ക്വാപൌ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ വർഗ്ഗം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Quapaw
Ugahxpa
Flag of the Quapaw Tribe of Indians
Total population
3,240[1]
Regions with significant populations
 United States ( Oklahoma)
Languages
English, Quapaw language[2]
Religion
Christianity (Roman Catholicism), traditional tribal religion, Big Moon and Little Moon Native American Church
ബന്ധപ്പെട്ട വംശീയ ഗണങ്ങൾ
Osage, Omaha, Ponca, Kansa
Quapaw "Three Villages" Robe, Arkansas, 18th century. Musée du quai Branly

 

'ക്വാപൌ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഐക്യനാടുകളിലെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ വർഗ്ഗമാണ്. ഈ വർഗ്ഗക്കാർ “അർക്കൻസാസ്”, “ഉഗാക്സ്പ” (Ugahxpa) എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവർ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി ഒഹിയോ താഴ്വരയുടെ മദ്ധ്യപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് വസിക്കുന്നു. ഈ വർഗ്ഗക്കാർ ചരിത്രപരമായി മിസ്സിസ്സിപ്പി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറു വശത്തായി ദേശാന്തരഗമനം നടത്തി എത്തുകയും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അർക്കാൻസാസ് സംസ്ഥാനമായിത്തീർന്ന പ്രദേശത്ത് മാറി താമസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മാറ്റം അവരുടെ വർഗ്ഗത്തിൻറെ പേരിനും നിദാനമായി. 

  1. 2011 Oklahoma Indian Nations Pocket Pictorial Directory Archived 12 May 2012 at the Wayback Machine., Oklahoma Indian Affairs Commission, 2011: 30. Retrieved 28 Jan 2012.
  2. "Quapaw." Archived 10 December 2007 at the Wayback Machine. Ethnologue. Retrieved 28 Jan 2012.