ഘടകം:Parameter names example

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Parameter names example/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module implements {{parameter names example}}.

local p = {}

local function makeParam(s)
	local lb = '{'
	local rb = '}'
	return lb:rep(3) .. s .. rb:rep(3)
end

local function italicize(s)
	return "''" .. s .. "''"
end

local function plain(s)
	return s
end

function p._main(args, frame)
	-- Find how we want to format the arguments to the template.
	local formatFunc
	if args._display == 'italics' or args._display == 'italic' then
		formatFunc = italicize
	elseif args._display == 'plain' then
		formatFunc = plain
	else
		formatFunc = makeParam
	end

	-- Build the table of template arguments.
	local targs = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			targs[v] = formatFunc(v)
		elseif not k:find('^_') then
			targs[k] = v
		end
	end
	
	--targs['nocat'] = 'yes';
	--targs['categories'] = 'no';
	--targs['demo'] = 'yes';

	-- Find the template name.
	local template
	if args._template then
		template = args._template
	else
		local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
		if currentTitle.prefixedText:find('/sandbox$') then
			template = currentTitle.prefixedText
		else
			template = currentTitle.basePageTitle.prefixedText
		end
	end

	-- Call the template with the arguments.
	frame = frame or mw.getCurrentFrame()
	local success, result = pcall(
		frame.expandTemplate,
		frame,
		{title = template, args = targs}
	)
	if success then
		return result
	else
		return ''
	end
end

function p.main(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
		wrappers = 'Template:Parameter names example'
	})
	return p._main(args, frame)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Parameter_names_example&oldid=4021391" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്