കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കേരളത്തിൽ ആകെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്.

  • തിരുവനന്തപുരം (1940ൽ ആദ്യം രൂപംകൊണ്ടതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതുമായ കോർപ്പറേഷൻ)
പ്രധാന ലേഖനം: തിരുവനന്തപുരം
  • കൊച്ചി(ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖ നഗരം, കേരളത്തിൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം, 1967ൽ കോർപ്പറേഷനായി)
പ്രധാന ലേഖനം: കൊച്ചി
  • കോഴിക്കോട് (നൂറുശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ കോർപ്പറേഷൻ, 1962ൽ രൂപംകൊണ്ടു)
പ്രധാന ലേഖനം: കോഴിക്കോട്
  • കൊല്ലം, (കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന തുറമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ലോകത്തിൻറെ കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം, 1998-ൽ കോർപ്പറേഷനായി)
പ്രധാന ലേഖനം: കൊല്ലം
  • തൃശ്ശൂർ (സ്വന്തമായി വൈദ്യുത വിതരണാവകാശമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ, 1998ൽ രൂപംകൊണ്ടു)
പ്രധാന ലേഖനം: തൃശ്ശൂർ
  • കണ്ണൂർ - കേരളത്തിൽ അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട കോർപ്പറേഷൻ (2015)
പ്രധാന ലേഖനം: കണ്ണൂർ

അവലംബം[തിരുത്തുക]