ഖാലിദിയ്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നക്ഷബന്ദിയ്യ സൂഫി ധാരയിലെ ഉപവിഭാഗമാണ് ഖാലിദിയ്യ. വിശ്വ പ്രസിദ്ധമായ നക്ഷബന്ധി സൂഫിയായ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് അൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ താവഴിയിലുള്ള സൂഫി സാധകരാണ് ഖാലിദിയ്യ അനുയായികൾ. ഈ പൈതൃകത്തെയാണ് നക്ഷബന്ദിയ്യ-ഖാലിദിയ്യ സരണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

നക്ഷബന്ദി ഖാലിദിയ്യ സിൽസില[തിരുത്തുക]

# Name Buried Birth Death
1 അന്ത്യ പ്രവാചകൻ: സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീന, സൗദി അറേബ്യ Mon 12 റബ്ബിഉൽ അവ്വൽ

(570/571 CE)

12 റബ്ബിഉൽ അവ്വൽ 11 AH

(5/6 ജൂൺ 632 CE)

2 സയ്യിദ്: അബൂബക്കർ അൽ സിദ്ദീഖ് മദീന , സൗദി അറേബ്യ 22 ജമാദിൽ താനി 13 AH

(22 ആഗസ്ററ് 634 C.E)

3 സയ്യിദ്: സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി 10 റജബ് 33 AH

(4/5 ഫിബ്രവരി 654 C.E)

4 ഇമാം: ഖാസിം ഇബ്ന് മുഹമ്മദ് ഇബ്ന് അബൂബക്കർ

son of son of (2)

മദീന , സൗദി അറേബ്യ 23 ശഹബാൻ 24 AH

(22/23 ജൂൺ 645 C.E)

24 ജമാദിൽ താനി 101/106/107 AH
5 ഇമാം: ജാഫർ അൽ സാദിഖ്

son of granddaughter of (2)

മദീന, സൗദി അറേബ്യ 8 റമളാൻ 80 AH

(5/6 നവംബർ 699 C.E)

15 റജബ് 148 AH

(6/7 സെപ്റ്റംബർ 765 C.E)

6 ഖ്വാജ : ബയാസിദ് ബസ്താമി ബിസ്താം, സെംനാൻ, ഇറാൻ 186 AH

(804 C.E)

15 ശഅബാൻ 261 AH

(24/25 മെയ് 875 C.E)

7 ഖ്വാജ : അബുൽ ഹസ്സൻ ഖർഖാനി ഖാർഖാൻ, സെംനാൻ, ഇറാൻ 352 AH

(963 C.E)

10 മുഹറം 425 AH

(5/6 ഡിസംബർ 1033 C.E)

8 ഖ്വാജ : അബു അലി ഫർമാദി തൂസ്, ഖുറസാൻ, ഇറാൻ 434 AH

(1042/1043 C.E)

4 റബീഉൽ അവ്വൽ 477 or 511 AH

(10 ജൂലൈ 1084 / 6 July 1117)

9 ഖ്വാജ : അബു യാഖൂബ് യൂസഫ് ഹംദാനി മെർവ്, തുർക്മെനിസ്ഥാൻ 440 AH

(1048/1049 C.E)

റജബ് 535 AH

(ഫെബ് /മാർച് 1141 C.E)

10 ഇമാം: അഹ്മദ് യാസാവി തുർക്കിസ്ഥാൻ, കസാഖിസ്ഥാൻ 22

(1093 A.D)

(1166 A.D)

11 ഇമാം: അബുൽ ഖാലിഖ് ഖുജദവാനി ഗജ്ദവാൻ, ബുഖാറ ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 22 ശഅബാൻ 435 AH

(24/25 മാർച്ച് 1044 C.E)

12 റബീഉൽ അവ്വൽ 575 AH

(17/18 ആഗസ്ററ് 1179 C.E)

12 ശൈഖ് : ആരിഫ് റിയോഗാരി റിയോഗർ, ബുഖാറ ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 27 റജബ് 551 AH

(15 സെപ്റ്റംബർ 1156 C.E)

1 ശവ്വാൽ 616 AH

(10/11ഡിസംബർ 1219 C.E.)

13 ശൈഖ് മഹമൂദ് അംജിർ ഫഖ്നാവി ബുഖാറ, ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 18 ശവ്വാൽ 628 AH

(18/19 ആഗസ്ററ് 1231 C.E)

17 റബീഉൽ അവ്വൽ 717 AH


(29/30 മെയ് 1317 C.E)

14 ശൈഖ്: അസീസാൻ അലി റമദാനി ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 591 AH

(1194 C.E)

27 റമളാൻ 715 or 721 AH

(25/26 ഡിസംബർ 1315 or 20/21 ഒക്ടോബർ 1321)

15 ശൈഖ്: മുഹമ്മദ് ബാബാ സമസ്സി സമാസ് , ബുഖാറ , ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 25 റജബ് 591 AH

(5/6 ജൂലൈ 1195 C.E)

10 ജമാദിൽ താനി 755 AH

(2/3 ജൂലൈ 1354 C.E)

16 സയ്യിദ്: ആമിർ ഖുലാൽ സൗഖാർ , ബുഖാറ, ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 676 AH

(1277/1278 C.E)

ബുധൻ 2 ജമാദിൽ താനി 772 AH

(21/22 ഡിസംബർ 1370 C.E)

17 ശൈഖ് : മുഹമ്മദ് ബഹാവുദ്ദീൻ നക്ഷബന്ദ് ബുഖാരി

(നക്ഷബന്ദിയ്യ)

