ഘടകം:Babel

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Babel/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local getArgs

function p.main(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	local args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Babel'})
		
	local table_tag = mw.html.create('table')
				:addClass('userboxes')
	local table_styling = {
		{'float', args.align or 'right', ''},
		{'margin-left', args.left or '1', 'em'},
		{'margin-bottom', args.bottom or '0', 'em'},
		{'width', args.width or '248', 'px'},
		{'clear', args.align or 'right', ''},
		{'color', args.textcolor or '#000000', ''}
	}
	
	for _,v in ipairs(table_styling) do
		table_tag:css(v[1],v[2]..v[3])
	end
	
	local bordercolor = args.bordercolor or '#99B3FF'
	local solid = args.solid or '1'
	
	table_tag:css('border',bordercolor..' solid '..solid..'px')
	
	if args.shadow and string.lower(args.shadow) == 'yes' then
		table_tag:css('box-shadow','0 2px 4px rgb(0,0,0,0.2)')
				:css('-mox-box-shadow','0 2px 4px rgb(0,0,0,0.2)')
				:css('-webkit-box-shadow','0 2px 4px rgb(0,0,0,0.2)')
	end
	
	local extracss = args['extra-css'] or ''
	
	table_tag:cssText(extracss)
	
	local color = args.color or 'inherit'
	local row1 = mw.html.create('tr')
	local row2 = mw.html.create('tr')
	local row3 = mw.html.create('tr')
	local header = args.header or '[[Wikipedia:Babel]]'
	local footer = args.footer or '[[:Category:Wikipedians by language|Search user languages]]'
			
	local footer_td = mw.html.create('td')
			:css('background-color',color)
			:css('text-align','center')
			:attr('colspan','10')
			:wikitext(footer)
			
	local header_th = mw.html.create('th')
			:css('background-color',color)
			:css('text-align','center')
			:attr('colspan','10')
			:wikitext(header)
			
	row1:node(header_th)
	row3:node(footer_td)
			
	local body_cells = mw.html.create('td')
				:css('vertical-align', 'middle !important')

	local userboxes
	
	if args[1] and args[1]:find('%S') then
		userboxes = frame:preprocess('{{User '..args[1]..'}}')
	else
		userboxes = args.noboxestext or "''You haven't set up any languages. Please see [[Template:Babel/doc]] for help.''"
	end
	
	args[1] = ''
	
	local unclosed_td = false
	for i, v in ipairs( args ) do
		local boxtext
		if v:find('%S') and v ~= '!' then
			boxtext = frame:preprocess('{{User '..v..'}}')
			userboxes = userboxes..boxtext
		elseif v and v == '!' then
			userboxes = userboxes..'</td>\n<td>'
			unclosed_td = true
		end
	end

	if args['special-boxes'] then
		userboxes = userboxes..args['special-boxes']
	end

	if unclosed_td then
		userboxes = userboxes..'</td>'
	end
	body_cells:wikitext(userboxes)
	
	row2:node(body_cells)
	
	table_tag:node(row1)
			:node(row2)
			:node(row3)
	
	return tostring(table_tag)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Babel&oldid=2089029" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്