ചന്ദ്രവർമ്മ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ഇതോരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.ചന്ദ്രവർത്മ ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം[edit]

1ചന്ദ്രവർത്മ യതി നാലിൽ രനഭസ വൃത്തങ്ങൾ

അവലംബം[edit]

= രാജരാജവർമയുടെ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്.