കോളൻ വർഗ്ഗീകരണ പദ്ധതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പുസ്തകങ്ങൾ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിനായി ഭാരതീയനായ ഡോ.എസ്. ആർ .രംഗനാഥൻ 1933 - ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോളൻ വർഗ്ഗീകരണ പട്ടികയാണ് കോളൻ വർഗ്ഗീകരണ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇതിന്റെ ഏഴാം പതിപ്പ് 1970 ൽ പുറത്തിറങ്ങി. വിശ്ലേഷണ - സംശ്ലേഷണ (Analytico - synthetic) പ്രക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാരതീയ ദർശനത്തിലെ സ്വത്വം, ദ്രവ്യം, ഊർജ്ജം, ദേശം, കാലം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ഒരു വിഷയത്തിന് വിഷയ നമ്പർ നൽകുന്ന രീതിയാണിത്.[1]
കോളൻ വർഗ്ഗീകരണ പട്ടികയുടെ ഏഴാം പതിപ്പിൽ വിശ്വ വിജ്ഞാനത്തെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിഷയങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെ റോമൻ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും ഇൻഡോ അറബിക് അക്കങ്ങളും റോമൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ഗ്രീക്ക് ചിഹ്നങ്ങളും കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിഹ്നം വിജ്ഞാന മേഖല Subject
a ഗ്രന്ഥ സൂചിക Bibliography
1 പൊതുവിജ്ഞാനം Universe of knowledge
2 ലൈബ്രറി സയൻസ് Library science
3 പുസ്തക ശാസ്ത്രം Book Science
4 പത്രപ്രവർത്തനം Journalism
A പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം Natural science
B ഗണിതം Mathematics
C ഭൗതിക ശാസ്ത്രം Physics
D എഞ്ചിനീയറിംഗ് Engineering
E രസതന്ത്രം Chemistry
F സാങ്കേതികവിദ്യ Technology
G ജീവശാസ്ത്രം Biology
H ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം Geology
I സസ്യശാസ്ത്രം Botany
J കൃഷി Agriculture
K ജന്തുശാസ്ത്രം Zoology
KZ മൃഗസംരക്ഷണം Animal Husbandry
L വൈദ്യശാസ്ത്രം Medicine
M കലകൾ Useful Arts
N ലളിതകലകൾ Fine Arts
O സാഹിത്യം Literature
P ഭാഷാശാസ്ത്രം Linguistics
Q മതങ്ങൾ Religion
R തത്ത്വചിന്ത Philosophy
S മനശാസ്ത്രം Psychology
T വിദ്യാഭ്യാസം Education
U ഭൂമിശാസ്ത്രം Geography
V ചരിത്രം History
W രാഷ്ട്രതന്ത്രം Political science
X സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം Economics
Y സമൂഹശാസ്ത്രം Sociology
Z നിയമങ്ങൾ Law

ഓരോ വിഷയത്തിലും വരുന്ന ഘടകങ്ങളെ സ്വത്വം, ദ്രവ്യം, ഊർജ്ജം, ദേശം, കാലം ( Personality, Matter, Energy, Space and Time - PMEST) എന്നു തരം തിരിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി അതത് വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിഷയ പട്ടികകൾക്ക് പുറമെ അഞ്ചോളം പ്രത്യേക പട്ടികകളുമുണ്ട്. ഈ പട്ടികകളിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിനോടും കൂടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ ചില വിഷയങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ള സൂചനാ പട്ടികകളും പൊതു സൂചനാ പട്ടികയും പൗരാണിക പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയും അതിന്റെ സൂചനാ പട്ടികയും ഇതിൽ ഉണ്ട്.


അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. GOPINATH (M A). Colon classification: Its theory and practice. Library Herald . 26, 1 - 2; 1987; 1 - 3.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോളൻ_വർഗ്ഗീകരണ_പദ്ധതി&oldid=3372680" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്