കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കേരളത്തിൽ ആകെ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്.

 • തിരുവനന്തപുരം (1940ൽ ആദ്യം രൂപംകൊണ്ടതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതുമായ കോർപ്പറേഷൻ)
 • കൊച്ചി(ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖ നഗരം, കേരളത്തിൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം, 1967ൽ കോർപ്പറേഷനായി)
പ്രധാന ലേഖനം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ
 • കോഴിക്കോട് (നൂറുശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ കോർപ്പറേഷൻ, 1962ൽ രൂപംകൊണ്ടു)
 • കൊല്ലം, (കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന തുറമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ലോകത്തിൻറെ കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം, 1998-ൽ കോർപ്പറേഷനായി)
പ്രധാന ലേഖനം: കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ
 • തൃശ്ശൂർ (സ്വന്തമായി വൈദ്യുത വിതരണാവകാശമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ, 1998ൽ രൂപംകൊണ്ടു)
പ്രധാന ലേഖനം: തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
 • കണ്ണൂർ - കേരളത്തിൽ അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട കോർപ്പറേഷൻ (2015)
പ്രധാന ലേഖനം: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ

ചുമതലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും[തിരുത്തുക]

നഗരസഭകളുടെ ചുമതലകളെ പൊതുവായി മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം;

അനിവാര്യമായവ[തിരുത്തുക]

 1. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കൽ.
 2. പൊതുഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൽ.
 3. പരമ്പരാഗത കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം.
 4. കുളങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം.
 5. നഗരസഭകളുടെ ചുമതലയിലുള്ള ജലപാതകളുടെയും കനാലുകളുടെയും പരിപാലനം.
 6. ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും സംസ്കരണവും ദ്രവമാലിന്യ നിർമാർജന നിയന്ത്രണവും.
 7. ഡ്രെയിനേജ് (മലിനജലം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ).
 8. പരിസര ശുചിത്വം പരിപാലിക്കൽ.
 9. മാർക്കറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം, നടത്തിപ്പ്.
 10. കീട നിയന്ത്രണം.
 11. മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും മാംസം, മത്സ്യം, മറ്റ് കേടാകുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും നിയന്ത്രണം, ലൈസൻസ് നൽകൽ.
 12. ഭക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 13. ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് തടയൽ.
 14. റോഡുകളുടെയും മറ്റ് പൊതു ആസ്തികളുടെയും പരിപാലനം.
 15. തെരുവ് വിളക്കുകളും അവയുടെ പരിപാലനവും.
 16. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്.
 17. രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തൽ.
 18. ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളും പൊതു അടക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 19. അപകടകരവും കുറ്റകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുക.
 20. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ.
 21. കുളിക്കുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനും കടവുകൾ നൽകുക.
 22. കടത്തുവള്ളങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ.
 23. വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങൾ ഒരുക്കുക.
 24. യാത്രക്കാർക്കായി കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക
 25. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ശൗചാലയ സൗകര്യം ഒരുക്കുക.
 26. മേളകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക.
 27. വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുക, തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
 28. ചേരികളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക.
 29. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നടപ്പാത, റോഡ് ക്രോസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 30. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
 31. വിശദമായ നാഗരാസൂത്രണവും ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കൽ.
 32. നഗരസഭ പരിധിയിലെ റോഡുകളുടെ (ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെ) നിർമാണവും പരിപാലനവും

പൊതുവായവ[തിരുത്തുക]

 • അവശ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ശേഖരണവും പുതുക്കലും.
 • സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരേയും സംഘടിപ്പിക്കുക.
 • മിതവ്യയത്തിനായി പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക.
 • മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം, സ്ത്രീധനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം
 • വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരമാവധി ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.
 • പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസം സംഘടിപ്പിക്കുക.

മേഖലകൾ തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൃഷി[തിരുത്തുക]

 1. കൃഷിഭവനുകളുടെ നടത്തിപ്പ്
 2. തരിശുഭൂമികളും നാമമാത്രമായ ഭൂമികളും കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക .
 3. ഭൂമിയുടെ പരമാവധി വിനിയോഗം കൊണ്ടുവരിക.
 4. മണ്ണ് സംരക്ഷണം.
 5. ജൈവവളത്തിന്റെ ഉത്പാദനം.
 6. നഴ്സറികളുടെ സ്ഥാപനം.
 7. സഹകരണ-സംഘകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. കർഷകർക്കിടയിൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
 9. തോട്ടക്കൃഷി, പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനം
 10. കാലിത്തീറ്റ വികസനം.
 11. സസ്യസംരക്ഷണം.
 12. വിത്ത് ഉത്പാദനം.
 13. ഫാം യന്ത്രവൽക്കരണം.
 14. കാർഷിക പ്രദർശനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.

മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും[തിരുത്തുക]

 1. മൃഗാശുപത്രികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. കന്നുകാലി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 3. ക്ഷീരോത്‌പാദന കേന്ദ്രം
 4. കോഴി വളർത്തൽ, തേനീച്ച വളർത്തൽ, പന്നിവളർത്തൽ വികസനം, ആട് വളർത്തൽ, മുയൽ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 5. ഐസിഡിപി ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിപാടി.
 7. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ.
 8. ഫെർട്ടിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 9. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 10. വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്കുകളുടെയും പ്രാദേശിക കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 11. മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നൽകുക.
 12. കന്നുകാലി കോഴി പ്രദർശനം നടത്തുക.

