ഘടകം:About

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:About/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local mArguments --initialize lazily
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatList = require('Module:Hatnote list')
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

function p.about (frame)
	-- A passthrough that gets args from the frame and all
	mArguments = require('Module:Arguments')
	args = mArguments.getArgs(frame)
	return p._about(args)
end


function p._about (args, options)
	-- Produces "about" hatnote.

	-- Type checks and defaults
	checkType('_about', 1, args, 'table', true)
	args = args or {}
	checkType('_about', 2, options, 'table', true)
	options = options or {}
	local defaultOptions = {
		aboutForm = 'ഈ %s %s എന്നതിനേക്കുറിച്ചാണ്. ',
		PageType = require('Module:Pagetype').main(),
		namespace = mw.title.getCurrentTitle().namespace,
		otherText = nil, --included for complete list
		sectionString = 'section'
	}
	for k, v in pairs(defaultOptions) do
		if options[k] == nil then options[k] = v end
	end

	-- Set initial "about" string
	local pageType = (args.section and options.sectionString) or options.PageType
	local about = ''
	if args[1] then
		about = string.format(options.aboutForm, pageType, args[1])
	end
	
	--Allow passing through certain options
	local fsOptions = {
		otherText = options.otherText,
		extratext = args.text
	}
	local hnOptions = {
		selfref = args.selfref
	}

	-- Set for-see list
	local forSee = mHatList._forSee(args, 2, fsOptions)

	-- Concatenate and return
	return mHatnote._hatnote(about .. forSee, hnOptions)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:About&oldid=2775882" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്