കേരളത്തിലെ ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിൽ 20 ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

2008 ലെ മണ്ഡലം പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
നമ്പർ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായ വർഷം
1 കാസർഗോഡ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
2 കണ്ണൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
3 വടകര ലോകസഭാമണ്ഡലം
4 വയനാട് ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
5 കോഴിക്കോട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
6 മലപ്പുറം ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
7 പൊന്നാനി ലോകസഭാമണ്ഡലം
8 പാലക്കാട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
9 ആലത്തൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
10 തൃശ്ശൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
11 ചാലക്കുടി ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
12 എറണാകുളം ലോകസഭാമണ്ഡലം
13 ഇടുക്കി ലോകസഭാമണ്ഡലം
14 കോട്ടയം ലോകസഭാമണ്ഡലം
15 ആലപ്പുഴ ലോകസഭാമണ്ഡലം
16 മാവേലിക്കര ലോകസഭാമണ്ഡലം
17 പത്തനംതിട്ട ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
18 കൊല്ലം ലോകസഭാമണ്ഡലം
19 ആറ്റിങ്ങൽ ലോകസഭാമണ്ഡലം 2008
20 തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലം

1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
നമ്പർ മണ്ഡലം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
1 കാസർഗോഡ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
2 കണ്ണൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം 1977
3 വടകര ലോകസഭാമണ്ഡലം
4 കോഴിക്കോട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
5 മഞ്ചേരി ലോകസഭാമണ്ഡലം 2004
6 പൊന്നാനി ലോകസഭാമണ്ഡലം
7 പാലക്കാട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
8 ഒറ്റപ്പാലം ലോകസഭാമണ്ഡലം 1977 2004
9 തൃശ്ശൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
10 മുകുന്ദപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലം 2004
11 എറണാകുളം ലോകസഭാമണ്ഡലം
12 മൂവാറ്റുപുഴ ലോകസഭാമണ്ഡലം 2004
13 ഇടുക്കി ലോകസഭാമണ്ഡലം 1977
14 കോട്ടയം ലോകസഭാമണ്ഡലം
15 ആലപ്പുഴ ലോകസഭാമണ്ഡലം 1977
16 മാവേലിക്കര ലോകസഭാമണ്ഡലം
17 അടൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം 2004
18 കൊല്ലം ലോകസഭാമണ്ഡലം
19 ചിഴയിൻകീഴ് ലോകസഭാമണ്ഡലം 2004
20 തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലം

1971 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
നമ്പർ മണ്ഡലം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
1 കാസർഗോഡ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
2 തലശ്ശേരി ലോകസഭാമണ്ഡലം 1971
3 വടകര ലോകസഭാമണ്ഡലം
4 കോഴിക്കോട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
5 മഞ്ചേരി ലോകസഭാമണ്ഡലം
6 പൊന്നാനി ലോകസഭാമണ്ഡലം
7 പാലക്കാട് ലോകസഭാമണ്ഡലം
8 തൃശ്ശൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
9 മുകുന്ദപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലം
10 എറണാകുളം ലോകസഭാമണ്ഡലം
11 മൂവാറ്റുപുഴ ലോകസഭാമണ്ഡലം
12 പീരുമേട് ലോകസഭാമണ്ഡലം 1971
13 കോട്ടയം ലോകസഭാമണ്ഡലം
14 അമ്പലപ്പുഴ ലോകസഭാമണ്ഡലം 1971
15 മാവേലിക്കര ലോകസഭാമണ്ഡലം
16 അടൂർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
17 കൊല്ലം ലോകസഭാമണ്ഡലം
18 ചിഴയിൻകീഴ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
19 തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലം