കൊച്ചുവേലർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആദിവാസി വർഗമാണ് കൊച്ചുവേലർ. കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നവരാണിവർ. വേൽ എന്ന ഒരുതരം കുന്തം കൊണ്ടാണ് ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത്. ഇതിൽ‌നിന്നാണ് കൊച്ചുവേലൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊച്ചുവേലർ&oldid=1084678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്