ഘടകം:InfoboxImage/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


Overview[തിരുത്തുക]

This module is used within infoboxes to process the image parameters and tidy up the formatting of the result.

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Description
image Required. The main parameter that should be passed over which contains the image info.
size Size to display image.
maxsize Maximum size to display image. Note: If no size or sizedefault params specified then image will be shown at maxsize.
sizedefault The size to use for the image if no size param is specified. Defaults to frameless.
alt Alt text for the image.
title Title text for image (mouseover text).
border If yes, then a border is added.
page The page number to be displayed when using a multi-page image.
upright If upright=yes, adds "upright" which displays image at 75% of default image size (which is 220px if not changed at Special:Preferences). If a value, adds "upright=value" to image, where values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).
center If yes, then the image is centered.
thumbtime thumbtime param, used for video clips.
suppressplaceholder If no, then will not suppress certain placeholder images. See § Placeholder images which can be suppressed.
link Page to go to when clicking on the image.

Note: If you specify the maxsize or sizedefault params, then you should include the px after the number.

Parameters displayed in image syntax[തിരുത്തുക]

All parameters:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size={{{size}}} | maxsize={{{maxsize}}} | sizedefault={{{sizedefault}}} | upright={{{upright}}} | alt={{{alt}}} | title={{{title}}} | thumbtime={{{thumbtime}}} | link={{{link}}} | border=yes | center=yes | page={{{page}}} }}
[[File:{{{image}}}|page={{{page}}}|{{{size}}}|center|alt={{{alt}}}|link={{{link}}}|border|upright={{{upright}}}|thumbtime={{{thumbtime}}}|{{{title}}}]]

When "size" and "maxsize" are defined, the smaller of the two is used (if "px" is omitted it will be added by the module):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | size=300px | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

When "size" is not defined, "sizedefault" is used, even if larger than "maxsize" (in actual use "px" is required after the number; omitted here to show it is not added by the module):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | sizedefault=250px | maxsize=200px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

When "size" and "sizedefault" are not defined, "maxsize" is used (in actual use "px" is required after the number; omitted here to show it is not added by the module):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | maxsize=250px }}
[[File:{{{image}}}|250px]]

When "size", "sizedefault", and "maxsize" are not defined, "frameless" is added, which displays the image at the default thumbnail size (220px, but logged in users can change this at Special:Preferences) and is required if using "upright" to scale the default size:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} }}
[[File:{{{image}}}|frameless]]

Use of "upright" without a number value, which displays the image at approximately 75% of the user's default size (multiplied by 0.75 then rounded to nearest 10):

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | upright = yes }}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright]]

When "alt" is used without "title", the alt text is also used as the title:

{{#invoke:InfoboxImage | InfoboxImage | image={{{image}}} | alt = Alt text }}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt=Alt text]]

For more information, see Wikipedia:Extended image syntax.

Sample usage[തിരുത്തുക]

|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}}}

Examples[തിരുത്തുക]

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=File:Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image:Abbey Rd Studios.jpg}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=yes}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|upright=1.2}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100}}

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|title=Abbey Road!}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios|title=Exterior, front view of Abbey Road studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Bandera de Bilbao.svg|size=100|border=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image is needed male.svg|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Image is needed male.svg|200px]]|suppressplaceholder=no}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=50px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=200px|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[File:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]|maxsize=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|maxsize=100px|center=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=no such image|maxsize=100px|center=yes}}
പ്രമാണം:No such image

Placeholder images which can be suppressed[തിരുത്തുക]

Tracking categories[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:InfoboxImage/doc&oldid=3745748" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്