തദ്ദേശീയവും കമ്മ്യൂണിറ്റി സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തദ്ദേശീയവും കമ്മ്യൂണിറ്റി സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളും ജൈവപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന തദ്ദേശീയ ജനങ്ങളോ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. ICCA-കളിൽ, പരമ്പരാഗത രീതികളുടെ തുടർച്ചയോ പുനരുജ്ജീവനമോ പരിഷ്‌ക്കരണമോ (അവയിൽ ചിലത് പുരാതന ഉത്ഭവം) കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പുതിയ ഭീഷണികളോ അവസരങ്ങളോ നേരിടുമ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. ചില ICCA-കൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്വാധീനമുള്ള വിദൂര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവ മനുഷ്യ അധിനിവേശത്താൽ ശക്തമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടതോ പരിഷ്കരിച്ചതോ ആയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും വ്യാപ്തികളുടെയും മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. "സംരക്ഷിത പ്രദേശം" എന്നതിന്റെ IUCN നിർവചനത്തിന് ICCA-കൾ അനുയോജ്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, അവ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ ഏതെങ്കിലും IUCN സംരക്ഷിത ഏരിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും.

ഒരു ICCA തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:[1]

  • ഒരു തദ്ദേശീയ ജനത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സമൂഹവും ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റും (പ്രദേശം, ആവാസവ്യവസ്ഥ, സ്പീഷിസ് ആവാസവ്യവസ്ഥ) എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ശക്തമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ബന്ധം പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ സ്വത്വബോധത്തിലും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രിതത്വത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
  • തദ്ദേശീയരായ ആളുകളോ പ്രാദേശിക സമൂഹമോ ആണ് സൈറ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥാപനത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു (മറ്റ് പങ്കാളികൾക്ക് പങ്കാളികളായി സഹകരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ. സംസ്ഥാനം, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ തീരുമാനങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമങ്ങളും പ്രധാനമായും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോ സമൂഹമോ ആണ് എടുക്കുന്നത്).
  • മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബോധപൂർവമായ ലക്ഷ്യം സംരക്ഷണമല്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ജനങ്ങളുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ, ജീവിവർഗങ്ങൾ, ജനിതക വൈവിധ്യം, പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ നേട്ടങ്ങൾ, അനുബന്ധ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. (അതായത്, അത് ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ, സുരക്ഷിതത്വം, സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ മുതലായവ ആകാം).[2]

നിർവ്വചനം[തിരുത്തുക]

2003-ലെ IUCN വേൾഡ് പാർക്ക്‌സ് കോൺഗ്രസ് ICCAകളെ ഇങ്ങനെ നിർവചിച്ചു:

സ്വാഭാവികവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ജൈവവൈവിധ്യ മൂല്യങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, തദ്ദേശീയരും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളും പരമ്പരാഗത നിയമങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റ് ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ(sedentary and mobile) സ്വമേധയാ സംരക്ഷിക്കുന്നു.[2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Kothari, A. 'Community Conserved Areas', Protected Areas Programme: Parks Magazine Vol. 16, No. 1 (Cambridge, IUCN, 2006)
  2. 2.0 2.1 Corrigan, C., Granziera, A. A handbook for the Indigenous and Community Conserved Areas Registry Archived 2013-11-28 at the Wayback Machine. January 2010 (Cambridge: UNEP-WCMC) accessed: 12 May 2011

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]