ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ രാജവംശങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിവിധ രാജവംശങ്ങളുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഏകദേശ ഭൂപടം
History of China
History of China
ANCIENT
3 Sovereigns and 5 Emperors
Xia Dynasty 2100–1600 BC
Shang Dynasty 1600–1046 BC
Zhou Dynasty 1045–256 BC
 Western Zhou
 Eastern Zhou
   Spring and Autumn Period
   Warring States Period
IMPERIAL
Qin Dynasty 221 BC–206 BC
Han Dynasty 206 BC–220 AD
  Western Han
  Xin Dynasty
  Eastern Han
Three Kingdoms 220–280
  Wei, Shu & Wu
Jin Dynasty 265–420
  Western Jin 16 Kingdoms
304–439
  Eastern Jin
Southern & Northern Dynasties
420–589
Sui Dynasty 581–618
Tang Dynasty 618–907
  ( Second Zhou 690–705 )
5 Dynasties &
10 Kingdoms

907–960
Liao Dynasty
907–1125
Song Dynasty
960–1279
  Northern Song W. Xia
  Southern Song Jin
Yuan Dynasty 1271–1368
Ming Dynasty 1368–1644
Qing Dynasty 1644–1911
MODERN
Republic of China 1912–1949
People's Republic
of China

1949–present
Republic of
China
(Taiwan)
1945–present

ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാറിമാറി വന്ന രാജവംശങ്ങളും അവ നിലനിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

പശ്ചാത്തലം[തിരുത്തുക]

പലപ്പോഴും ഒരു രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതോ കൃത്യമായതോ അല്ല. നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ മറിച്ചിടുന്നതിന് മുൻപാണ് പല രാജവംശങ്ങളും നിലവിൽ വരുന്നത്. പരാജയപ്പെടുകയോ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുകയോ ചെയ്ത ശേഷവും പല രാജവംശങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 1644-ൽ ക്വിങ് രാജവംശത്തിന്റെ സൈന്യം മിംഗ് രാജവംശത്തെ തോൽപ്പിച്ചതായാണ് ഡൈനാസ്റ്റിക് സൈക്കിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് . ക്വിങ് രാജവംശം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 1636-ലോ 1616-ലോ ആണ്. അധികാരം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന മിംഗ് രാജവംശത്തിലെ അവസാന കണ്ണിയെ പുറത്താക്കിയത് 1663-ൽ മാത്രമാണ്. ചൈന മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ക്വിങ് രാജവംശത്തിന് ഇരുപത് വർഷത്തോളമെടുത്തു. ഇത് കൂടാതെ ചെറിയ കാലയളവുകളിൽ ചൈന പലവട്ടം വിഘടിതമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ ഷൗ രാജവംശത്തിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം വാദപ്രതിവാദങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ചൈനയിലെ രാജവംശങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് മുൻപേയുണ്ടായിരുന്ന രാജവംശത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രമെഴുതുക എന്ന പാരമ്പര്യം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. സിങ്ഹൂയി വിപ്ലവത്തിലൂടെ ചൈന ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് ഭംഗം വന്നു. ക്വിങ് രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം രചിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കാരണം ഇത് നടന്നില്ല.[1]

രാജവംശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

രാജവംശം ഭരണാധികാരികൾ രാജകുടുംബമോ കുടുംബങ്ങളോ ആരംഭം അവസാനം ഭരണകാലം
പേര് ചൈനീസ്

(പരമ്പരാഗത ലിപി

/ലഘൂകരിച്ചത്)

പിൻയിൻ അർത്ഥം
രാജവംശങ്ങളുടെ സഖ്യം
സിയ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xià ഗോത്ര നാമം (പട്ടിക) Sì (姒) 2070 ബി.സി. 1600 ബി.സി. 470 വർഷം
ഷാങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Shāng സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Zǐ (子) 1600 ബി.സി. 1046 ബി.സി. 554 വർഷം
പടിഞ്ഞാറൻ ഷൗ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xī Zhōu സ്ഥലപ്പേര് (list) (姬) 1046 ബി.സി. 771 ബി.സി. 275 വർഷം
കിഴക്കൻ ഷൗ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Dōng Zhōu സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) (姬) 770 ബി.സി. 256 ബി.സി. 515 വർഷം
വസന്തത്തിന്റെയും ശരത്കാലത്തിന്റെയും സമയം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Chūn Qiū As English 770 ബി.സി. 476 ബി.സി. 295 വർഷം
യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Zhàn Guó As English 476 ബി.സി. 221 ബി.സി. 255 വർഷം
Imperial dynasties
ക്വിൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Qín സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Yíng (嬴) 221 ബി.സി. 206 ബി.സി. 15 വർഷം
പടിഞ്ഞാറൻ ഹാൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xī Hàn സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Liú (劉) 206 ബി.സി. അല്ലെങ്കിൽ202 ബി.സി. 9 എ.ഡി. 215 വർഷം
സിൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xīn "പുതിയത്" (പട്ടിക) വാങ് (王) 9 എ.ഡി. 23 എ.ഡി. 14 വർഷം
കിഴക്കൻ ഹാൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Dōng Hàn സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Liú (劉) 25 എ.ഡി. 220 എ.ഡി. 195 വർഷം
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Sān Guó As English (പട്ടിക) Cáo (曹)
Liú (劉 / 刘)
Sūn (孫 / 孙)
220 എ.ഡി. 280 എ.ഡി. 60 വർഷം
പടിഞ്ഞാറൻ ജിൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xī Jìn സ്ഥലപ്പേര് (list) Sīmǎ (司馬) 265 എ.ഡി. 317 എ.ഡി. 52 വർഷം
കിഴക്കൻ ജിൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Dōng Jìn സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Sīmǎ (司馬) 317 എ.ഡി. 420 എ.ഡി. 103 വർഷം
തെക്കും വടക്കുമുള്ള രാജവംശങ്ങൾ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Nán Běi Cháo As English (പട്ടിക) പലവ 420 എ.ഡി. 589 എ.ഡി. 169 വർഷം
സൂയി രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Suí Ducal title
(随 homophone)
(പട്ടിക) Yáng (楊) 581 എ.ഡി. 618 എ.ഡി. 37 വർഷം
ടാങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Táng Ducal title (പട്ടിക) (李) 618 എ.ഡി. 907 എ.ഡി. 289 വർഷം
അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളും പത്ത് രാജ്യങ്ങളും ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value)

/ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value)

Wǔ Dài Shí Guó As English (പട്ടിക) പലവ 907 എ.ഡി. 960 എ.ഡി. 53 വർഷം
ഡാലി രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value)

/ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value)

Dà Lǐ Guó സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Duan (段) 937 എ.ഡി. 1253 എ.ഡി. 316 വർഷം
വടക്കൻ സോങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Běi Sòng സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Zhào (趙) 960 എ.ഡി. 1127 എ.ഡി. 167 വർഷം
തെക്കൻ സോങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Nán Sòng സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Zhào (趙) 1127 എ.ഡി. 1279 എ.ഡി. 152 വർഷങ്ങൾ
ലിയാവോ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) / ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Liáo "വിപുലമായത്" അല്ലെങ്കിൽ "ഇരുമ്പ്"
(Khitan homophone)
(പട്ടിക) Yelü (Ei.ra.u.ud.svg; 耶律) 907 എ.ഡി. അല്ലെങ്കിൽ 916 എ.ഡി. 1125 എ.ഡി. 209 വർഷം
ജിൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Jīn "സ്വർണ്ണം" (പട്ടിക) Wanggiya
(Wo-on gia-an.png; 完顏)
1115 എ.ഡി. 1234 എ.ഡി. 119 വർഷം
പടിഞ്ഞാറൻ സിയ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xī Xià സ്ഥലപ്പേര് (പട്ടിക) Li (𘝾; 李) 1038 എ.ഡി. 1227 എ.ഡി. 189 വർഷം
പടിഞ്ഞാറൻ ലിയാവോ ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Xī Liáo "വിപുലമായത്" അല്ലെങ്കിൽ "ഇരുമ്പ്"
(Khitan homophone)
(പട്ടിക) Yelü (Ei.ra.u.ud.svg; 耶律) 1124 എ.ഡി. 1218 എ.ഡി. 94 വർഷം
യുവാൻ രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Yuán "മഹത്തായത്" അല്ലെങ്കിൽ "ആദ്യത്തേത്" (പട്ടിക) Borjigin
(ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ; 孛兒只斤)
1271 എ.ഡി. 1368 എ.ഡി. 97 വർഷം
മിങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Míng "തിളങ്ങുന്നത്" (പട്ടിക) Zhū (朱) 1368 എ.ഡി. 1644 എ.ഡി. അല്ലെങ്കിൽ 1662 എ.ഡി. 276 വർഷം
ക്വിങ് രാജവംശം ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Unicode_data-ൽ 469 വരിയിൽ : attempt to index local 'rtl' (a nil value) Qīng "പരിശുദ്ധമായത്" (പട്ടിക) ഐസിൻ ജിയോറോ
( ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ; 愛新覺羅)
1636 എ.ഡി. അല്ലെങ്കിൽ 1644 എ.ഡി. 1912 എ.ഡി. 268 വർഷം
Timeline graph

ഇവയും കാണുക[തിരുത്തുക]

Zhongwen.svg ഈ ലേഖനത്തിൽ ചൈനീസ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉചിതമായ ഫോണ്ട് റെൻഡറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾ ചൈനീസ് ചിഹ്നങ്ങൾക്കു പകരം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളോ, ചതുരപ്പെട്ടികളോ, മറ്റു ചിഹ്നങ്ങളോ കണ്ടെന്നു വരാം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

സൈറ്റേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. "Chiang Kai-shek and retrocession". Taiwan: China Post. November 5, 2012. p. 2. Retrieved December 2, 2012. 

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

  • China Handbook Editorial Committee, China Handbook Series: History (trans., Dun J. Li), Beijing, 1982, 188-89; and Shao Chang Lee, "China Cultural Development" (wall chart), East Lansing, 1984.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

  • Columbia University. Dynasties song sung to the tune of "Frère Jacques" that repeats the major Chinese dynasties in chronological order.