കേരളത്തിലെ തവളകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

ക്ര.സം പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രം
1 ഇളിത്തേമ്പൻ തവള Malabar Flying Frog Rhacophorus malabaricus
Rhacophorus malabaricus.jpg
2 പന്നിമൂക്കൻ തവള Pig nosed Frog Nasikabatrachus sahyadrensis
Nasikabatrachus sahyadrensis.jpg
3 പുള്ളി പാറത്തവള Spotted leaping frog Indirana diplosticta
4 സൈലന്റ്‌വാലി പേക്കാന്തവള Silent Valley toad Bufo silentvalleyensis
5 മലബാർ ട്രീടോഡ് Malabar Tree Toad Pedostibes tuberculosus
PedostibesTuberculosus2.jpg
6 ഡോബ്സൺ കുഴിത്തവള Dobson's burrowing frog Sphaerotheca dobsonii
Sphaerotheca dobsonii-Mollem.jpg
7 മണവാട്ടിത്തവള Fungoid Frog Hylarana malabarica
Hylarana malabarica-Madayippara.jpg
8 സ്വർണ്ണത്തവള Golden Frog Hylarana aurantiaca
Hylarana aurantiaca-Agumbe.jpg
9 പാറത്തവള Rufescent burrowing frog Zakerana rufescens
Zakerana rufescens-Madayippara.jpg