ചിൻ‌വാദ് പാലം (വിശ്വാസം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സൊറോസ്ട്രിയൻ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസസംജ്ഞയാണ് ചിൻവാദ് പാലം (ന്യായവിധിയുടെ പാലം) എന്നത്. സൊറോസ്ട്രിയൻ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടേയും മരിച്ചവരുടേയും ലോകങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണിത്. മരണശേഷം, എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഈ പാലം കടക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം.