ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസരീതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
A discussion class at Shimer College, a democratic college in Chicago.

ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസരീതി ജനാധിപത്യം ലക്ഷ്യവും പഠനരിതിയും ആയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കൽപ്പനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഒരു തുല്യതയുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശവും അതിനോടൊപ്പം നീതി, ബഹുമാന്യത, പരസ്പരവിശ്വാസം എന്നിവയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുക ആണ് ലക്ഷ്യം. ജനാധിപത്യപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ധ്യാപകന്റെ ശബ്ദത്തിനു തുല്യമായിരിക്കും പഠിതാവിന്റെ ശബ്ദവും അതിനാൽ അത് പലപ്പോഴും വിമോചനപരമായിരിക്കും.[1]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

Locke's Thoughts, 1693.

1600കൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രം ജനാധിപത്യപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനുണ്ട്. അത് അനേകം വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിനു കേന്ദ്രീയമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമോ സ്ഥാപനമോ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമോ ഉണ്ടാകില്ല. [2]

നവോത്ഥാനകാലഘട്ടം[തിരുത്തുക]

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്[തിരുത്തുക]

While Locke and Rousseau were concerned only with the education of the children of the wealthy, in the 19th century Leo Tolstoy set up a school for peasant children. This was on his own estate at Yasnaya Polyana, Russia, in the late 19th century. He tells us that the school evolved freely from principles introduced by teachers and pupils; that in spite of the preponderating influence of the teacher, the pupil had always had the right not to come to school, or, having come, not to listen to the teacher, and that the teacher had the right not to admit a pupil, and was able to use all the influence he could muster to win over the community, where the children were always in the majority.[3][4]

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്[തിരുത്തുക]

ഡോം സീറോട്ട്[തിരുത്തുക]

സ്വാധീനതയുള്ള ജനാധിപത്യ സ്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

സമ്മർഹിൽ സ്കൂളിലെ പ്രധാന കെട്ടിടം.

സൗജന്യ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം[തിരുത്തുക]

നെറ്റ്‌വർക്ക്[തിരുത്തുക]

പലതരം ജനാധിപത്യ സ്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

=== പാഠ്യപദ്ധതി

=[തിരുത്തുക]

നിയന്ത്രണ രൂപഘടന[തിരുത്തുക]

ഏറ്റുമുട്ടൽ പരിഹരിക്കൽ[തിരുത്തുക]

മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

തത്ത്വം[തിരുത്തുക]

പ്രായോഗികമായ ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസരീതി[തിരുത്തുക]

കളികൾ[തിരുത്തുക]

വായനയും എഴുത്തും ഗണിതത്തിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും[തിരുത്തുക]

I

ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി[തിരുത്തുക]

പരിശീലന പരിപാടി[തിരുത്തുക]

നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയും [തിരുത്തുക]

തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞർ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Waghid, Yusef (2014). Pedagogy Out of Bounds: Untamed Variations of Democratic Education. p. 33. ISBN 9462096163.
  2. Provenzo, E.F. Jr. (ed) (2008) Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education. Thousand Oaks, CA: Sage. p 238.
  3. Tolstoy, Leo, in "The School at Yasnaya Polyana" in Tolstoy on Education, translated by Leo Wiener (1967), University of Chicago Press, page 233
  4. Ernest J Simmons (1968). "3. Writings On Education". Introduction To Tolstoy's Writings. Retrieved 2015-01-04.