കാൾ അഡോൾഫ് അഗാർധ്

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
Carl Adolph Agardh

കാൾ അഡോൾഫ് അഗാർധ് (23 January 1785, Båstad, Sweden - 28 January 1859, Karlstad) സ്വീഡങ്കാരനായ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു. ആൽഗകളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പഠിച്ചു.

ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ[edit]

കുടുംബം[edit]

അദ്ദേഹം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ജക്ക്ബ് ഷോർജ് അഗാർധിന്റെ പിതാവായിരുന്നു.

അവലംബം[edit]