ഖസ്ർ ഇ ആരിഫാൻ , ബുഖാറ , ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 4 മുഹറം 718 AH[1]

(8/9 മാർച്ച് 1318 C.E)

3 റബീഉൽ അവ്വൽ 791 AH

(2/3 മാർച്ച് 1389 C.E)

18 ശൈഖ് : അലാഉദീൻ അത്തർ ബുഖാരി

son -in-low of (17)

ജഫനിയാൻ, ട്രാൻസോക്ഷ്യാന ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ ബുധൻ 20 റജബ് 804 AH

(23 ഫിബ്രവരി 1402 C.E)

19 ഖ്വാജ  : യാഖൂബ് ചാർഖി ഗുലിസ്ഥാൻ, ദുഷാൻബെ, താജിക്കിസ്ഥാൻ 762 AH

(1360/1361 C.E)

5 എപ്രിൽ 851 AH

(21/22 April 1447 C.E)

20 ശൈഖ് : ഉബൈദുല്ല അഖ്റാർ സമർഖന്ദ്, ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ റമളാൻ 806 AH

(മാർച്ച് /ഏപ്രിൽ 1404 C.E)

29 റബീഉൽ അവ്വൽ 895 AH

(19/20 ഫിബ്രവരി 1490 C.E)

21 ശൈഖ് : മുഹമ്മദ് സാഹിദ് വാക്ഷി വാക്ഷ് , താജിക്കിസ്ഥാൻ 14 ശവ്വാൽ 852 AH

(11/12 ഡിസംബർ 1448 C.E)

1 റബീഉൽ അവ്വൽ 936 AH

(3/4 നവംബർ 1529 C.E)

22 ശൈഖ് : ദർവീഷ് മുഹമ്മദ്

son of sister of (21)

അസ്ഖരാർ , ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 16 ശവ്വാൽ 846 AH

(17/18 ഫിബ്രവരി 1443 C.E)

19 മുഹറം 970 AH

(18/19 സെപ്റ്റംബർ 1562 C.E)

23 ശൈഖ്: മുഹമ്മദ് അംകനാക്കി

son of (22)

അങ്കാന , ബുഖാറ, ഉസ്ബൈക്കിസ്ഥാൻ 918 AH

(1512/1513 C.E)

22 ശഅബാൻ 1008 AH

(8/9 മാർച്ച് 1600 C.E)

24 ശൈഖ് : മുഹമ്മദ് ബാഖി ബില്ലാഹ് ബെറാങ് ഡൽഹി, ഇന്ത്യ 5 ദുൽ ഹജ്ജ് 971 or 972 AH

(14 ജൂലൈ 1564 / 3 ജൂലൈ 1565)

25 ജമാദിൽ താനി 1012 AH

(29/30 നവംബർ 1603 C.E)

25 ശൈഖ്: അഹ്മദ് അൽ ഫാറൂഖി സർ ഹിന്ദി

(ഇമാം റബ്ബാനി)

സർഹിന്ദ്, ഇന്ത്യ 14 ശവ്വാൽ 971 AH

(25/26 മെയ് 1564 C.E)

28 സഫർ 1034 AH

(9/10 ഡിസംബർ 1624 C.E)

26 ഇമാം: മുഹമ്മദ് മാസും ഫാറൂഖി

3rd son of (25)

സർഹിന്ദ്, ഇന്ത്യ 1007 AH

(1598/1599 C.E)

9 റബീഉൽ അവ്വൽ1099 AH

(13/14 ജനുവരി 1688 C.E)

27 മൗലാനാ : മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ ഫാറൂഖി

son of (26)

സർഹിന്ദ്, ഇന്ത്യ 1049 AH

(1639/1640 C.E)

19 or 26 ജമാദിൽ അവ്വൽ 1096 AH

(ഏപ്രിൽ 1685 C.E)

28 സയ്യിദ്  : നൂർ മുഹമ്മദ് ബദയൂനി ഡൽഹി, ഇന്ത്യ 11 ദുൽ ഖഅദ് 1135AH

(12/13 ആഗസ്ററ് 1723 C.E)

29 ശഹീദ് :മിർസ മസ്ഹർ ജാനേ ഇ ജനാൻ

(ഷംസുദ്ദീൻ ഹബീബുല്ലാഹ്)

ഡൽഹി, ഇന്ത്യ 11 റമളാൻ 1111 AH

(2/3 മാർച്ച് 1700 C.E)

10 മുഹറം 1195 AH

(Fri 5 ജനുവരി 1781 C.E)

30 മൗലാനാ : ഷാ ഖുലാം അലി ദഹ്‌ലവി ഡൽഹി, ഇന്ത്യ 1156 AH[2]

(1743 C.E)

22 സഫർ 1240 AH

(15/16 ഒക്ടോബർ 1824 C.E)

31 ശൈഖ്: മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ബാഗ്ദാദി

(ശിഷ്യ പരമ്പര നക്ഷബന്ധി ഖാലിദ്ദിയ്യ എന്നറിയപ്പെട്ടു)

ദമാസ്കസ് , സിറിയ ശരസൂർ , സുലൈമാനിയ്യ, ഇറാഖ് (1779 C.E)

(1827 C.E)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • Gammer, Moshe. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. Portland, OR: Frank Cass, 1994.
  • Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition, Islamic Supreme Council of America (June 2004), ISBN 1-930409-23-0.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഖാലിദിയ്യ&oldid=2745266" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്