ഘടകം:Internet Archive

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Internet Archive/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[ 

For functions related to Internet Archive

]]

local p = {}

--[[ 

For Template:Internet Archive author

]]
function p.author(frame)

 local pframe = frame:getParent()
 local args = pframe.args

 local tname = "Internet Archive author" -- name of calling template. Change if template rename.
 
 local name = nil -- article name (default: current page)
 local dname = nil -- display name (default: current page name)
 local sname = nil -- search name (default: current page name)
 local byabout = "Works by or about"
 local tagline = "at [[Internet Archive]]"
 local urlhead = "//archive.org/search.php?query="

 --- Determine name
 if args.name == "" or args.name == nil then
  name = mw.title.getCurrentTitle().text
  dname = name
  sname = dname
 else
  name = mw.text.trim(args.name)
  dname = name
  sname = dname
 end
 if args.sname ~= nil and args.sname ~= "" then
  sname = mw.text.trim(args.sname)
 end
 if args.dname ~= nil and args.dname ~= "" then
  dname = mw.text.trim(args.dname)
 end
 dname = mw.ustring.gsub(dname,"%s%(.*%)", "") -- remove disambiguation () 
 sname = mw.ustring.gsub(sname,"%s%(.*%)", "")

 --- Determine tagline
 if args.coda ~= "" and args.coda ~= nil then
  tagline = tagline .. " " .. mw.text.trim(args.coda)
 end

 --- Custom search. Do early to avoid unnecessary processing. 
 if args.search ~= "" and args.search ~= nil then
  local search = p.ia_url_encode(mw.text.trim(args.search))
  return "[" .. urlhead .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
 end

 -- Determine media string
 local media = p.mediaTypes(args.media)

 -- Determine date of birth and death string
 local temp = mw.text.split(p.bdDate(args.birth, args.death, name), " ")
 local birth = temp[1]
 local death = temp[2]
 if birth == "Error" or death == "Error" then
  return "Error in [[:Template:"..tname.."]]: [[" ..name.. "]] doesn't exist."
 end
  
 --- Split sname into words and count words
 local N = mw.text.split(sname, " ")
 local l, count = mw.ustring.gsub(sname, "%S+", "")
 
 --[[ 

   Format URL

 ]]
 -- If no dob and dod, return a simple search
 if birth == "none" or death == "none" then

  if(count == 2) then
   local FIRST = 1
   local LAST  = 2
   local search = "(subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22%20)"
   return "[" .. urlhead .. media .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
  end

  if(count == 3) then
   local FIRST = 1
   local MIDDLE = 2
   local LAST  = 3
   local firstinitial = mw.ustring.sub(N[FIRST], 1, 1)
   local middleinitial = mw.ustring.sub(N[MIDDLE], 1, 1)

   local search1 = "(subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20S%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20subject%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%2C%20Sir%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C"

   local search2 = "%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22)"
   return "[" .. urlhead .. media .. search1 .. search2 .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
  end

  local nameurl = p.ia_url_encode(sname)
  local search = "(subject%3A%22"..nameurl.."%22%20OR%20creator%3A%22"..nameurl.."%22%20description%3A%22"..nameurl.."%22%20title%3A%22"..nameurl.."%22%20)"
  return "[" .. urlhead .. media .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

 else -- Optimized search based on number of words

  -- One or Five+ words search string
  if count == 1 or count > 4 then

   local nameurl = p.ia_url_encode(sname)

   local search = "(subject%3A%22"..nameurl.."%22%20OR%20creator%3A%22"..nameurl.."%22%20description%3A%22"..nameurl.."%22%20title%3A%22"..nameurl.."%22%20)"

   return "[" .. urlhead .. media .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

  end

  -- Two words search string
  if count == 2 then
   local FIRST = 1
   local LAST  = 2
   local search = "(subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST].."%22)"

   return "[" .. urlhead .. media .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

  end

  -- Three words search string. This is at its near-maximum length for Internet Archive to handle.
  if count == 3 then
   local FIRST = 1
   local MIDDLE = 2
   local LAST  = 3
   local firstinitial = mw.ustring.sub(N[FIRST], 1, 1)
   local middleinitial = mw.ustring.sub(N[MIDDLE], 1, 1)

   local search1 = "(subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20subject%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%2C%20Sir%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%2C%20"..birth.."-"..death.."%22"

   local search2 = "%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20creator%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20title%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20%28"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%29%22)" 

   return "[" .. urlhead .. media .. search1 .. search2 .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

  end

  -- Four words search string
  if count == 4 then
   local FIRST = 1
   local SECOND = 2
   local THIRD = 3
   local LAST  = 4
   local search = "(subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%2C%20"..birth.."-"..death.."%22%20OR%20creator%3A"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]..")"

   return "[" .. urlhead .. media .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
  
  end

 end
 return "Unknown error (1). Please check documentation for [[Template:"..tname.."]]"

