ജോർജ്ജിയൻ ഐബീരിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Kingdom of Iberia
ქართლის სამეფო
kartlis samepo

ca. 302 BC–580 AD
Flag of Iberia, Kartli
Flag of the kingdom after Christianization of Iberia in an early 4th century
Colchis and Iberia
Colchis and Iberia
StatusVassal of the Seleucid Empire (302–159 BC), the Roman Republic (65–63 BC, 36–32 BC), the Roman Empire (1–117 AD), the Byzantine Empire (298-363 AD).
Tributary state of Sassanid Persia (252-272 AD), vassal state of Sassanid Persia (363 AD-482 AD, 502-523 AD). Direct Sassanid Persian rule (523-580 AD).
CapitalArmazi
Mtskheta
Tbilisi
Common languagesGeorgian
GovernmentMonarchy
Historical eraAntiquity
• Pharnavaz I's reign
ca. 302 BC
326 ? AD/337 ? AD
• Direct Sasanian control and abolishment of the monarchy.
580 AD
Preceded by
Succeeded by
Achaemenid Empire
Colchis
Sasanian Iberia
Today part of Georgia
 Turkey
 Russia
 Armenia
 Azerbaijan

ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ജോർജ്ജിയൻ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഐബീരീയ - (കിങ്ഡം ഓഫ് ഐബീരിയ).

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജോർജ്ജിയൻ_ഐബീരിയ&oldid=3702280" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്