ഘടകം:Distinguish

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Distinguish/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools --initialize lazily
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

function p.distinguish(frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	mTableTools = require('Module:TableTools')
	local args = mTableTools.compressSparseArray(mArguments.getArgs(frame))
	return p._distinguish(args)
end

function p._distinguish(args)
	checkType("_distinguish", 1, args, 'table')
	if #args == 0 then return '' end
	local text = string.format(
		'Not to be confused with %s.',
		mHatlist.orList(args, true)
	)
	return mHatnote._hatnote(text)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Distinguish&oldid=2717813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്