end

function p.mediaTypes(argsmedia)

 local media = ""

 if argsmedia ~="" and argsmedia ~=nil then
  local medialist = mw.text.split(mw.text.trim(argsmedia), " ")
  local al, acount = mw.ustring.gsub(mw.text.trim(argsmedia), "%S+", "")
  local i = 0
  repeat -- the following could be condensed but repetitive for clarity 
   i = i + 1
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "text" or mw.ustring.lower(medialist[i]) == "texts") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:texts")    
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:texts")     
    end
   end
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "audio") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:audio")
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:audio")
    end
   end
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "video") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:video")
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:video")
    end
   end
  until i == acount
  if media ~= nil then
   media = media .. ")%20AND%20"
  else
   media = ""
  end
 else
  media = ""
 end
 return media
end

-- Alt way to get b/d dates via getContent()
function p.bdDateAlt(argsbirth, argsdeath, name)

  local pagetext = nil
  local birth = "none"
  local death = "none"

  -- Load the page
  local t = mw.title.new(name)
  if(t.exists) then
   pagetext = t:getContent()
  end
  if pagetext == nil then 
   return "Error"   
  end
 
  -- Remove false positives
  pagetext = mw.ustring.gsub( mw.ustring.gsub(pagetext, "<!--.--->", ""), "<nowiki>.-</nowiki>", "")
 
  -- "Category:1900 births" 
  if argsbirth == "" or argsbirth == nil then
   local birthcheck = mw.ustring.match(pagetext, "%[%[%s-[Cc]ategory:%s-%d+%.?%d*%s-births%s-%]%]" )
   if birthcheck ~= nil then
    birth = mw.ustring.match(birthcheck, "%d+%.?%d*")
   else
    birth = "none"
   end
  else
   birth = mw.text.trim(argsbirth)
  end

  -- "Category:2000 deaths" 
  if argsdeath == "" or argsdeath == nil then
   local deathcheck = mw.ustring.match(pagetext, "%[%[%s-[Cc]ategory:%s-%d+%.?%d*%s-deaths%s-%]%]" )
   if deathcheck ~= nil then
    death = mw.ustring.match(deathcheck, "%d+%.?%d*")
   else
    death = "none"
   end
  else
   death = mw.text.trim(argsdeath)
  end

  return birth .. " " .. death

end

-- Get b/d dates via Wikidata.
-- ‎ 
function p.bdDate(argsbirth, argsdeath, name)

 local pagetext = nil
 local birth = "none"
 local death = "none"

 
 entity = mw.wikibase.getEntityObject()
 if not entity or not entity.claims then 
  -- Alternative if template not on a page in mainspace. This is needed since Wikidata can only be retrieved
  -- for the article where the template is located.
  return p.bdDateAlt(argsbirth, argsdeath, name)
 end

 -- Note: The below uses formatPropertyValues() to get and format the date from Wikidata.
 --    For an alternative method, see sandbox revision dated 5:58 am, 15 October 2014
 if argsbirth == "" or argsbirth == nil then
  local birthtable = entity:formatPropertyValues( 'P569' )
  local birthsplit = mw.text.split(birthtable["value"], " ")
  local l, count = mw.ustring.gsub(birthtable["value"], "%S+", "")
  if count > 0 then
   if string.find(birthsplit[count], "^%d") then
    birth = birthsplit[count]
   elseif string.find(birthsplit[count], "BCE") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   elseif string.find(birthsplit[count], "BC") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   elseif string.find(birthsplit[count], "AD") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   end
  end
 else
  birth = mw.text.trim(argsbirth)
 end

 if argsdeath == "" or argsdeath == nil then
  local deathtable = entity:formatPropertyValues( 'P570' )
  local deathsplit = mw.text.split(deathtable["value"], " ")
  local l, count = mw.ustring.gsub(deathtable["value"], "%S+", "")
  if count > 0 then
   if string.find(deathsplit[count], "^%d") then
    death = deathsplit[count]
   elseif string.find(deathsplit[count], "BCE") then
    death = deathsplit[count - 1]
   elseif string.find(deathsplit[count], "BC") then
    death = deathsplit[count - 1]
   elseif string.find(deathsplit[count], "AD") then
    death = deathsplit[count - 1]
   end
  end
 else
  death = mw.text.trim(argsdeath)
 end

 if birth == "none" and death == "none" then 
  -- Alternative if Wikidata is missing data
  -- return p.bdDateAlt(name)
  return birth .. " " .. death
 else
  return birth .. " " .. death
 end

end

--- URL-encode a string
--- http://lua-users.org/wiki/StringRecipes
---
function p.ia_url_encode(str)
 if (str) then
  str = mw.ustring.gsub (str, "\n", "\r\n")
  str = mw.ustring.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
    function (c) return mw.ustring.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
  str = mw.ustring.gsub (str, " ", "+")
 end
 return str	
end


return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Internet_Archive&oldid=2114533" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്