ചെറുകിട ജലസേചനം[തിരുത്തുക]

 1. മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ എല്ലാ ചെറുകിട ജലസേചന, ലിഫ്റ്റ് പദ്ധതികളും.
 2. എല്ലാ സൂക്ഷ്മ ജലസേചന പദ്ധതികളും.
 3. ജലസംരക്ഷണം.
 4. ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വികസനം.

മത്സ്യബന്ധനം[തിരുത്തുക]

 1. കുളങ്ങളിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും മത്സ്യകൃഷി വികസിപ്പിക്കുക.
 2. മത്സ്യവിത്ത് ഉത്പാദനവും വിതരണവും.
 3. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
 4. മത്സ്യ വിപണന സഹായം.
 5. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
 6. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതി.
 7. പരമ്പരാഗത ലാൻഡിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം.
 8. ഫിഷറീസ് സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.

സാമൂഹ്യ വനവൽകരണം[തിരുത്തുക]

 1. തരിശുഭൂമിയിലെ വനവൽക്കരണം
 2. കാലിത്തീറ്റ, ഇന്ധനം എന്നിവക്കുള്ള മരങ്ങളും, മറ്റു ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർത്തൽ.
 3. നടീലിനും പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണത്തിനുമായി കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുക.

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കുടിൽ, ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 2. കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പരമ്പരാഗത, ചെറു വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 4. ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 5. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നിക്ഷേപ പരിധിയുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. വ്യവസായ മേഖലയിലെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ.
 7. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 8. സംരംഭക വികസന പരിപാടികൾ.

ഭവനം[തിരുത്തുക]

 1. ഭവനരഹിതരെയും പോരമ്പോക്ക് താമസക്കാരെയും തിരിച്ചറിയുകയും വീടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 2. നഗര ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 3. വീടു നവീകരണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കൽ
 4. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭവനങ്ങളുടെ ജനകീയവൽക്കരണം.
 5. ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. ഭവന സമുച്ചയവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും.
 7. ഭവന ധനസഹായം സമാഹരിക്കൽ

ജലവിതരണം[തിരുത്തുക]

 1. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കൽ.

വൈദ്യുതിയും ഊർജവും[തിരുത്തുക]

 1. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 2. ബയോ-ഗ്യാസിന്റെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം.

വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

 1. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സർക്കാർ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹൈ സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ.
 3. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 4. നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 5. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പോളിടെക്നിക്കുകളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 7. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.

പൊതുമരാമത്ത്[തിരുത്തുക]

 1. ദേശിയ പാതകൾ, സംസ്ഥാന പാതകൾ, പ്രധാന ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെയുള്ള നഗരസഭാ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.
 2. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.

പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും[തിരുത്തുക]

 1. എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്പെൻസറികളുടെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും
 2. ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രസവ ഭവനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 3. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും മറ്റ് പ്രതിരോധ നടപടികളും.
 4. കുടുംബക്ഷേമം.
 5. ശുചിത്വം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെയും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 7. നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്
 8. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ

സാമൂഹ്യക്ഷേമം[തിരുത്തുക]

 1. അങ്കണവാടികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. അഗതികൾ, വിധവകൾ, വികലാംഗർ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കുള്ള പെൻഷൻ അനുവദിക്കലും വിതരണവും.
 3. തൊഴിൽരഹിതർക്കുള്ള സഹായത്തിന്റെ അനുമതിയും വിതരണവും.
 4. വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം അനുവദിക്കൽ.
 5. ദരിദ്രർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. അനാഥാലയങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകൽ.
 7. വികലാംഗർ, നിരാലംബർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം[തിരുത്തുക]

 1. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ, സംഘ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 2. പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തൽ.
 3. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിനും കൂലി തൊഴിലിനും വേണ്ടിയുള്ള നൈപുണ്യ നവീകരണം
 4. സ്വയം തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 5. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനം[തിരുത്തുക]

 1. SCP, TSP എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗുണഭോക്താധിഷ്ഠിത പദ്ധതികൾ.
 2. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 3. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 4. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹായം.
 5. ആവശ്യമുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള വിവേചനാധികാര സഹായം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 7. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 9. നഗരസഭ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്

കായിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കളിസ്ഥലം, സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പരിപാലനം

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം[തിരുത്തുക]

 • പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുകയും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • തൂക്കവും അളവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
 • റേഷൻ കടകളുടെയും മാവേലി സ്റ്റോറുകളുടെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടവും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകലും,ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കലും.

ദുരന്ത നിവാരണവും ദുരിതാശ്വാസവും[തിരുത്തുക]

 1. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനം

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. നഗരസഭ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംഘാടനം.
 2. നഗരസഭ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ സഹായധനങ്ങളും സബ്‌സിഡിയും നൽകൽ.


അവലംബം[തിരുത്തുക]