കേരള നസ്രാണി ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളപ്പഴമയിൽ നസ്രാണി, നസ്രാണി മാപ്പിള എന്നീ പരിമാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളെ കാണിയ്ക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ വളരെ പഴയ നാൾ മുതല്ക്കേ ആൾപ്പാർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വെള്ളായ്മ പെരുമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സംഘനാളിലാണ്. ഭൂമിയെ അഞ്ചു തിണകൾ (നിലങ്ങൾ) ആയിത്തിരിച്ചിരുന്നു. മലകൾ നിറഞ്ഞ 'കുറിഞ്ഞി' തിണപ്രദേശത്ത് കുറവർ, കാനവർ തുടങ്ങിയ ഗോത്രക്കാരും മണൽക്കാടുകളായ 'പാല' തിണയിൽ മറവർ, വേടർ എന്നിവരും കാട്ടുകോടായ 'മുല്ല' തിണയിൽ ഇടയന്മാരും ആയരും നാട്ടുകോടായ 'മരുത'യിൽ വെള്ളായ്മക്കാരായ ഉഴവരും കടൽത്തീരമായ 'നെയ്തലി'ൽ പരതവർ, നുളൈയർ, അളവർ എന്നിവരും പാർത്തു. വെള്ളായ്മക്കൊപ്പം കച്ചവടവും പുലർച്ച കൈവരിച്ചു. മുസിരിസ് (മുയിരി), നൗറ, തുണ്ടിസ്, നെൽകിന്ദ, ബകരെ, കൊട്ടനാര എന്നിവ സംഘനാളുകേരളത്തിലെ പെരും തുറമുകങ്ങളായിരുന്നു. യവഩരുടെ വലിയ കപ്പലുകൾ ചേരരാജാവിഩു ചേർന്ന മനോഹരമായ ചുള്ളിയിലെ (പെരിയാർ) നുരകളിളക്കി മുയിരിപ്പട്ടണത്തിലെത്തി പൊഩ്ഩ് കൊടുത്ത് കുരുമുളക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയെന്ന് അകനാഩ്ഩൂറിൽ പാട്ടുണ്ട്. മുയിരി എന്ന മുസിരിസ് (Mousiris) കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെന്നാണ് നിഩവ്.

തെഩ്ഩിന്ത്യൻ മാകാണങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വംശീയ പങ്ക് എന്നതിഩേക്കാൾ പെരുമ ദ്രാവിട മൊഴികൾ മിണ്ടുന്ന ആളുകൾ എന്ന പൊരുളിലാണ്. തെഩ്ഩിന്ത്യൻ ആളുകളെ കുറിയ്ക്കാൻ പണ്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് മൺപഩ്ഩലർ 'ദമിരിക്ക' എന്ന വാക്ക് പെരുമാറിയിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ദ്രവിഡി', 'ദമിലി' എന്നും പില്പാടിൽ 'ദ്രവിഡ', 'ദ്രാവിഡ' എന്നും പരിമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ദ്രാവിടർ മുറ്റുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവാണ്ട് 50-ൽ മാർ തോമ ശ്ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നുവെന്നും ഏഴര പള്ളികൾ നാട്ടി എന്നും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വഩ്ഩേറിയകൂറ്റു ക്രിസ്ത്യാഩികളും നമ്പി വരുന്നു

52 - ൽ ബ്രാഹ്മണരാണ്‌ ക്രിസ്തുമതം നടാടെ കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന സംവാദത്തിലൂടെ ഒരു സവർണ മേദാവിത്തം നാട്ടാൻ കേരളത്തിലെ സുറിയാഩി (മലങ്കര) ക്രിസ്ത്യാഩികൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരുത്തഩോ മറയ്ക്കാഩോ ആവാത്ത ചില പഴയനേരുകൾ ഇപ്പോഴും മിച്ചമാവുന്നു.

വളരെ പഴയനാൾ മുതല്ക്കേ യഹൂദന്മാർ കേരളത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിഩ് വളരെ തെളിമയുള്ള തെളിവുകള ഉണ്ട്. ശലമോൻ രാജാവിന്റെ നാൾ മുതല്ക്കേ കേരളത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ദ വ്യഞ്ചനങ്ങൽ യഹൂദർ വാങ്ങിയിരുന്നു . അങ്ങഩെ യഹൂദ കുടികിടപ്പുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ അഹെഷൊരസ് കൊറ്റവൻ എസ്തെർഩെ കൊറ്റവിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പുറക് എബ്രായ ഗവർണർമാരെ അയച്ചിരുന്നു - അതിഩു പുറക് അറബികളും , ഇറാഩികളും കേരളത്തിൽ വ്യാപാര ഉടപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരള_നസ്രാണി_ചരിത്രം&oldid=3677918" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്