ഗീതാസംബന്ധിയായ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗീതാസംബന്ധിയായ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയത് വർഷം പ്രസാധനം
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത എം. എസ്. ചന്ദ്രശേഖരവാര്യർ --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ഭഗവദ്ഗീതാ സാദ്ധ്യായം നിത്യചൈതന്യയതി കളത്തിലെ എഴുത്ത് ഡി. സി. ബുക്സ്
ഭഗവദ്ഗീത പല കാലം പല കാഴ്ചകൾ സോമശേഖരൻ കളത്തിലെ എഴുത്ത് സൈൻ ബുക്സ്
ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത മധുവനം ഭാർഗ്ഗവൻ പിള്ള --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ഇ. പി. ഭരതപ്പിഷാരടി കളത്തിലെ എഴുത്ത് ഡി. സി. ബുക്സ്
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത പണ്ഡിതർ കെ. വാസുദേവൻ മൂസത് കളത്തിലെ എഴുത്ത് സൈൻ ബുക്സ്
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത അഥവാ ജ്ഞാനയോഗം എ. ശങ്കര ശർമ്മ --- ഡി. സി. ബുക്സ്
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ഗദ്യം -- കളത്തിലെ എഴുത്ത് ഡി. സി. ബുക്സ്