ഘടകം:Location map/data/Asia/വിവരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് ഘടകം:Location map/data/Asia എന്നതിന്റെ വിവരണതാൾ ആണ്


Location map of Asia
name Asia
x (52.8948) * (cos($1*0.01745329252) * sin(($2-95.0) * 0.01745329252)) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) * 0.5)^-0.5 )+50.0
y (100-59.381) - (59.381) * ( cos(50.0*0.01745329252) * sin($1*0.01745329252) - sin(50.0*0.01745329252) * cos($1*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252) ) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) *0.5)^-0.5 )
image Asia_laea_location_map.svg
Asia laea location map.svg
image1 Asia_laea_relief_location_map.jpg
Asia laea relief location map.jpg


ഘടകം:Location map/data/Asia is a location map definition used to overlay markers and labels on an equirectangular projection map of Asia. The markers are placed by latitude and longitude coordinates on the default map or a similar map image.

Usage

These definitions are used by the following templates when invoked with parameter "Asia":

Map definition

 • name = Asia
  Name used in the default map caption
 • image = Asia_laea_location_map.svg
  The default map image, without "Image:" or "File:"
 • image1 = Asia_laea_relief_location_map.jpg
  An alternative map image, usually a relief map, which can be displayed via the relief or AlternativeMap parameters
 • x = (52.8948) * (cos($1*0.01745329252) * sin(($2-95.0) * 0.01745329252)) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) * 0.5)^-0.5 )+50.0
  An expression to calculate a location on the map via its longitude; evaluates as 0 along the left edge and 100 along the right edge
 • y = (100-59.381) - (59.381) * ( cos(50.0*0.01745329252) * sin($1*0.01745329252) - sin(50.0*0.01745329252) * cos($1*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252) ) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) *0.5)^-0.5 )
  An expression to calculate a location on the map via its latitude; evaluates as 0 along the top edge and 100 along the bottom edge

Alternative map

The {{Location map}}, {{Location map many}}, and {{Location map+}} templates have parameters to specify an alternative map image. The map displayed as image1 can be used with the relief or AlternativeMap parameters. Examples may be found below or in the following:


See also

Location map templates

Creating new map definitions

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Location_map/data/Asia/വിവരണം&oldid=2887658" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്