കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ സ്മാരക ക്ലാസിക്കൽ കലാ മ്യൂസിയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ സ്മാരക ക്ലാസിക്കൽ കലാ മ്യൂസിയം

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ ജന്മം കൊണ്ട കൊട്ടാരം ഏറ്റെടുത്ത് കേരള പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പും ദേവസ്വവും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ക്ലാസിക്കൽ കലാ മ്യൂസിയമാണ് കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ സ്മാരക ക്ലാസിക്കൽ കലാ മ്യൂസിയം. കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ (1653-1694) കൊട്ടാരക്കര തലസ്ഥാനമായുള്ള ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു. വീരകേരളവർമ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ. രാമായണത്തെ എട്ട്‌ ദിവസത്തെ കഥയാക്കി വിഭജിച്ച്‌ ഇദ്ദേഹം നിർമിച്ച രാമനാട്ടമാണ്‌ പിൽക്കാലത്തു കഥകളിയായി പരിണമിച്ചത്.

കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ശിൽപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. മഹാശിലാ യുഗ കാലത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പഴയ കാല നാണയങ്ങളും കേണൽ മൺട്രോ ഉപയോഗിച്ച തോക്കും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ സ്മാരക ക്ലാസിക്കൽ കലാ മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