അനുഷ്ടുപ്പ് (ഛന്ദസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഛന്ദസ്സ്: അനുഷ്ടുപ്പ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോ പാദത്തിലും എട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സ്. അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സിൽ അനുഷ്ടുപ്പ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു വൃത്തവുമുണ്ട്. അനുഷ്ടുപ്പ് ഛന്ദസ്സിലെ പ്രധാന വൃത്തങ്ങൾ

 1. വിദ്യുന്മാലാ
 2. ചിത്രപദാ
 3. മാണവകം
 4. സമാനികാ
 5. പ്രമാണികാ
 6. നാരാചികാ
 7. കബരീ
 8. ഹംസരുത
 9. വിതാനം
 10. നാഗരികം
 11. വക്ത്രം
 12. പത്ഥ്യാവക്ത്രം (യുഗവിപുല)
 13. വിപരീതപത്ഥ്യാവക്ത്രം
 14. ചപലാവക്ത്രം
 15. ഭവിപുലാ
 16. നവിപുലാ
 17. രവിപുലാ
 18. മവിപുലാ
 19. തവിപുലാ
 20. അനുഷ്ടുപ്പ് (അനുഷ്ടുഭം, പദ്യം, ശ്ലോകം)
 21. സിംഹലീല
 22. മത്തചേഷ്ടിതം
 23. ചിത്തവിലാസിതം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനുഷ്ടുപ്പ്_(ഛന്ദസ്സ്)&oldid=3704054" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്