൾക്ക് ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ;
  • ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായോ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക;
  • കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ആനുകാലിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.

ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നോ പ്രാദേശികമായോ മറ്റ് അധികാരികളിൽ നിന്നോ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ NCSKക്ക് കഴിയും. മൻഹർ വാൽജിഭായ് സാലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ.

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]