ദേശീയ മാനത്തെ അവമതിക്കുന്നത് നിരോധിക്കൽ നിയമം, 1971

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദേശീയപൂജ്യതയോടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ നിരോധിക്കൽ നിയമം, 1971 (ദേശീയമാനത്തോടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ നിരോധിക്കൽ നിയമം, 1971)