ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Tile of the muretto in Alassio

2000 മുതൽ ഇറ്റലിയിലെ എഡിസ്യോണി പിയെമ്മെ എന്ന പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ബാലസാഹിത്യ പരമ്പരയാണ് ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ (Geronimo Stilton). സ്കൊളാസ്റ്റിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന പ്രസാധകർ 2004 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ പരമ്പരയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാലസാഹിത്യപരമ്പരയുടെ രചയിതാവെന്ന അംഗീകാരം പ്രധാനകഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ എലിസബെറ്റ ഡാമി എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടേതാണ്.[1] പഴയ നോവലുകളിൽ പകർപ്പവകാശം "ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ" എന്ന ഒരു അപരനാമത്തിനായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്, എന്നാൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരമ്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ 6 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള വായനക്കാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്.  മലയാളത്തിലും ചിത്രകഥ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ "ബാലരമ"യിൽ ജെറോണിമോ സ്റ്റിൽട്ടൻ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതു അവലോകനം[തിരുത്തുക]

ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വേളയിൽ ർ

പരമ്പരയിലെ, പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു സംസാരിക്കുന്ന എലിയാണ്, മൗസ് ദ്വീപിലെ ന്യൂ മൗസ് സിറ്റിയിലാണ് കഥാപാത്രമായ എലി താമസിക്കുന്നത്. ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്.

ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടണ് തിയേ സ്റ്റിൽട്ടൺ പേരുള്ള ഒരു ഇളയ സഹോദരിയും ട്രാപ് സ്റ്റിൽട്ടൺ എന്ന കസിനും 9 വസ്സുള്ള ബെഞ്ചമിൻ സ്റ്റിൽട്ടൺ എന്ന സഹോദരീപുത്രനുമുണ്ട്.[2]  ജെറോണിമൊ സൗമ്യനും പേടിയുമുള്ള സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എലിയാണ്, എന്നാൽ അവൻ തിയേ സ്റ്റിൽട്ടൺ, ട്രാപ് സ്റ്റിൽട്ടൺ, ബെഞ്ചമിൻ സ്റ്റിൽട്ടൺ എന്നിവരുടെ സാഹസികമായ ഉൾപ്പെട്ടു വരുകയാണ്. ജെറോണിമൊ വിവരിക്കുന്ന  സാഹസിക കഥകൾ ആത്മകഥാപരമായ ഭാവത്തിലാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ഇറ്റാലിയൻ രചയിതാവ് അപരനാമത്തിൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തക പരമ്പര വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ഇത് കഥ 35 ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [3]

പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജെറോണിമൊ സ്റ്റിൽട്ടൺ പരമ്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. Lost Treasure of the Emerald Eye (February 2004)
 2. The Curse of the Cheese Pyramid (February 2004)
 3. Cat and Mouse in a Haunted House (February 2004)
 4. I'm Too Fond of My Fur! (February 2004)
 5. Four Mice Deep in the Jungle (March 2004)
 6. Paws Off, Cheddarface! (April 2004)
 7. Red Pizzas for a Blue Count (May 2004)
 8. Attack of the Bandit Cats (June 2004)
 9. A Fabumouse Vacation for Geronimo (July 2004)
 10. All Because of a Cup of Coffee (August 2004)
 11. It's Halloween, You 'Fraidy Mouse! (September 2004)
 12. Merry Christmas, Geronimo! (October 2004)
 13. The Phantom of the Subway (November 2004)
 14. The Temple of the Ruby of Fire (December 2004)
 15. The Mona Mousa Code (January 2005)
 16. A Cheese-Colored Camper (February 2005)
 17. Watch Your Whiskers, Stilton! (March 2005)
 18. Shipwreck on the Pirate Islands (April 2005)
 19. My Name is Stilton, Geronimo Stilton (May 2005)
 20. Surf's Up, Geronimo! (June 2005)
 21. The Wild, Wild West (July 2005)
 22. The Secret of Cacklefur Castle (August 2005)
 23. Valentine's Day Disaster (January 2006)
 24. Field Trip to Niagara Falls (March 2006)
 25. The Search for Sunken Treasure (June 2006)
 26. The Mummy with No Name (August 2006)
 27. The Christmas Toy Factory (October 2006)
 28. Wedding Crasher (January 2007)
 29. Down and Out Down Under (March 2007)
 30. The Mouse Island Marathon (June 2007)
 31. The Mysterious Cheese Thief (August 2007)
 32. Valley of the Giant Skeletons (January 2008)
 33. Geronimo and the Gold Medal Mystery (April 2008)
 34. Geronimo Stilton, Secret Agent (July 2008)
 35. A Very Merry Christmas (October 2008)
 36. Geronimo's Valentine (January 2009)
 37. The Race Across America (April 2009)
 38. A Fabumouse School Adventure (July 2009)
 39. Singing Sensation (October 2009)
 40. The Karate Mouse (January 2010)
 41. Mighty Mount Kilimanjaro (April 2010)
 42. The Peculiar Pumpkin Thief (July 2010)
 43. I'm Not a Supermouse! (October 2010)
 44. The Giant Diamond Robbery (January 2011)
 45. Save the White Whale! (April 2011)
 46. The Haunted Castle (July 2011)
 47. Run for the Hills, Geronimo! (October 2011)
 48. The Mystery in Venice (January 2012)
 49. The Way of the Samurai (April 2012)
 50. This Hotel is Haunted! (July 2012)
 51. The Enormouse Pearl Heist (October 2012)
 52. Mouse in Space! (February 2013)
 53. Rumble in the Jungle (April 2013)
 54. Get Into Gear, Stilton! (July 2013)
 55. The Golden Statue Plot (October 2013)
 56. Flight of the Red Bandit (January 2014)
 57. The Stinky Cheese Vacation (July 2014)
 58. The Super Chef Contest (October 2014)
 59. Welcome to Moldy Manor (January 2015)
 60. The Treasure of Easter Island (July 2015)
 61. Mouse House Hunter (October 2015)
 62. Mouse Overboard! (January 2016)
 63. The Cheese Experiment (July 2016)
 64. Magical Mission (October 2016)
 65. Bollywood Burglary (January 2017)
 66. Operation: Secret Recipe (July 2017)
 67. The Chocolate Chase (October 2017)

പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 • A Christmas Tale (October 2005)
 • Christmas Catastrophe (October 2007)
 • The Hunt for the Golden Book (April 2014)
 • The Hunt for the Curious Cheese (April 2015)
 • The Phoenix of Destiny: An Epic Kingdom of Fantasy Adventure (September 2015)
 • The Hunt for the Secret Papyrus (April 2016)
 • The Hunt for the Hundredth Key (April 2017)
 • The Dragon of Fortune: An Epic Kingdom of Fantasy Adventure (September 2017)

Kingdom of Fantasy books[തിരുത്തുക]

 1. The Kingdom of Fantasy (October 2009)
 2. The Quest for Paradise: The Return to the Kingdom of Fantasy (October 2010)
 3. The Amazing Voyage: The Third Adventure in the Kingdom of Fantasy (September 2011)
 4. The Dragon Prophecy: The Fourth Adventure in the Kingdom of Fantasy (September 2012)
 5. The Volcano of Fire: The Fifth Adventure in the Kingdom of Fantasy (September 2013)
 6. The Search for Treasure: The Sixth Adventure in the Kingdom of Fantasy (September 2014)
 7. The Enchanted Charms: The Seventh Adventure in the Kingdom of Fantasy (June 2015)
 8. The Hour of Magic: The Eighth Adventure in the Kingdom of Fantasy (June 2016)
 9. The Wizard's Wand: The Ninth Adventure in the Kingdom of Fantasy (September 2016)
 10. The Ship of Secrets: The Tenth Adventure in the Kingdom of Fantasy (July 2017)

Thea Stilton books[തിരുത്തുക]

 1. Thea Stilton and the Dragon's Code (April 2009)
 2. Thea Stilton and the Mountain of Fire (September 2009)
 3. Thea Stilton and the Ghost of the Shipwreck (March 2010)
 4. Thea Stilton and the Secret City (June 2010)
 5. Thea Stilton and the Mystery in Paris (November 2010)
 6. Thea Stilton and the Cherry Blossom Adventure (March 2011)
 7. Thea Stilton and the Star Castaways (June 2011)
 8. Thea Stilton: Big Trouble in the Big Apple (September 2011)
 9. Thea Stilton and the Ice Treasure (December 2011)
 10. Thea Stilton and the Secret of the Old Castle (March 2012)
 11. Thea Stilton and the Blue Scarab Hunt (June 2012)
 12. Thea Stilton and the Prince's Emerald (September 2012)
 13. Thea Stilton and the Mystery on the Orient Express (December 2012)
 14. Thea Stilton and the Dancing Shadows (March 2013)
 15. Thea Stilton and the Legend of the Fire Flowers (June 2013)
 16. Thea Stilton and the Spanish Dance Mission (September 2013)
 17. Thea Stilton and the Journey to the Lion's Den (December 2013)
 18. Thea Stilton and the Great Tulip Heist (March 2014)
 19. Thea Stilton and the Chocolate Sabotage (June 2014)
 20. Thea Stilton and the Missing Myth (December 2014)
 21. Thea Stilton and the Lost Letters (June 2015)
 22. Thea Stilton and the Tropical Treasure (December 2015)
 23. Thea Stilton and the Hollywood Hoax (June 2016)
 24. Thea Stilton and the Madagascar Madness (December 2016)
 25. Thea Stilton and the Frozen Fiasco (June 2017)

Thea Stilton special editions[തിരുത്തുക]

 1. The Journey to Atlantis (October 2012)
 2. The Secret of the Fairies (October 2013)
 3. The Secret of the Snow (October 2014)
 4. The Cloud Castle (October 2015)
 5. The Treasure of the Sea (October 2016)
 6. The Land of Flowers (October 2017)

Creepella von Cacklefur books[തിരുത്തുക]

