കുമാരി (ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സ് )

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കുമാരി എന്നത് ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്ത മജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