കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

നിരക്ഷരർക്ക് അക്ഷരം പകർന്നു നല്കാനും അപ്രകാരം നേടുന്ന കേവല സാക്ഷരത നിലനിർത്താനും തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാനും കേരള സർക്കാർ രൂപം നല്കിയ സംവിധാനമാണ് കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ ദേശീയ സാക്ഷരത മിഷൻ നി൪ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത്. സാക്ഷരത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ്.