ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Computer network types by area

പരിമിതമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ (ലാൻ‌സ്) പരസ്പരബന്ധിതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കാണ് കാമ്പസ് നെറ്റ്‌വർക്ക്, കാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്, കോർപ്പറേറ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ CAN. . ] ഒരു കാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കിനേക്കാൾ വലുതാണ്, പക്ഷേ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കിനേക്കാൾ (MAN) അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കിനേക്കാൾ (WAN) ചെറുതാണ്.