ചരിത്രാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

 

 

ബഹുകാലിക ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രം കാലത്തിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭാഷാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ്.  ചരിത്രാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പരിഗണനകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  1. പ്രത്യേക ഭാഷകളിൽ നിരീക്ഷിച്ച മാറ്റങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നതിനും വിവരിക്കുന്നതിനും
  2. ഭാഷകളുടെപൂർവ്വചരിത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവയുടെ പരസ്പരബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും അവയെ ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നതിനും ( താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രം )
  3. ഭാഷ എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക
  4. ഭാഷണസമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കാൻ
  5. വാക്കുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ, അതായത്. പദോത്പത്തി

ചരിത്രപരമായ ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡൊണാൾഡ് റിംഗ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിഫോർമിറ്റേറിയൻ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

 നിരീക്ഷിക്കാനാകാത്ത ഭൂതകാലത്തിനും വർത്തമാനത്തിനും ഇടയിൽ ഭാഷാ സമ്പാദനത്തിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം, അത്തരം ഘടനകളുടെ വിതരണങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ മുതലായവ ഇന്നത്തെ പോലെ അക്കാലത്തും നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് നാം അനുമാനിക്കണം.

ചരിത്രവും വികാസവും[തിരുത്തുക]

പാശ്ചാത്യ ആധുനിക ചരിത്ര ഭാഷാശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ്. പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പുരാതന കാലത്തെ പ്രമാണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമായ പഴയകാലത്തെ ഭാഷാവിജ്ഞാനീയത്തിൽ(ഫിലോളജി)  നിന്നാണ് ഇത് വളർന്നത് .

ആദ്യം, ചരിത്രപരമായ ഭാഷാശാസ്ത്രം താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി, പ്രാഥമികമായും ഭാഷാപരമായ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി വർത്തിച്ചു. .

പണ്ഡിതന്മാർ പ്രധാനമായും  താരതമ്യ രീതിയും ആന്തരിക പുനർനിർമ്മാണവും ഉപയോഗിച്ച് ഭാഷാ  കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത പൂർവ്വഭാഷകളെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു .  പ്രസിദ്ധമായ ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് , അവയിൽ പലതിനും എഴുതപ്പെട്ട നീണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ എഴുതിയ വസ്തുക്കൾ അധികമില്ലാത്ത മറ്റൊരു യൂറേഷ്യൻ ഭാഷാകുടുംബം ആയ യുറാലിക് ഭാഷകളും പണ്ഡിതർ പഠിച്ചു.  പിന്നീട്, യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾക്ക് പുറത്ത്, ഓസ്‌ട്രോണേഷ്യൻ ഭാഷകളിലും തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഭാഷകളുടെ വിവിധ കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റു പലതിലും കാര്യമായ താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രവർത്തനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചരിത്രാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്ന കൂടുതൽ വിശാലതലത്തിൽ സ്വീകാര്യമായ പഠനശാഖയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രം മാറി. ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താരതമ്യ പഠനം ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സവിശേഷമായ മേഖലയാണ്.

ചില പണ്ഡിതന്മാർ പഠനങ്ങളെ സൂപ്പർ ഫാമിലികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് എയുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ, യുറാലിക്, മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവയെ നോസ്ട്രാറ്റിക് ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു . ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സമയം കൂടുന്തോറും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ആകസ്മികമായ പദ സാമ്യങ്ങളും ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാരണം ഭാഷാ രീതികളുടെ സമയ-ആഴം പരിമിതമാണ്, എന്നാൽ ഏകദേശം 10,000 വർഷങ്ങളുടെ പരിധി പലപ്പോഴും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.  വിവിധ പ്രാഗ്ഭാഷകളുടെ കാലഗണന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; കാലഗണനയ്ക്കായി നിരവധി രീതികൾ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ ഏകദേശ ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

ഏകകാലികവും ബഹുകാലികവുമായ വിശകലനം[തിരുത്തുക]

തുടക്കത്തിൽ, ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രം എല്ലാം ചരിത്രപരമായ ദിശയിലായിരുന്നു. ആധുനിക ഭാഷകളുടെ പഠനം പോലും അവയുടെ ഉത്ഭവം നോക്കിക്കാണുന്നു. ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സാസ്സൂർതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിംക്രോണിക് ഡയാക്രോണിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സംഘടനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ്. സിൻക്രോണിക് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ഡയക്രോണിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം തുടർച്ചയായ സമന്വയ ഘട്ടങ്ങളുടെ പഠനം എന്നാണ് ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, സൌസൂറിന്റെ വ്യക്തമായ അതിർത്തി നിർണ്ണയം, പ്രതിരോധക്കാരും വിമർശകരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം ചുവപ്പ്: വംശനാശം സംഭവിച്ച ഭാഷകൾ വൈറ്റ്: വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രോട്ടോ-ഭാഷകൾ. ഇടത് പകുതി: സെന്റം ഭാഷകൾ; വലത് പകുതി: സതേം ഭാഷകൾ

താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രം (താരതമ്യം വിജ്ഞാനീയം) ചരിത്രപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഭാഷകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ഇത്. ഭാഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം സംയോജനം വഴി കടം വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വംശനാശം മൂലം, ഭാഷകൾ മാറാനും ക്രോസ്-റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ജനിതക ബന്ധം ഒരു സാധാരണ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ-ഭാഷ. ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭാഷാ കുടുംബങ്ങൾ പ്രോട്ടോ-ഭാഷകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഷകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തമായ വേർതിരിവ് നിലനിർത്താൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ പുനർനിർമ്മിച്ച രൂപങ്ങൾ, താരതമ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിജീവിച്ച പാഠങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിന് ഒരു നക്ഷത്രചിഹ്നത്തിന് മുൻഗണന നൽകും.