ഘടകം:Biota infobox/param

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Biota infobox/param/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

require('Module:No globals')

local p = {}
local templateArgs = {}
local info = {}

local paramData = require( 'Module:Biota infobox/data' ) -- contains the taxon ranks in order

-- call parameter checking independently of taxobox display
function p.main(frame)
	p._getArgs(frame)
	return info.parameterCategory 
end
-- get parameters for calling function
function p.getArgs(frame, args, localinfo)
	templateArgs = args
	info = localinfo
	 p._getArgs(frame)
end
-- get the arguments and check them in vaious ways
function p._getArgs(frame)
	local parents = mw.getCurrentFrame():getParent()
  local tempArgs={} -- local copy of arguments that will be checked (empty, aliases, invalid)
  
  -- get copy of parent arguments, aliasing spaces for underscores
	for k,v in pairs(parents.args) do
		if type (k) == 'string' then      -- no positional parameters 
			--v = v:match('^%s*(.-)%s*$')    -- include trimming (only needed for positional parameters)
			if v and (v ~= "") then       -- check for content
				local j = k:gsub( " ", "_")   -- substitute spaces with underscore (aliases)
				tempArgs[j]=v          -- parents.args[k]
			end
		end
	end
	
	-- do we need to check frame args?
	for k,v in pairs(frame.args) do
		if v and v ~= "" then         --check for content
			tempArgs[k]=v 
		end
	end

	-- parameters that can be set without a value, e.g. |extinct= 
	if parents.args['extinct'] and parents.args['extinct'] == "" then templateArgs['extinct'] = "" end

	if parents.args['auto'] or frame.args['auto'] then 
		info.auto = parents.args['auto'] or frame.args['auto']  -- keep template parameters seperate from control flow arguments
	end
	
  p.preprocessArgs(tempArgs) -- check aliases, check valid parameters for calling template
end

function p.preprocessArgs(tempArgs) -- handles aliases ajc validates parameters
	info.parameterCategory = ""   -- initialise empty string for tracking categories
	p.aliasParams(tempArgs)     -- check parameters for aliases
  p.validateParams(tempArgs)   -- check parameters for invalid parameters (from allowed list)
	p._checkParameters(tempArgs)  -- check manual taxon ranks, orphaned parameters and invalid combinations
end
--[[ -------------------------------------------------------------------
   function p.aliasParams(tempArgs)
     -- alias of spaces to underscores handled in getArgs()
     -- uses alias list from the data subpage (param.aliasmap)
     -- e.g. local aliasMap = { ['fossil_range'] = 'temporal_range', 
		               ['colour_as'] = 'color_as', ... }
]]
function p.aliasParams(tempArgs)

  -- change parameters using alias map
  for k,v in pairs(paramData.aliasMap) do
		if tempArgs[k] then         -- if templateArgs has parameter with alias name
			tempArgs[v] = tempArgs[k];	  -- create new element with alias' value as key
			tempArgs[k] = nil;			  -- delete the alias
		end  
	end

  --[[ alias: change parameters using spaces instead of underscores
	local localArgs = {} -- Note: adding new keys while iterating over a table gives unpredictable results
  for k,v in pairs(templateArgs) do
    if type(k)=='string' then
			local j,n = string.gsub(k, " ", "_")        -- substitute spaces
			if n > 0 then --if j ~= k then   -- if substitution made
				localArgs[j] = v	      -- create new key with underscore
			  localArgs[k] = nil;			  -- delete old key with space 
	    else 
	    	localArgs[k] = v
    	end
		end
	end	
  templateArgs = localArgs -- now copy the corrected table
	--templateArgs['debug'] = mw.dumpObject (templateArgs)
  --]]

end
--[[ -------------------------------------------------------------------------------------------
	function p.validateParams(tempArgs)
	  - uses list of valid parametere accepted by template (from data subpage)
	    params.validList = {
						automatictaxobox = params.validAutomatictaxobox,
						speciesbox    = params.validSpeciesbox,
						subspeciesbox  = params.validSubspeciesbox,
					  infraspeciesbox = params.validInfraspeciesbox,	}
	  - invalid parameters are retaining in tempArgs
]]
function p.validateParams(tempArgs)

