ഘടകം:Databox

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Databox/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local property_blacklist = {
  'P360', --is a list of
  'P4224', --category contains
  'P935', -- Commons gallery
  'P1472', -- Commons Creator page
  'P1612', -- Commons Institution page
  'P373', -- Commons category
  'P3722', -- Commons maps category
  'P1151', -- topic's main Wikimedia portal
  'P1424', -- topic's main template
  'P910', -- topic's main category
  'P1200', -- bodies of water basin category
  'P1792', -- category of associated people
  'P1464', -- category for people born here
  'P1465', -- category for people who died here
  'P1791', -- category of people buried here
  'P1740', -- category for films shot at this location
  'P2033', -- Category for pictures taken with camera
  'P2517', -- category for recipients of this award
  'P4195', -- category for employees of the organization
  'P1754', -- category related to list
  'P301', -- category's main topic
  'P971', -- category combines topics
  'P3876', -- category for alumni of educational institution
  'P1753', -- list related to category
  'P3921', -- Wikidata SPARQL query equivalent
  'P1204', -- Wikimedia portal's main topic
  'P1423', -- template's main topic
  'P1709', -- equivalent class
  'P3950', -- narrower external class
  'P2888', -- exact match
  'P1382', -- coincident with
  'P527', -- has part
  'P2670', -- has parts of the class
  'P3113', -- does not have part
  'P2737', -- union of
  'P2738', -- disjoint union of
  'P2445', -- metasubclass of
  'P1963', -- properties for this type
  'P3176', -- uses property
  'P1889', -- different from
  'P460', -- said to be the same as
  'P2959', -- permanent duplicated item
  'P2860', -- cites
  'P5125', -- wikimedia outline
  'P5008', -- on focus list of Wikimedia project
  'P2559', -- Wikidata usage instructions
  'P1343', -- described by source
  'P972', -- catalogu
  'P1282', -- OSM tag or key
  'P4839', -- Wolfram Language entity code
  'P6104', -- Maintained by Wikiproject
  'P5996' -- Category for films in this language
}

function valuesToKeys(array)
	local result = {}
	for _, v in pairs(array) do
		result[v] = true
	end
	return result
end

local p = {}

function p.databox(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local itemId = nil
  if args.item then
    itemId = args.item
  end
  local lang = mw.language.getContentLanguage()
  local item = mw.wikibase.getEntity(itemId)
  
  if item == nil then
    mw.addWarning("Wikidata item not found")
    return ""
  end
  
  local databoxRoot = mw.html.create('div')
    :addClass('infobox')
    :css({
      float = 'right',
      border = '1px solid #aaa',
      ['max-width'] = '300px',
      padding = '0 0.4em',
      margin = '0 0 0.4em 0.4em',
    })

  --Title
  databoxRoot:tag('div')
    :css({
      ['text-align'] = 'center',
      ['background-color'] = '#f5f5f5',
      padding = '0.5em 0',
      margin = '0.5em 0',
      ['font-size'] = '120%',
      ['font-weight'] = 'bold',
    })
    :wikitext(item:getLabel() or mw.title.getCurrentTitle().text)

   --Image
  local images = item:getBestStatements('P18')
  if #images == 1 then
    databoxRoot
      :tag('div')
      :wikitext('[[File:' .. images[1].mainsnak.datavalue.value .. '|frameless|300px]]')
  end

  --Table
  local dataTable = databoxRoot
    :tag('table')
    :css({
      ['text-align'] = 'left',
      ['font-size'] = '90%',
      ['word-break'] = 'break-word',
      ['width'] = '100%',
      ['table-layout'] = 'fixed',
    })
  
  dataTable:tag('caption')
       :css({
       	['background-color'] = '#f5f5f5',
       	['font-weight'] = 'bold',
       	['margin-top'] = '0.2em',
       })
  		:wikitext(item:formatStatements('P31').value)
 
  local properties = mw.wikibase.orderProperties(item:getProperties())
  local property_blacklist_hash = valuesToKeys(property_blacklist)
  property_blacklist_hash['P31'] = true --Special property

	local edit_message = mw.message.new('vector-view-edit'):plain()
  for _, property in pairs(properties) do
    local datatype = item.claims[property][1].mainsnak.datatype
    if datatype ~= 'commonsMedia' and datatype ~= 'external-id' and datatype ~= 'quantity' and not property_blacklist_hash[property] and #item:getBestStatements(property) <= 5 then
      local propertyValue = item:formatStatements(property)
      dataTable:tag('tr')
        :tag('th')
          :attr('scope', 'row')
          :wikitext(lang:ucfirst(propertyValue.label)):done()
        :tag('td')
          :wikitext(frame:preprocess(propertyValue.value))
          :wikitext('&nbsp;[[File:OOjs UI icon edit-ltr.svg|' .. edit_message .. '|12px|baseline|class=noviewer|link=https://www.wikidata.org/wiki/' .. item.id .. '#' .. property .. ']]')
    end
  end
   
   --Map
  local coordinates_statements = item:getBestStatements('P625')
  if #coordinates_statements == 1 and coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue and coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.globe == 'http://www.wikidata.org/entity/Q2' then
    --We build the call to mapframe
    local latitude = coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
    local longitude = coordinates_statements[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
    local geojson = {
      type = 'Feature',
      geometry = {
        type = 'Point',
        coordinates = { longitude, latitude }
      },
      properties = {
        title = item:getLabel() or mw.title.getCurrentTitle().text,
        ['marker-symbol'] = 'marker',
        ['marker-color'] = '#224422',
      }
    }
    databoxRoot:wikitext(frame:extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), {
      height = 300,
      width = 300,
      frameless = 'frameless',
      align = 'center',
      latitude = latitude,
      longitude = longitude,
      zoom = zoom
    }))
   end
   
   return tostring(databoxRoot)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Databox&oldid=3238492" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്