 1. The Thirteen Ghosts (August 2011)
 2. Meet Me in Horrorwood (August 2011)
 3. Ghost Pirate Treasure (February 2012)
 4. Return of the Vampire (August 2012)
 5. Fright Night (August 2013)
 6. Ride for Your Life! (August 2014)
 7. A Suitcase Full of Ghosts (August 2015)
 8. The Phantom of the Theater (August 2016)
 9. The Haunted Dinosaur (August 2017)

Cavemice books[തിരുത്തുക]

 1. The Stone of Fire (January 2013)
 2. Watch Your Tail! (May 2013)
 3. Help, I'm in Hot Lava! (November 2013)
 4. The Fast and the Frozen (February 2014)
 5. The Great Mouse Race (June 2014)
 6. Don't Wake the Dinosaur! (November 2014)
 7. I'm a Scaredy-Mouse! (March 2015)
 8. Surfing for Secrets (July 2015)
 9. Get the Scoop, Geronimo! (November 2015)
 10. My Autosaurus Will Win! (March 2016)
 11. Sea Monster Surprise (July 2016)
 12. Paws Off the Pearl! (November 2016)
 13. The Smelly Search (March 2017)
 14. Shoo, Caveflies! (July 2017)

Spacemice books[തിരുത്തുക]

 1. Alien Escape (April 2014)
 2. You're Mine, Captain! (August 2014)
 3. Ice Planet Adventure (February 2015)
 4. The Galactic Goal (May 2015)
 5. Rescue Rebellion (September 2015)
 6. The Underwater Planet (February 2016)
 7. Beware! Space Junk! (May 2016)
 8. Away in a Star Sled (September 2016)
 9. Slurp Monster Showdown (February 2017)
 10. Pirate Spacecat Attack (May 2017)
 11. We'll Bite Your Tail, Geronimo! (September 2017)

Micekings books[തിരുത്തുക]

 1. Attack of the Dragons (April 2016)
 2. The Famouse Fjord Race (August 2016)
 3. Pull the Dragon's Tooth! (December 2016)
 4. Stay Strong, Geronimo! (April 2017)
 5. The Mysterious Message (August 2017)

Heromice books[തിരുത്തുക]

 1. Mice to the Rescue (September 2014)
 2. Robot Attack (July 2015)
 3. Flood Mission (July 2015)
 4. The Perilous Plants (August 2015)
 5. The Invisible Thief (December 2015)
 6. Dinosaur Danger (January 2017)
 7. Time Machine Trouble (March 2017)
 8. Charge of the Clones (May 2017)

Thea Stilton: Mouseford Academy books[തിരുത്തുക]

 1. Drama at Mouseford (October 2014)
 2. The Missing Diary (October 2014)
 3. Mouselets in Danger (November 2014)
 4. Dance Challenge (November 2014)
 5. The Secret Invention (February 2015)
 6. A Mouseford Musical (February 2015)
 7. Mice Take the Stage (December 2015)
 8. A Fashionable Mystery (December 2015)
 9. The Mysterious Love Letter(May 2016)
 10. A Dream on Ice

Geronimo Stilton Graphic Novels by PapercutZ[തിരുത്തുക]

 1. The Discovery of America (18 August 2009)
 2. The Secret of the Sphinx (18 August 2009)
 3. The Coliseum Con (24 November 2009)
 4. Following the Trail of Marco Polo (13 April 2010)
 5. The Great Ice Age (6 July 2010)
 6. Who Stole the Mona Lisa? (26 October 2010)
 7. Dinosaurs in Action (1 February 2011)
 8. Play It Again, Mozart! (13 September 2011)
 9. The Weird Book Machine (31 January 2012)
 10. Geronimo Stilton Saves the Olympics (5 June 2012)
 11. We'll Always Have Paris (2 October 2012)
 12. The First Samurai (19 March 2013)
 13. The Fastest Train in the West (10 December 2013)
 14. The First Mouse on the Moon (24 June 2014)
 15. All for Stilton, Stilton for All! (13 January 2015)
 16. Lights, Camera, Stilton! (4 August 2015)
 17. The Mystery of the Pirate Ship (24 May 2016)
 18. First to the Last Place on Earth! (22 November 2016)
 19. Lost in Translation (29 August 2017)

Thea Stilton Graphic Novels by PapercutZ[തിരുത്തുക]

 1. The Secret of Whale Island (30 April 2013)
 2. Revenge of the Lizard Club (20 August 2013)
 3. The Treasure of the Viking Ship (22 April 2014)
 4. Catching the Giant Wave (30 September 2014)
 5. The Secret of the Waterfall in the Woods (9 February 2016)
 6. The Thea Sisters and the Mystery at Sea (30 August 2016)
 7. A Song for the Thea Sisters (14 March 2017)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Herbert R. Lottman (9 February 2002) Milan, Italy's Trade Capital.
 2. All Series Archived 2013-10-06 at the Wayback Machine..
 3. [1] Biography.jrank.org Retrieved on 28 March 2017

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജെറോണിമൊ_സ്റ്റിൽട്ടൺ&oldid=3804517" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്