ഘടകം:Ordinal

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Ordinal/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[ 
 
This template will add the appropriate ordinal suffix to a given integer.
 
Please do not modify this code without applying the changes first at
Module:Ordinal/sandbox and testing.
 
]]

local p = {}

local yesno   = require('Module:Yesno') -- boolean value interpretation

--[[
This function converts an integer value into a numeral followed by ordinal indicator.
The output string might contain HTML tags.
 
Usage:
{{#invoke:Ordinal|ordinal|1=|2=|sup=}}
{{#invoke:Ordinal|ordinal}} - uses the caller's parameters
 
Parameters
  1: Any number or string.
  2: Set to "d" if the module should display "d" instead of "nd" and "rd".
  sup: Set to yes/no to toggle superscript ordinal suffix.
]]
function p.ordinal(frame)
	local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    args = frame:getParent().args
  end
  if args[1] == nil then
  	args[1] = "{{{1}}}"
  end
  return p._ordinal(args[1], (args[2] == 'd'), yesno(args.sup))
end

function p._ordinal(n, d, sup)
	local x = tonumber(mw.ustring.match(n, "(%d*)%W*$"))
	local suffix = "-ആം"
	-- If tonumber(n) worked:
	if x then
		local mod10 = math.abs(x) % 10
		local mod100 = math.abs(x) % 100
		if   mod10 == 1 and mod100 ~= 11 then
			suffix = "-ആം"
		elseif mod10 == 2 and mod100 ~= 12 then
			if d then suffix = "d" else suffix = "-ആം" end
		elseif mod10 == 3 and mod100 ~= 13 then
			if d then suffix = "d" else suffix = "-ആം" end
		end
	end
	if sup then
		suffix = "<sup>" .. suffix .. "</sup>"
	end
	return n .. suffix
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Ordinal&oldid=3599746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്