കേന്ദ്രകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിവിധ ദ്വിമാന, ത്രിമാന വസ്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഇനിപ്പറയുന്നത്. ഏകീകൃത ഘടനയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കേന്ദ്രകം അതിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് .

ദ്വിമാന കേന്ദ്രകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചുവടെയുള്ള ഓരോ ദ്വിമാന രൂപത്തിന്റെയും കേന്ദ്രകത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

രൂപം ചിത്രം Area
ചതുര ക്ഷേത്രം align="center" | Block centroid axes.svg
പൊതുവായ ത്രികോണ ക്ഷേത്രം Triangle centroid 1.svg
സമഭുജ-ത്രികോണ ക്ഷേത്രം Altitude of isosceles triangle.svg
മട്ടത്രികോണ ക്ഷേത്രം Centroid of a triangle.svg
വൃത്ത ക്ഷേത്രം Centre de gravite disque.svg
വൃത്ത ചതുർത്ഥാംശ ക്ഷേത്രം[1] Centroid of a quarter circle.svg
അർദ്ധവൃത്ത ക്ഷേത്രം[2] Centroid of a semicircle.svg
വൃത്താംശം Centroid of a circular sector.svg
വൃത്തഖണ്ഡം Centroid of a circular segment.svg
വലയാംശം Centroid of an annular sector.svg
പാദവൃത്ത ചാപം The points on the circle and in the first quadrant
അർദ്ധവൃത്ത ചാപം The points on the circle and above the axis
വൃത്തചാപം The points on the curve (in polar coordinates) , from to
ദീർഘവൃത്തക്ഷേത്രം Ellipse-def0.svg
ദീർഘവൃത്തചതുർത്ഥാംശ ക്ഷേത്രം Centroid of a quarter ellipse.svg
അർദ്ധദീർഘവൃത്ത ക്ഷേത്രം Centroid of a semiellipse.svg
പരവലയ ക്ഷേത്രം The area between the curve and the line
അർദ്ധപരവലയക്ഷേത്രം

The area between the curve and the axis, from to

Half Parabolic Segment Centroid.png
Parabolic spandrel The area between the curve and the axis, from to
General spandrel The area between the curve and the axis, from to
  1. "Quarter Circle". eFunda. ശേഖരിച്ചത് 23 April 2016.
  2. "Circular Half". eFunda. ശേഖരിച്ചത് 23 April 2016.