കാവ്യലിംഗം (അലങ്കാരം)

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു അലങ്കാരമാണ്‌ കാവ്യലിംഗം. ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനോടുകൂടി അതിനു കാരണമായ വ്സ്തുതയെക്കൂടി പറയുന്നതിനാണ്‌ ഈ അലങ്കാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ലക്ഷണം[edit]

'ഹേതുവാക്യപദാർത്ഥങ്ങ
ളാവുകിൽ കാവ്യലിംഗമാം.'

ഉദാ: 'കന്ദർപ്പ്! നീ കളിക്കേണ്ടാ
മന്ദ! ഞാൻ ശിവഭക്തനാം.'

ഇവിടെ 'ഞാൻ ശിവഭക്തനാം' എന്നുള്ള വാക്യം 'കന്ദർപ്പ! നീ കളിക്കേണ്ടാ' എന്ന പൂർ‌വ്വവാക്യത്തുനു ഹേതുവാകുന്നു. അതിനാൽ വാക്യാർത്ഥഹേതുകമായ കാവ്യലിംഗം.[1]

അവലംബം[edit]

  1. വൃത്താലങ്കാര സംഗ്രഹം .എസ് ബാലൻപിള്ള