ക്വീൻ ഓഫ് സ്പെയിൻ ഫ്രിട്ടില്ലറി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ക്വീൻ ഓഫ് സ്പെയിൻ ഫ്രിട്ടില്ലറി
Nymphalidae - Issoria lathonia-002.JPG
Upperside
Nymphalidae - Issoria lathonia-001.JPG
Underside
Scientific classification edit
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Family: Nymphalidae
Genus: Issoria
Species:
I. lathonia
Binomial name
Issoria lathonia
Synonyms[1]
List
 • Papilio lathonia Linnaeus, 1758
 • Argynnis lathonia
 • Papilio valdensis Esper, [1804]
 • Issoria saturata (Röber, 1896)
 • Issoria hungarica (Aigner-Abafi, 1906)
 • Issoria florens Verity, 1916
 • Issoria sheljuzhkoi (Stauder, 1923)
 • Argynnis isaeea Gray, 1846
 • Rathora isaeae f. geogr. isaeoides Reuss, 1925

ക്വീൻ ഓഫ് സ്പെയിൻ ഫ്രിട്ടില്ലറി (Issoria lathonia) നിംഫലിഡേ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്.

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Subspecies include:[2]

 • Issoria lathonia lathonia
 • Issoria lathonia isaea (Gray, 1846) (Himalaya, Yunnan)
 • Issoria lathonia messora (Fruhstorfer, 1909) (China)
 • Issoria lathonia isaeoides Reuss, 1925 (Szetschuan)

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി[തിരുത്തുക]

 • Porter, Jim (1997), The Colour Identification Guide to Caterpillars of the British Isles (Macrolepidoptera), Viking, London. pp. 16–17.
 • Bretherton, R.F. (1990), "ARGYNNIS LATHONIA (Linnaeus)", എന്നതിൽ Emmet, A.M.; Heath, J.; മുതലായവർ (eds.), The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, 7 Part 1 (Hesperiidae to Nymphalidae), Colchester: Harley Books, pp. 222–224
 • Zobar, Damla; Genc, Hanife (2008), "Biology of the Queen of Spain Fritillary, Issoria lathonia", Florida Entomologist, 91 (2): 237–240, doi:10.1653/0015-4040(2008)91[237:botqos]2.0.co;2.
 • Carter, D.J.; Hargreaves, B. (2001), Guide des chenilles d'Europe (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്), Paris: Delachaux et Niestlé, ISBN 978-2-603-00639-9
 • Tolman, Tom; Lewington, Richard (2010), Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്), Paris: Delachaux et Niestlé, ISBN 978-2-603-01649-7

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Lepiforum.de
 2. "Issoria Hübner, [1819]" at Markku Savela's Lepidoptera and Some Other Life Forms

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]