	local validParamsList = paramData.validList[info.auto]
	
  if type(validParamsList) == 'table' then   -- if checklist for valid parameters
	  for k,v in pairs(validParamsList) do
	    if tempArgs[v] then          -- v contains the name of valid parameter key
	    	  templateArgs[v] = tempArgs[v]
	    	  tempArgs[v] = nil         -- delete so only invalid arguments left in tempArgs
	    end                  -- TODO use these for tracking categories (partially done)
	  end
	  
	  tempArgs['auto'] = nil          -- this if not on tracking list but used internally
	  if #tempArgs then            -- table not empty -- if next(tempArgs) ~= nil then
		  templateArgs['debug'] = mw.dumpObject(tempArgs) 
		  info.parameterCategory = info.parameterCategory .. "[[Category:Automatic taxobox with unsupported parameters]]"
		end	

  else -- checklist for valid parameters not available for this option
	  for k,v in pairs(tempArgs) do
	  	templateArgs[k] = v
    end
	end
	
	
  --DISABLE the parameter checking is currently being call from the template (this is temporary)
  -- this function checks for bad combinations (e.g. genus without species)
  --info.parameterCategory = p._checkParameters(frame)
end

-------------------------------------- CATEGORY FUNCTIONS --------------------------------
-- function for external invoke
function p.checkParameters(frame)
  p.getArgs(frame) -- populates templateArgs[] with parameters, after alias checking and validation of supported parameters
           -- then calls p._checkParameters for addition parameter checking 
  
  return info.parameterCategory -- return tracking categories
end
-- function that checks for extraneous parameters
function p._checkParameters(tempArgs)
  
  local categoryString = ""
  
  -- (1) check for speciesbox with taxon and (genus or species)
  if info.auto == "speciesbox" then
	  if templateArgs['taxon'] and (templateArgs['genus'] or templateArgs['species']) then
	  	categoryString = categoryString .. "[[Category:Speciesboxes using taxon with genus or species parameters]]"
	  end
  end
  
  -- (2) check for manual taxobox parameters
	for k,v in pairs(paramData.taxonRanks) do --run through manual taxobox parameter list
		
		if v == 'genus' then break end -- don't check at genus and below
		
		if tempArgs[v] then -- use tempArgs as these won't have been validated (produces redundant category?)
		  	categoryString = categoryString .. "[[Category:Automatic taxoboxes using manual rank parameters]]"
		end
	end
	
	local orphan = false
	local dependentParams = { 
		image_caption = 'image',  image_alt = 'image',  image_upright = 'image', image_width = 'image',
		image2_caption = 'image2', image2_alt = 'image2', image2_upright = 'image2', image2_width = 'image2',
		range_map_caption = 'range_map', range_map_alt = 'range_map',  range_map_upright = 'range_map', range_map_width = 'range_map',
		range_map2_caption = 'range_map2', range_map2_alt = 'range_map2',  range_map2_upright = 'range_map2', range_map2_width = 'range_map2',
		range_map3_caption = 'range_map3', range_map3_alt = 'range_map3',  range_map3_upright = 'range_map3', range_map3_width = 'range_map3',
		range_map4_caption = 'range_map4', range_map4_alt = 'range_map4',  range_map4_upright = 'range_map4', range_map4_width = 'range_map4',
	}
	for k,v in pairs(dependentParams) do
	  if templateArgs[k] and not templateArgs[v] then orphan = true end
	  --templateArgs[k] = nil -- delete orphaned variable
	end
	if orphan then 
		categoryString = categoryString .. "[[Category:Automatic taxoboxes with orphaned dependent parameters]]"
	end
	
	-- paraphyletic groups using manual taxonomy
	--categoryString = categoryString .. "[[Category:" .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle() .."]]"
	if mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle() == "Template:Paraphyletic group" then
		if info.auto ~= "yes" and info.auto ~= "virus" then
			categoryString = categoryString .. "[[Category:Paraphyletic group infoboxes with manual taxonomy]]" 
		end
		--categoryString = categoryString .. "[[Category:Paraphyletic group infoboxes]]"

	end
	
	-- add to category list
	info.parameterCategory = info.parameterCategory .. categoryString
	
	--return categoryString
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Biota_infobox/param&oldid=3423860" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്