ഘടകം:Find sources/templates/Find sources

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

return {
	-- Blurb
	-- $1 is the intro link, and $2 represents the other links.
	blurb = "''Find sources:'' $1 – $2",

	-- Links
	introLink = {
		code = 'google'
	},
	links = {
		{
			code = 'google news',
			display = 'news'
		},
		{
			code = 'google newspapers',
			display = 'newspapers'
		},
		{
			code = 'google books',
			display = 'books'
		},
		{
			code = 'google scholar',
			display = 'scholar'
		},
		{
			code = 'highbeam',
			display = 'HighBeam'
		},
		{
			code = 'jstor',
			display = 'JSTOR'
		},
		{
			code = 'google free images',
			display = 'free images'
		},
		{
			code = 'free news sources',
			display = 'free news sources'
		},
		{
			code = 'wikipedia library',
			display = 'The Wikipedia Library'
		},
		{
			code = 'new york times',
			display = 'NYT'
		},
		{
			code = 'wikipedia reference search',
			display = 'WP reference'
		}
	}
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Find_sources/templates/Find_sources&oldid=2430405" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്