ഗോൾഡ് ബാഹ് ദുർബല സിദ്ധാന്തം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗോൾഡ് ബാഹ് ദുർബല സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഓഡ് ഗോൾഡ് ബാഹ് സിദ്ധാന്തം അഥവാ 3-ഓഡ് സിദ്ധാന്തം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര സാധ്യത ആണ്.മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ തുകയായി അഞ്ചിലും ഉയർന്ന ഏതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയെയും രേഖപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രസ്താവനാരൂപം. ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ തന്നെ ഒന്നിൽ കുടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സിദ്ധാന്തം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.